1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/175/EHS v platnom znení
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Ć1
Predmet úpravy
Táto smernica ustanovuje:
1. pravidlá týkajúce sa uvedenia batérií a akumulátorov na trh, a najmä zákaz uvedenia batérií a akumulátorov s obsahom nebezpečných látok a
2. osobitné pravidlá zberu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia použitých batérií a akumulátorov s cieľom doplniť príslušné právne predpisy Spoločenstva o odpade a podporovať vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.
Snaží sa zlepšiť vplyv výrobkov a činností všetkých hospodárskych subjektov zainteresovaných do životného cyklu batérií a akumulátorov, t. j. výrobcov, distribútorov a konečných užívateľov, a najmä subjektov, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, na životné prostredie.
n.a.
Ć2 O1
1. Táto smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie. Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté smernice 2000/53/ES a 2002/96/ES.
N
1
Č1 §42 O1 V1
Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie bez toho, aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel a elektroodpadu.
Ú
Ć2 O2
2. Táto smernica sa nevzťahuje na batérie a akumulátory použité v:
a) zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti
N
1
Č1 §42 O1 V2
Táto časť zákona sa nevzťahuje na nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti
Ú
2
členských štátov, zbraňami, muníciou a vojenským materiálom, s výnimkou výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely;
b) zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru.
Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.
Ć3 O1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. "batéria" alebo "akumulátor" znamená akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov;
N
1
Č1 §42 O3 V1
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.
Ú
Ć3 O2
2. "sada batérií" znamená akýkoľvek súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a/alebo zapuzdrených do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by konečný užívateľ nemal rozdeľovať alebo otvárať;
N
1
Č1 §42 O5
Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.
Ú
Ć3 O3
3. "prenosná batéria alebo akumulátor" znamená každú batériu, gombíkový článok, sadu batérií alebo akumulátor, ktoré:
a) sú hermeticky uzavreté a
b) môžu sa ručne prenášať a
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom;
N
1
Č1 §42 O7
Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
a)sú hermeticky uzavreté,
b)môžu sa ručne prenášať,
c)nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
Ú
Ć3 O4
4. "gombíkový článok" znamená každú malú okrúhlu prenosnú batériu alebo akumulátor, ktorých priemer je väčší ako jeho výška a ktoré sa používajú na osobitné účely, ako napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch;
N
1
Č1 §42 O8
Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.
Ú
3
Ć3 O5
5. "automobilová batéria alebo akumulátor" znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo zapaľovanie motora automobilu;
N
1
Č1 §42 O9
Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla 63) a jeho osvetlenie.
65) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30.11.2010).
Ú
Ć3 O6
6. "priemyselná batéria alebo akumulátor" znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú použité v akomkoľvek type elektrického vozidla;
N
1
Č1 §42 O10
Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.
Ú
Ć3 O7
7. "použitá batéria alebo akumulátor" znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú odpadom v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES;
N
1
Č1 §42 O6
Č1 §2 O1
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 3 ods. 1.
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi13) povinný sa jej zbaviť.
13) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ú
Ć3 O8
8. "recyklácia" znamená opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie;
N
1
Č1 §42 O12
Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.
Ú
Ć3 O9
9. "zneškodňovanie" znamená akúkoľvek z uplatniteľných činností uvedených v prílohe IIA k
N
1
Č1 §3 O16
Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
Ú
4
smernici 2006/12/ES;
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.
Ć3 O10
10. "spracovanie" znamená akúkoľvek činnosť vykonanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané zariadeniu na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie;
N
1
Č1 §42 O11
Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.
Ú
Č3 O11
11. "prístroj" znamená akékoľvek elektrické alebo elektronické zariadenie tak, ako ho definuje smernica 2002/96/ES, ktoré je plne alebo čiastočne napájané z batérií alebo z akumulátorov alebo tak môže byť napájané;
N
1
Č1 §42 O17
Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.
Ú
Č3 O12
12. "výrobca" znamená akúkoľvek osobu v členskom štáte, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane prostriedkov komunikácie na diaľku definovaných v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku [17], uvádza po prvý raz na trh batérie alebo akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo automobilov, na území tohto členského štátu v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
N
1
Č1 §42 O14
Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, 64) uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
64) § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ú
Č3 O13
13. "distribútor" znamená akúkoľvek osobu, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému užívateľovi;
N
1
Č1 §42 O15
Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.
Ú
Č3 O14
14. "uvedenie na trh" znamená dodávanie alebo sprístupnenie, či už za úhradu alebo bezplatne, tretej osobe v rámci Spoločenstva a zahŕňa dovoz do colného priestoru Spoločenstva;
N
1
Č1 §42 O16
Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.
Ú
5
Č3 O15
15. "hospodársky subjekt" znamená akýkoľvek výrobca, distributér, subjekt zaoberajúci sa zberom, recykláciou alebo iným spracovaním;
N
1
Č1 §42 O19
Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
Ú
Č3 O16
16. "bezšnúrový elektrický nástroj" znamená akýkoľvek ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti;
N
1
Č1 §42 O18
Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.
