1
TABUĽKA ZHODY1
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti v platnom znení
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Ć1
Predmet úpravy
Táto smernica ustanovuje opatrenia, ktorých prvoradým cieľom je prevencia odpadu z vozidiel, a tiež opätovné využívanie, recyklácia a iné formy spätného získavania vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok, aby sa znížilo zneškodňovanie odpadu ako aj aby sa zdokonalila ochrana životného prostredia všetkými hospodárskymi operátormi, zapojenými do cyklu životnosti vozidiel a najmä operátorov, ktorí priamo zapojení do spracovania vozidiel po dobe životnosti.
n.a.
Ć2 O1
Definície
1. ,,vozidlo“ znamená akékoľvek vozidlo zaradené do kategórie M1 alebo N1, definované v prílohe IIA smernice 70/156/EHS a trojkolesové motorové vozidlá definované v smernici 92/61/EHS; okrem motorových trojkoliek.
N
1
§ 60 O5
Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.
Ć2 O2
2. ,,vozidlo po dobe životnosti“ znamená
vozidlo, ktoré je odpadom v zmysle článku 1
písm. a) smernice 75/442/EHS.
N
1
§ 60 O6
Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
Ć2 O3
3. ,,výrobca“ znamená výrobca vozidla alebo profesionálny dovozca vozidla do členského štátu;
N
1
§ 60 O9
Výrobca vozidiel je výrobca alebo zástupca výrobcu.
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice, napr. CT_32005L0001
2
Ć2 O4
4. ,,prevencia“ znamená opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti vozidiel po dobe životnosti, ich materiálov a látok pre životné prostredie;
N
1
§ 60 O11
Prevencia opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.
Ć2 O5
5. ,,spracovanie“ znamená akúkoľvek činnosť
potom, ako bolo vozidlo po dobe životnosti
odovzdané do zariadenia na odstránenie
znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie,
spätné získavanie alebo prípravu na
zneškodňovanie odpadu z dezintegrátora
a akúkoľvek inú operáciu, ktorá sa vykonáva na
spätné získavanie a/alebo na zneškodnenie
vozidla po dobe životnosti a jeho súčiastok;
N
1
§ 60 O14
Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.
Ć2 O6
6. ,,opätovné využitie“ znamená akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa súčiastky vozidiel po dobe životnosti použijú na rovnaký účel, pre ktorý sa zhotovili;
N
1
§ 60 O16
Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.
Ć2 O7
7. ,,recyklácia“ znamená opätovné spracovanie
odpadových materiálov vo výrobnom procese
pre pôvodný účel alebo na iné účely, okrem
spätného získania energií. Spätné získavanie
energií znamená používanie spáliteľného odpadu
ako prostriedku na výrobu energie
prostredníctvom priameho spaľovania s iným
odpadom alebo bez neho, avšak so získaním
tepla;
N
1
§ 3 O14
(14)Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.
Ć2 O8
8. ,,spätné získavanie“ znamená akýkoľvek z použiteľných úkonov uvedených v prílohe IIB k smernici 75/442/EHS;
N
1
§ 3 O 13
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
Ć2 O9
9. ,,zneškodňovanie“ znamená akýkoľvek z použiteľných úkonov uvedených v prílohe IIA k smernici 75/442/EHS;
N
§ 3 O15
Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.
Ć2 O10
10. „hospodárski operátori“ znamená výrobcovia, distribútori, zberatelia, poisťovacie spoločnosti, ktoré poisťujú motorové vozidlá, operátori pre rozoberanie, zošrotovanie, spätné
N
§ 60 O18
(18)Hospodárski operátori výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá osoby
3
získavanie, recyklovanie a iní spracovateľskí operátori pre vozidlá po dobe životnosti, vrátane ich súčiastok a materiálov;
oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel, vrátane ich súčiastok a materiálov.
Ć2 O11
11. „nebezpečná látka“ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 ):
a) triedy nebezpečnosti 2.1 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;
b) triedy nebezpečnosti 3.1 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;
c) trieda nebezpečnosti 4.1;
d) trieda nebezpečnosti 5.1;
n.a.
Ć2 O12
12. „dezintegrátor“ znamená akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie vozidiel po dobe životnosti, vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu;
N
1
§ 60 O17
Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu.
Č2 O13
13. „informácie o rozobratí“ znamená všetky informácie, požadované na správne a ekologicky vhodné spracovanie vozidiel po dobe životnosti. Tieto informácie autorizovaným zariadeniam na spracovanie sprístupnené výrobcami vozidiel a výrobcami súčiastok vo forme príručiek alebo prostredníctvom elektronických médií (napríklad CD-ROM, služieb on-line);
N
1
§ 60 O19
Informácie o rozobratí všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.
Č3 O1
Rozsah
1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá a vozidlá po dobe životnosti, vrátane ich súčiastok a materiálov. Bez toho, aby sa to dotklo článku 5 ods. 4, tretí pododsek, bude platiť bez ohľadu na to, aký servis sa robil motorovému vozidlu, alebo ako sa opravovalo počas používania a bez ohľadu na to, či je vybavené súčiastkami, ktoré dodal výrobca alebo inými súčiastkami, ktorých použitie ako náhradných alebo výmenných súčiastok je v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva alebo
N
1
§ 60 O1
Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí, a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi ) na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.