Ú
Č3 O17
17. "limity pre zber" znamenajú pre daný členský štát v danom kalendárnom roku hmotnostné percento získané podielom hmotnosti použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 tejto smernice alebo so smernicou 2002/96/ES v uvedenom kalendárnom roku a priemernej hmotnosti prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia buď priamo predali konečným užívateľom, alebo dodali tretím osobám na účel ich predaja konečným užívateľom v danom členskom štáte počas tohto kalendárneho roka a počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.
N
Č1 §42 O21
Miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako začlenené do prístrojov.
Ú
Č4 O1
Zákazy
1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/53/ES, členské štáty zakážu umiestňovanie na trh:
a) všetkých batérií alebo akumulátorov, ktoré sú alebo nie sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti, a
b) prenosných batérií alebo akumulátorov vrátane tých, ktoré sú zahrnuté do prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia.
N
1
Č1 §43 O1 Pa V1
Č1 §43 O1 Pb V1
Zakazuje sa uvádzať na trh
a)batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti;
b)prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia;
Ú
Č4 O2
2. Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. a) sa do 1.
N
1
Č1 §43 O1
tento zákaz sa do 1. októbra 2015 nevzťahuje na
Ú
6
októbra 2015 nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti nepresahujúcim 2 hmotnostné percentá
Pa V2
gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
Č4 O3
3. Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v:
a) núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia;
b) zdravotníckych prístrojoch alebo
c) bezšnúrových elektrických nástrojoch; táto výnimka týkajúca sa bezšnúrových elektrických nástrojov sa uplatňuje do 31. decembra 2016.
N
Č1 §43 O1 Pb V2
tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov a do 31. decembra 2016 na prenosné batérie určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
Ú
Č4 O4
4. Pokiaľ ide o gombíkové články používané v prístrojoch pre nepočujúcich, Komisia preskúma výnimku uvedenú v odseku 2 a najneskôr do 1. októbra 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti gombíkových článkov používaných v prístrojoch pre nepočujúcich, ktoré sú v súlade s odsekom 1 písm. a). V prípade nedostatočnej dostupnosti gombíkových článkov používaných v prístrojoch pre nepočujúcich, ktoré sú v súlade s odsekom 1 písm. a), priloží Komisia k svojej správe primeraný návrh zameraný na predĺženie výnimky uvedenej v odseku 2 pre gombíkové články používané v prístrojoch pre nepočujúcich.
n.a.
Č5
Zvýšená ochrana životného prostredia
Členské štáty, ktoré majú výrobcov vyrábajúcich batérie a akumulátory usadených na svojom území, podporia výskum a povzbudia zlepšenia celkového vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu, a tiež povzbudia vývoj a uvádzanie na trh batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú menšie množstvá nebezpečných látok alebo ktoré obsahujú menej znečisťujúce látky, najmä ako náhrady za ortuť, kadmium a olovo.
N
POH SR 2011 - 2015
7
Č6 O1
Uvedenie na trh
1. Členské štáty nebudú z dôvodov, ktorými sa zaoberá táto smernica, brániť, zakazovať alebo obmedzovať na svojom území uvedenie na trh batérií a akumulátorov, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.
N
Zákon umožňuje uviesť na trh všetky batérie a akumulátory, ktoré spĺňajú požiadavky zákona.
Č6 O2
2. Batérie a akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice, ale ktoré boli uvedené na trh v súlade so zákonom pred dátumom začatia uplatňovania príslušných zákazov podľa článku 4, sa naďalej môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.
N
1
Č1 §43 O2
Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh pred 26. septembrom 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1, sa môžu uvádzať do obehu až do vyčerpania zásob.
Ú
Ć7
Hlavný cieľ
Členské štáty, berúc do úvahy vplyv dopravy na životné prostredie, prijmú nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie čo najväčšej miery separovaného zberu použitých batérií a akumulátorov a čo najmenšej miery zneškodňovania batérií a akumulátorov ako zmiešaného komunálneho odpadu, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň recyklácie všetkých použitých batérií a akumulátorov.
N
Č1 §6 O5
Č1 §6 O6
Č1 §13 Pe P7
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada
a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,
b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie, a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zakazuje sa
e) zneškodňovať skládkovaním
7. vytriedené zložky komunálneho
Ú
8
Č1 §27 O4 Pg
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
Výrobca vybraného výrobku je povinný
g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 4,
Č8 O1 V1
Systémy zberu
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené vhodné systémy zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Takéto systémy:
a) umožnia konečným užívateľom odovzdať použité prenosné batérie alebo akumulátory na dostupnom zbernom mieste v ich blízkosti, pričom sa zohľadní hustota obyvateľstva;
b) od distribútorov vyžadujú bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií alebo akumulátorov od konečných užívateľov pri dodávaní prenosných batérií alebo akumulátorov, až pokiaľ hodnotenie nepreukáže, že existujúce alternatívne systémy sú aspoň rovnako účinné v dosahovaní environmentálnych cieľov tejto smernice. Členské štáty takéto hodnotenia zverejnia;
c) nezahŕňajú žiadny poplatok zo strany konečných užívateľov pri zneškodnení použitých prenosných batérií alebo akumulátorov a ani žiadnu povinnosť kúpiť si novú batériu alebo akumulátor;
d) môžu byť prevádzkované v spojení so systémami uvedenými v článku 5 ods. 2 smernice 2002/96/ES.
N
1
Č1 §46 O1 Pa
Č1 §48 O1 Pa)-d)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1.spätným zberom použitých prenosných batérií,
2.zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom
a)zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,
b)informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,
c)zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde
Ú
9
Č1 §46 O2
Č1 §50 O1
vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takéto miesto alebo takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,
d)neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, kedy sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
Č8 O1 V2
Na zberné miesta zriadené v súlade s písmenom a) tohto odseku sa nevzťahujú požiadavky registrácie alebo povolenia podľa smernice 2006/12/ES alebo smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade [18].
N
1
Č1 §50 O3
Č1 §42 O22
Na vykonávanie spätného zberu u distribútora a na prevádzkovanie zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a
Ú
10
akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
Č8 O2
2. Ak systémy spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, členské štáty môžu:
a) požiadať výrobcov, aby založili takého systémy;
b) požiadať ostatné hospodárske subjekty, aby sa podieľali na takýchto systémoch;
c) zachovať existujúce systémy.
D
Č1 §27 O3
Č1 §27 O5
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
56) Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Ú
11
Č1 §27 O6
Č1 §27 O9
Č1 §27 O10
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu,
12
Č1 §27 O11
Č1 §28 O1
ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 písm. e) a g).
Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
13
Č8 O3
3. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia priemyselných batérií a akumulátorov, alebo tretie strany, ktoré konajú v ich mene, neodmietli vziať späť použité priemyselné batérie a akumulátory od konečných užívateľov bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod. Nezávislé tretie strany môžu tiež zbierať priemyselné batérie a akumulátory.
N
1
Č1 §47 O2 Pa) –Pb)
Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a) zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od konečného používateľa na celom území Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod prostredníctvom osoby oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumulátorov,
b) zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,
Ú
Č8 O4
4. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia automobilových batérií a akumulátorov alebo tretie osoby založili systémy na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných užívateľov alebo z dostupného zberného miesta v ich blízkosti, ak sa neuskutoční zber podľa systémov uvedených v článku 5 ods. 1 smernice 2000/53/ES.
V prípade automobilových batérii a akumulátorov zo súkromných vozidiel nepoužívaných na komerčné účely tieto systémy nesmú zahŕňať žiadne poplatky zo strany konečných užívateľov pri odovzdaní použitých batérií alebo akumulátorov, ani žiadnu povinnosť kúpiť si novú batériu alebo akumulátor.
N
1
Č1 §47 O1
Č1 §45 O4
Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a) zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1. spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,
b) zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa písm. a) a ďalšie nakladanie s nimi,
Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.
Ú
14
Č1 §27 O5
Č1 §27 O6
Č1 §50 O2
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.
Č9
Ekonomické nástroje
Členské štáty môžu použiť ekonomické nástroje na podporu zberu použitých batérií a
akumulátorov alebo na podporu používania
D
15
batérií a akumulátorov s nižším obsahom
znečisťujúcich látok napríklad tým, že prijmú
diferencované daňové sadzby. V takom prípade oznámia Komisii opatrenia súvisiace s vykonávaním týchto nástrojov.
Č10 O1
Ciele zberu
1. Členské štáty vypočítajú limity pre zber po prvýkrát vzhľadom k piatemu úplnému kalendárnemu roku, ktorý nasleduje po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2002/96/ES, údaje o ročnom zbere a predaji zahŕňajú batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou prístrojov.
N
1
Č1 §6 O11
Príloha č. 4, II.
Č1 §42 O21 V2
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 4.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá nasledujúcemu podielu z množstva prenosných batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku
a) 40 % pre rok 2015,
b) 45 % pre rok 2016,
Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako začlenené do prístrojov.
Ú
Č10 O2
2. Členské štáty dosiahnu tieto minimálne limity pre zber:
a) 25 % do 26. septembra 2012;
b) 45 % do 26. septembra 2016.
N
1
Príloha č. 4, II.
Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok je dosiahnutie miery zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov vo výške
a) 25 % do 26. septembra 2012,
b) 45 % do 26. septembra 2016.
Ú
Ć10 O3
3. Členské štáty každoročne sledujú limity pre zber podľa systému ustanoveného v prílohe I. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch [19], členské štáty predložia Komisii správy do šiestich mesiacov od ukončenia príslušného kalendárneho roka. V správach sa uvedie, akým spôsobom
N
1
Č1 §105 O2 Pr
Ministerstvo
r) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h) a § 28 ods. 4 písm. d), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. g) a e) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii 105 ods. 4),
Ú
16
získali údaje potrebné na výpočet limitov pre zber.
Č1 §105 O4
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 105 ods. 2 písm. r),
b)údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c)každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele použitých prenosných batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do šiestich mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
Č10 O4
4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť prechodné opatrenia na vyriešenie ťažkostí, ktorým čelí členský štát pri dodržiavaní požiadaviek odseku 2 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2.
V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto článku ustanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov spoločnú metodiku výpočtu ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom do 26. septembra 2007. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2.
n.a.