4
vnútroštátnymi ustanoveniami;
Č3 O2
2. Táto smernica platí bez toho, aby sa to dotklo existujúcich právnych predpisov spoločenstva a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, najmä čo sa týka noriem bezpečnosti a kontroly emisií do ovzdušia, hlučnosti, ochrany pôdy a vody;
n.a.
Č3 O3
3. Ak výrobca vyrába alebo dováža len vozidlá, ktoré vyňaté spod pôsobnosti smernice 70/156/EHS v zmysle jej článku 8 ods. 2 písm. a), členské štáty môžu vyňať tohto výrobcu a jeho vozidlá spod pôsobnosti článkov 7 ods. 4, 8 a 9 tejto smernice;
D
Č3 O4
4. Špeciálne jednoúčelové vozidlá definované v druhom pododseku článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 70/156/EHS vylúčené spod pôsobnosti ustanovení článku 7 tejto smernice;
N
1
§ 60 O4
Na špeciálne jednoúčelové vozidlá sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).
Č3 O5
5. Pre trojkolesové motorové vozidlá sa použijú len články 5 ods. 1, 5 ods. 2 a 6 tejto smernice;
N
§ 60 O3
Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. c) a § 65 ods. 1 písm. l) a n).
Č4 O1
Prevencia
1. Aby sa podporila prevencia tvorby odpadu, členské štáty povzbudzujú najmä:
a) výrobcov vozidiel spolu s výrobcami materiálov a zariadení, aby obmedzili používanie nebezpečných látok vo vozidlách a podľa možností ich znížili v budúcich návrhoch vozidiel, najmä aby bránili ich uvoľňovaniu do životného prostredia, aby bola recyklácia jednoduchšia a aby sa zabránilo potrebe zneškodňovať nebezpečný odpad;
b) Príloha II sa pravidelne mení a dopĺňa v súlade s technickým a vedeckým pokrokom tak, aby:
c) výrobcov vozidiel spolu s výrobcami materiálov a zariadení, aby používali do vozidiel a iných výrobkov v rastúcom množstve recyklovaný materiál tak, aby sa rozvíjali trhy s recyklovanými materiálmi.
N
1
§ 61 O1 Pc)
§ 61 O1 Pc)
Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu.
Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu.
5
Č4 O2
Pa)
Členské štáty zabezpečia, aby materiály a súčiastky vo vozidlách, ktoré sa dodali na trh po 1. júli 2003, neobsahovali iné olovo, ortuť, kadmium alebo hexavalentný chróm, ako v prípadoch uvedených v prílohe II podľa podmienok v nej špecifikovaných;
N
§ 61 O1 Pb)
(1)Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný b)nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú olovo, kadmium, ortuť alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 105 ods. 3 písm. n)]
Č4 O2
Pb)
V súlade s postupom ustanoveným v článku 11 Komisia pravidelne v súlade s technickým a vedeckým pokrokom dopĺňa prílohu II, aby:
i) podľa potreby stanovila hodnoty maximálnej koncentrácie, po ktorú sa existencia látok, uvedených v písm. a) v špecifických materiáloch a súčiastkach vozidiel toleruje;
ii) vyňala určité materiály a súčiastky vozidiel z ustanovenia písm. a), ak sa použitiu týchto látok nedá vyhnúť;
iii) vyňala materiály a súčiastky vozidiel z prílohy II, ak sa používaniu týchto látok dá vyhnúť;
iv) v bodoch i) a ii) určila tie materiály a súčiastky vozidiel, ktoré možno oddeliť pred ďalším spracovaním; mali by byť označené alebo identifikovateľné inými náležitými prostriedkami;
Opatrenia uvedené v bodoch i) iv) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným článku 11 ods. 3.
n.a.
Č4 O2
Pc)
Komisia zmení a doplní prílohu II po prvýkrát nie neskôr ako 21. októbra 2001. V žiadnom prípade sa žiadna z výnimiek uvedených v prílohe nezruší pred 1. januárom 2003.
n.a.
Č5 O1
Zber
1. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, aby zabezpečili:
- že hospodárski operátori vybudujú systémy na zber všetkých vozidiel po dobe životnosti a pokiaľ je to technicky možné, použitých súčiastok ako odpadu, ktoré sa demontovali pri oprave osobných motorových vozidiel,
- adekvátnu dostupnosť zariadení na zber na svojich územiach.
N
1
§ 61 O1 Pd)
Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,
Č5 O2
2. Členské štáty vykonajú aj potrebné opatrenia aby zabezpečili,
N
1
§ 61 O1
Výrobca vozidiel je okrem vybraných povinností podľa § 27
6
že sa všetky vozidlá po dobe životnosti dopravia do autorizovaných zariadení na spracovanie.
Pf)
ods. 4 povinný zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel podľa písmena d) spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona,
Č5 O3
3. Členské štáty vytvoria systém