Č11
Vyberanie použitých batérií a akumulátorov
Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia navrhovali prístroje tak, aby sa z nich použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať. Ak ich konečný užívateľ nedokáže jednoducho
N
1
Č1 §45 O2
Výrobca prístrojov je povinný
a)zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať,
b)ak sa použité batérie a akumulátory nedajú
Ú
17
vybrať, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia navrhovali prístroje tak, aby použité batérie a akumulátory dokázali jednoducho vybrať kvalifikovaní odborníci nezávislí od výrobcu. K prístrojom, ktorých súčasťou sú batérie a akumulátory, musí byť priložený návod s popisom, ako môže konečný užívateľ alebo nezávislý kvalifikovaný odborník tieto batérie a akumulátory bezpečne vybrať. V prípade potreby obsahuje tento návod aj informácie pre konečného užívateľa o type batérie alebo akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.
Ustanovenia uvedené v prvom odseku sa nevzťahujú na prípady, keď je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodov integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a keď sa vyžaduje stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.“
Č1 §45 O3
jednoducho vybrať konečným užívateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,
c)priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmena a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
Č12 O1 V1
Spracovanie a recyklácia
1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 26. septembra 2009:
a) výrobcovia alebo tretie osoby zaviedli systémy, s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré zabezpečia spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a
b) všetky identifikovateľné batérie a akumulátory zozbierané v súlade s článkom 8 tejto smernice alebo v súlade so smernicou 2002/96/ES prešli spracovaním a recykláciou v systémoch, ktoré sú v zhode aspoň s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä so zreteľom na zdravie, bezpečnosť a nakladanie s odpadom.
N
1
Č1 §45 O1 Pf
Č1 §45 O4
Č1 §51 Pa,b,c
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
f) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,
Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
Ú
18
a)spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. a) bod 1] a dodržiavať požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b)zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
c)uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v udelenej autorizácii,
Č12 O1 V2
Členské štáty však môžu v súlade so zmluvou zneškodňovať zozbierané prenosné batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú kadmium, ortuť alebo olovo na skládkach alebo v podzemných skladovacích priestoroch, ak neexistuje žiadny fungujúci konečný trh. Členské štáty môžu taktiež v súlade so zmluvou zneškodňovať zozbierané prenosné batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú kadmium, ortuť alebo olovo na skládkach alebo v podzemných skladovacích priestoroch, v rámci stratégie postupného vyraďovania ťažkých kovov, ktorá na základe podrobného hodnotenia environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov ukazuje, že táto možnosť zneškodňovania by mala mať prednosť pred recykláciou.
D
Č12 O1 V3
Členské štáty toto hodnotenie zverejnia a oznámia návrhy opatrení Komisii v súlade so
D
19
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti [20].
Č12 O2
2. Spracovanie musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohe III časti A.
N
1
2
Č1 §105 O3 Pl
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
Č12 O3
3. Ak sa batérie alebo akumulátory zbierajú spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení podľa smernice 2002/96/ES, batérie alebo akumulátory sa odstraňujú zo zozbieraného odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
N
1
Č1 §41 Pl
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
l) prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve podľa písmena h),
Ú
Č12 O4
4. Recyklačný proces musí najneskôr do 26. septembra 2011 spĺňať recyklačnú efektivitu a súvisiace ustanovenia stanovené v prílohe III časti B.
N
1
Č1 §51 O2 Pi
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a § 17 povinný
i) vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu,66)
66) § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
Ú
20
2
Č1 §105 O3 Pl
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Č12 O5
5. Členské štáty vypracujú správu o úrovniach recyklácie dosiahnutých v každom dotknutom kalendárnom roku a o tom, či efektivita uvedená v prílohe III časti B bola dosiahnutá. Tieto údaje predložia Komisii do šiestich mesiacov od ukončenia dotknutého kalendárneho roka.
N
1
Č1 §105 O2 Pr
Č1 §105 O4 Pd
Ministerstvo
r) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h) a § 28 ods. 4 písm. d), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. g) a e) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
d) každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
Ú
21
Č12 O6
6. Komisia do 26. marca 2010 prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu recyklačnej efektivity. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2.
n.a.
Č13 O1
Nové technológie recyklácie
1. Členské štáty povzbudzujú vývoj nových technológií recyklácie a spracovania a podporujú výskum metód recyklácie všetkých typov batérií a akumulátorov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a nákladovo efektívne.
N
Č13 O2
2. Členské štáty povzbudzujú zariadenia na spracovanie, aby zaviedli certifikovaný systém environmentálneho riadenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) [21].
Platí zákon 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č14
Zneškodňovanie
Členské štáty zakážu zneškodňovanie použitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov na skládkach alebo spaľovaním. Zvyšky všetkých batérií a akumulátorov, ktoré prešli spracovaním aj recykláciou v súlade s článkom 12 ods. 1 je však možné zneškodňovať na skládkach alebo spaľovaním.
N
1
Č1 §43 O3 Pb
Zakazuje sa
b) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 3,
Ú
22
Č15 O1
Vývoz
1. Spracovanie a recyklácia sa môže vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo Spoločenstva za predpokladu, že preprava použitých batérií a akumulátorov je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [22].
N
1
Č1 §27 O21
Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo iného ako členského štátu je možné iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz57) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenia a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.
57) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007) v platnom znení.
58) Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007) v platnom znení.
Ú
Č15 O2
2. Použité batérie a akumulátory vyvážané zo Spoločenstva v súlade s nariadením (EHS) č. 259/93, nariadením Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúcom spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD [23] a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 z 12. júla 1999 určujúcom kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkach určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v
n.a.
23
konečnom znení [24], prispievajú k plneniu povinností a efektivity stanovených v prílohe III k tejto smernici len vtedy, ak existuje riadny dôkaz, že sa recyklácia uskutočnila za podmienok zhodných s požiadavkami tejto smernice.
Č15 O3
3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23a prijímať delegované akty, v ktorých sa stanovia podrobné pravidlá doplňujúce pravidlá uvedené v odseku 2 tohto článku, a najmä kritériá posudzovania zhodných podmienok uvedené v tomto článku.
n.a.
Č16 O1
Financovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie osoby konajúce v ich mene znášali všetky čisté náklady vyplývajúce zo:
a) zberu, spracovania a recyklácie všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 a
b) zberu, spracovania a recyklácie všetkých použitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 3 a 4.
N
1
Č1 §27 O5
Č1 §27 O6
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Ú
24
Č1 §27 O2
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
Č16 O2
2. Členské štáty zabezpečia, aby vykonávanie odseku 1 nemalo za následok dvojité spoplatňovanie výrobcov v prípade batérií alebo akumulátorov zozbieraných v systémoch zriadených v súlade so smernicou 2000/53/ES alebo smernicou 2002/96/ES.
N
1
Č1 §41 Pl - m)
Č1 §65 O1 Pi- k)
Č1 §31 O13 Pb,c,e
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
l) prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve podľa písmena h),
m) ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre použité batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena l), ich členenie na typy podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu,
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17
i) prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor ak je súčasťou tohto starého vozidla a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov, určenému v zmluve podľa písmena b),
k) ohlasovať koordinačnému centru pre použité batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena i), ich členenie podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
Koordinačné centrum je povinné
b) na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti
Ú
25
individuálne, tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami tretích osôb, systémami individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a systémami združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,
c) rozdeliť zodpovednosť, vrátane finančnej vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu množstvu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne určením podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou o založení koordinačného centra a za nediskriminačných podmienok a podľa ich trhového podielu.
e) prijímať a spracovávať údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia povinnosti individuálne o množstve vyhradených výrobkov, ktoré uviedli na trh a o množstve odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov, pre ktorý zabezpečili zber,
Č16 O3
3. Členské štáty zaviažu výrobcov alebo tretie osoby konajúce v ich mene, aby financovali akékoľvek náklady, ktoré vzniknú z verejných informačných kampaní o zbere, spracovaní a recyklácii všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov.
N
1
Č1 §27 O3
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho
Ú
26
2
Č1 §27 O4 Pd,i
Č1 §27 O5
Č1 §27 O6
zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
56) Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
Výrobca vybraného výrobku je povinný
d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
27
Č1 §28 O4 Pg
Č1 §29 O1 Pd
Č1 §48 O1 Pb
s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
g) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,
Výrobca vybraného výrobku, ktorý plní vybrané povinnosti individuálne, je vo vzťahu k
vybranému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vybraného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný
d) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom
b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,
Č16 O4
4. Náklady na zber, spracovanie a recykláciu sa pre konečných užívateľov pri predaji nových
N
1
Č1 §46 O2
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a
Ú
28
prenosných batérií a akumulátorov neuvádzajú oddelene.
Č1 §48 O1 Pd
akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom
d) neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
Č16 O5
5. Výrobcovia a užívatelia priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov môžu uzavrieť dohody, ktoré stanovujú iné úpravy financovania ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
N
Č1 §27 O5
Č1 §27 O6
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Ú
.
29
Č1 §27 O2
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení 32), výrobca batérií a akumulátorov (42), výrobca obalov 52), výrobca vozidiel 60), výrobca pneumatík 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
Č16 O6
6. Tento článok sa uplatňuje na všetky použité batérie a akumulátory bez ohľadu na dátum ich uvedenia na trh.
N
1
Č1 §42 O1 V1
Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie bez toho, aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel a elektroodpadu.
Ú
Zákon sa uplatňuje na všetky batérie a akumulátory bez ohľadu na dátum ich uvedenia na trh.
Č17
Registrácia
Členské štáty zabezpečia, aby bol každý výrobca registrovaný. Registrácia podlieha rovnakým procedurálnym požiadavkám v každom členskom štáte v súlade s prílohou IV.
N
1
Č1 §27 O4 Pa
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
Ú
Č18 O1
Drobní výrobcovia
1. Členské štáty môžu výrobcov, ktorí v súvislosti s veľkosťou národného trhu uvádzajú na trh veľmi malé množstvá batérií alebo akumulátorov, vyňať z požiadaviek článku 16 ods. 1 pod podmienkou, že to nebude brániť riadnemu fungovaniu systémov zberu a recyklácie vytvorených na základe článkov 8 a 12.
D
Č18 O2
2. Členské štáty zverejnia návrhy výnimiek uvedených v odseku 1 a odôvodnenia týchto návrhov a oznámia ich Komisii a ostatným členským štátom.
D
Č18 O3
3. Komisia do šiestich mesiacov od oznámenia uvedeného v odseku 2 schváli alebo zamietne navrhované opatrenia potom, ako overí, či sú zlučiteľné s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a či nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytou prekážkou obchodu medzi členskými štátmi. Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, navrhované opatrenia sa považujú za schválené.
n.a.
30
Č19 O1
Účasť
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky hospodárske subjekty a všetky príslušné verejné orgány mohli zúčastňovať na systémoch zberu, spracovania a recyklácie uvedených v článkoch 8 a 12.
N
1
Č1 §27 O9
Č1 §27 O10
Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.
Ú
Č19 O2
2. Tieto systémy sa uplatňujú aj na batérie a akumulátory dovážané z tretích krajín za nediskriminačných podmienok a navrhujú sa s cieľom vyhnúť sa prekážkam pri obchodovaní alebo narušeniu hospodárskej súťaže.
N
Ú
Zákon sa uplatňuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na krajinu pôvodu.
Č20 O1
Informácie pre konečných užívateľov
N
1
§27 O4 Pd,i
Výrobca vybraného výrobku je povinný
Ú
31
1. Členské štáty zabezpečia, najmä prostredníctvom informačných kampaní, aby boli koneční užívatelia plne informovaní o:
a) možných účinkoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí;
b) potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad a o účasti na ich separovanom zbere, aby sa tak uľahčilo spracovanie a recyklácia;
c) im dostupných systémoch zberu a recyklácie;
d) ich úlohe pri prispievaní k recyklácii použitých batérií a akumulátorov;
e) význame značky preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach zobrazenej v prílohe II a chemických značiek Hg, Cd a Pb.
Č1 §28 O4 Pg
Č1 §29 O1 Pd
Č1 §31 O11 Pa
Č1 §105 O3 Pi
d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
g) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vybraným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný
d) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
Koordinačné centrum je povinné
a) vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
i) podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného
32
2
členského štátu do Slovenskej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a odpadov z nich a čas jej uchovávania, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti podľa § 125 ods. 7 písm. a), podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu,
Č20 O2
2. Členské štáty môžu vyžadovať, aby hospodárske subjekty poskytli niektoré alebo všetky informácie uvedené v odseku 1.
D
Č20 O3
3. Keď členské štáty vyžadujú, aby distribútori odovzdali použité prenosné batérie alebo akumulátory podľa článku 8, zabezpečia, aby títo distribútori informovali konečných užívateľov o možnosti odovzdania použitých prenosných batérií alebo akumulátorov na svojich predajných miestach.
N
1
Č1 §48 O1 Pb
Č1 §48 O1 Pe
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom
b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,
e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných
Ú
33
batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov na zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov; ak takúto zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov
Č21 O1
Označovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky batérie, akumulátory a sady batérií vhodne označené značkou zobrazenou v prílohe II.
N
1
2
Č1 §45 O1 Pa
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
34
Č21 O2
2. Členské štáty zabezpečia, aby do 26. septembra 2009 bola kapacita všetkých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov na nich viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne uvedená. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23a prijať do 26. marca 2009 delegované akty, v ktorých sa stanovia podrobné pravidlá nahrádzajúce túto požiadavku vrátane harmonizovaných metód určovania kapacity a vhodného použitia.;
N
1
Č1 §45 O1 Pb
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
b) uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu, 65)
65) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30.11.2010).
Ú
Č21 O3
3. Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia vyšším ako 0,002 % alebo olova vyšším ako 0,004 % sa označia chemickou značkou daného kovu: Hg, Cd alebo Pb. Značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod značkou uvedenou v prílohe II a bude veľká aspoň ako štvrtina veľkosti tejto značky.
N
1
Č1 §45 O1 Pc
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
35
2
Č21 O4
4. Značka zobrazená v prílohe II pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, maximálna veľkosť je 5 × 5 cm. V prípade valcových článkov značka zaplní aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora a bude mať veľkosť najviac 5 × 5 cm.
N
1
2
Č1 §45 O1 Pa
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
Č21 O5
5. Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako 0,5 × 0,5 cm, batériu, akumulátor alebo sadu batérií nie je potrebné označiť, no na obal sa vytlačí značka s veľkosťou aspoň 1 × 1 cm.
N
1
Č1 §45 O1 Pa
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na
Ú
36
2
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Č21 O6
6. Značka sa vytlačí zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.
N
1
2
Č1 §45 O1 Pa
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
Č21 O7
7. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23a prijať delegované akty týkajúce sa udelenia výnimiek z požiadaviek označovania stanovených
n.a.
37
v tomto článku. Pri príprave takýchto delegovaných aktov sa Komisia poradí s príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s výrobcami, so subjektmi zaoberajúcimi sa zberom, recykláciou a spracovaním, s environmentálnymi organizáciami a spotrebiteľskými organizáciami a zamestnaneckými zväzmi.
Č22 O1 až O4
Vnútroštátne správy o vykonávaní
1. Členské štáty zašlú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice každé tri roky. Prvá správa sa však vzťahuje na obdobie do 26. septembra 2012.
2. Správy sa vypracujú na základe dotazníka alebo osnovy. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje dotazník alebo osnovu pre tieto správy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2. Dotazník alebo osnova sa zašlú členským štátom šesť mesiacov pred začiatkom prvého obdobia, ktorého sa správa týka.
3. Členské štáty tak isto oznámia všetky opatrenia, ktoré prijali na podporu vývojových trendov, ktoré sa týkajú najmä vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie, najmä:
a) vývojové trendy vrátane dobrovoľných krokov prijatých výrobcami na zníženie množstiev ťažkých kovov a iných nebezpečných látok obsiahnutých v batériách a akumulátoroch;
b) nové recyklačné a spracovateľské techniky;
c) účasť hospodárskych subjektov na systémoch environmentálneho riadenia;
d) výskum v uvedených oblastiach a
e) opatrenia prijaté na podporu predchádzania vzniku odpadov.
4. Správa bude k dispozícii Komisii najneskôr deväť mesiacov po ukončení dotknutého trojročného obdobia alebo v prípade prvej správy
N
1
Č1 §105 O2 Pr
Č1 §105 O4 Pb
Ministerstvo
r) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h) a § 28 ods. 4 písm. d), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. g) a e) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
b) údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
Ú
38
najneskôr do 26. júna 2013.
Č22 O5
5. Komisia uverejní správu o vykonávaní tejto smernice a vplyve tejto smernice na životné prostredie a na fungovanie vnútorného trhu najneskôr deväť mesiacov po doručení správ od členských štátov v súlade s odsekom 4.
n.a.
Č23 O1
Preskúmanie
1. Komisia preskúma vykonávanie tejto smernice a jej vplyv na životné prostredie a na fungovanie vnútorného trhu po doručení správ od členských štátov v súlade s článkom 22 ods. 4 po druhýkrát.
n.a.
Č23 O2
2. Druhá správa, ktorú Komisia uverejní v súlade s článkom 22 ods. 5, bude obsahovať hodnotenie nasledujúcich aspektov tejto smernice:
a) vhodnosť ďalších opatrení na riadenie rizík pre batérie a akumulátory, ktoré obsahujú ťažké kovy;
b) vhodnosť minimálnych cieľov zberu pre všetky použité prenosné batérie a akumulátory stanovené v článku 10 ods. 2 a možnosť zavedenia ďalších cieľov pre neskoršie roky pri zohľadnení technického pokroku a praktických skúseností nadobudnutých v členských štátoch;
c) vhodnosť minimálnych recyklačných požiadaviek stanovených v prílohe III časti B pri zohľadnení údajov poskytnutých členskými štátmi, technického pokroku a praktických skúseností nadobudnutých v členských štátoch.
n.a.
Č23 O3
3. V prípade potreby by mali správu dopĺňať návrhy na preskúmanie súvisiacich ustanovení tejto smernice.
n.a.
C23 a)
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v
39
článku 15 ods. 3 a článku 21 ods. 2 a 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 30. decembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 ods. 3 a článku 21 ods. 2 a 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 ods. 3 a článku 21 ods. 2 a 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Č24 O1
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (*). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (**).
n.a.
40
Č24 O2
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
n.a.
Č24 O3
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
n.a.
Č 25
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá pre ukladanie sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do 26. septembra 2008 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia
N
1
Č1 §106
Č1 §110 O1 Pa, b
Inšpekcia
a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b) ukladá pokuty (§ 117),
c) rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
d) je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov57) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.
57) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007) v platnom znení.
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly
Ú
41
dodržiavania povinností uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 písm. a) až c), § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až c) g) a h) l), § 79 ods. 8 písm. a) a b), § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia, )
b) ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
Č26 O1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 tejto smernice do 1. júla 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
N
1
Č8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem § 13 písm. e) v bode 6 a § 14 ods. 1 písm. j), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Ú
Č26 O2
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
42
C26 O3
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Č27 O1 až O4
Dobrovoľné dohody
1. Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele ustanovené v tejto smernici, členské štáty môžu transponovať ustanovenia uvedené v článkoch 8, 15 a 20 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi subjektmi. Takéto dohody musia spĺňať tieto požiadavky:
a) musia byť vynútiteľné;
b) musia vymedziť ciele s príslušnými termínmi;
c) musia sa uverejniť vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo úradnom dokumente rovnako dostupnom verejnosti a zaslať Komisii.
2. Dosiahnuté výsledky sa musia pravidelne sledovať, oznamovať príslušným orgánom a Komisii a sprístupňovať verejnosti v súlade s podmienkami stanovenými v dohode.
3. Príslušné orgány zabezpečia preskúmanie pokroku dosiahnutého na základe dohody.
4. V prípadoch nesúladu s dohodami členské štáty vykonajú príslušné ustanovenia tejto smernice pomocou právnych predpisov, regulačných alebo správnych opatrení.
D
Č28
Zrušenie rozhodnutia Komisie 2009/603/ES
Rozhodnutie Komisie 2009/603/ES ( 1 ) sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2015.
n.a.
Č29
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
Č30
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
43
PRÍL. I
Sledovanie súladu s článkom 10 ciele zberu
PRÍL. II
Značky pre batérie, akumulátory a sady batérií pre separovaný zber
Značka, ktorá označuje „separovaný zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva z prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je zobrazené nižšie:
N
1
2
Č1 §45 O1 Pa
Č1 §105 O3 Pl
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
Ú
PRÍL. III
Podrobné požiadavky na spracovanie a recykláciu
ČASŤ A: SPRACOVANIE
1. Spracovanie zahŕňa aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín.
2. Spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa uskutočňuje na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch.
ČASŤ B: RECYKLÁCIA
3. Proces recyklácie dosahuje túto minimálnu recyklačnú efektivitu:
N
1
Č1 §105 O3 Pl
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území
Ú
44
a) recykláciu 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
b) recykláciu 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov a
c) recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.
2
iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
PRIL.IV
Procedurálne požiadavky na registráciu
1. Požiadavky na registráciu
Registrácia výrobcov batérií a akumulátorov sa uskutočňuje prostredníctvom vnútroštátnych orgánov alebo vnútroštátnych organizácií pôsobiacich v oblasti zodpovednosti výrobcov poverených členskými štátmi (ďalej len „registračné orgány“), a to v tlačenej alebo elektronickej podobe.
Registračný postup môže byť súčasťou iného registračného postupu výrobcu.
Výrobcovia batérií a akumulátorov sa musia v členskom štáte, v ktorom v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedú batérie a akumulátory na trh členského štátu po prvý raz, zaregistrovať iba raz a pri registrácii dostanú registračné číslo.
2. Informácie, ktoré poskytnú výrobcovia
Výrobcovia batérií a akumulátorov poskytnú registračným orgánom tieto informácie:
i) meno výrobcu a názvy značiek (ak existujú), ktoré používajú v členskom štáte;
ii) adresa(-y) výrobcu: poštové smerové číslo a
1
Č1 §30 O1
Č1 §30 O2
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie podľa odseku 3. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7 je povinný k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku priložiť vyhlásenie podľa odseku 4. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike.
Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote výrobca vyhradeného výrobku nezískal uvedenú autorizáciu, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote
Ú
45
miesto, názov ulice a číslo domu, krajina, internetová adresa, telefónne číslo, ako aj kontaktná osoba, číslo faxu a e-mailová adresa výrobcu, ak sú k dispozícii;
iii) označenie typu batérií a akumulátorov, ktoré výrobca uviedol na trh: prenosné batérie a akumulátory, priemyselné batérie a akumulátory alebo automobilové batérie akumulátory;
iv) informácie o tom, ako výrobca plní svoje povinnosti: samostatne alebo kolektívne;
v) dátum žiadosti o registráciu;
vi) národný identifikačný kód výrobcu, ako aj európske daňové číslo alebo národné daňové číslo výrobcu (nepovinné);
vii) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že poskytnuté informácie sú pravdivé.
Na účely registrácie uvedenej v druhom odseku bodu 1 nie sú výrobcovia batérií a akumulátorov povinní poskytnúť žiadne iné informácie okrem informácií uvedených v bode 2 bodoch i) až vii).
3. Registračný poplatok
Registračné orgány môžu vyžadovať zaplatenie registračného poplatku iba pod podmienkou, že tento poplatok vychádza z nákladov a je primeraný.
Registračné orgány, ktoré vyžadujú registračný poplatok, informujú príslušné vnútroštátne orgány o metodike výpočtu poplatku.
4. Zmena registračných údajov
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade zmeny údajov poskytnutých výrobcami v súlade s bodom 2 bodmi i) až vii) informovali výrobcovia o uvedenej skutočnosti príslušný registračný orgán, a to najneskôr jeden mesiac po zmene.
5. Zrušenie registrácie
Č1 §30 O3
Č1 §30 O4
Č1 §30 O5
Č1 §30 O6
Č1 §30 O7
predloží potvrdenie podľa odseku 3.
Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ak výrobca batérií a akumulátorov bude plniť vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s treťou osobou.
Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7 musí obsahovať
a)údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom,
b)preukázanie schopnosti dodržiavania podmienok uvedených v § 27 ods. 7.
Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je v súlade s odsekom 1 a výrobcovi vyhradeného výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise.
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.
Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka
46
Keď výrobcovia prestanú byť výrobcami v členskom štáte, zrušia svoju registráciu tak, že o uvedenej skutočnosti informujú príslušný registračný orgán.“
Č1 §30 O8
Č1 §30 O9
prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo na plnenie povinností prostredníctvom tretej osoby je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť potvrdenie podľa odseku 3. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť vyhlásenie podľa odseku 4.
Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku podľa odseku 6 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutočným stavom. Ministerstvo vydá výrobcovi vyhradeného výrobku nové potvrdenie o vykonaní registrácie.
Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastala nasledujúca skutočnosť:
a)ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,
b)registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o tento výmaz,
c)výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,
d)výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,
e)výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti v súlade
47
Č1 §30 O10
Č1 §105 O3 Pi
s ustanoveniami § 27 ods. 6, 7 alebo § 44 ods. 2 a
1. nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,
2. nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo
3. nestal sa alebo nie je osobou spĺňajúcou podmienky uvedené v § 27 ods. 7.
Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou údajov chránených podľa osobitných predpisov.19)
19) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
i) podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a odpadov z nich a čas jej uchovávania, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti podľa § 125 ods. 7 písm. a), podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti
48
2
o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu,
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona č. .../2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov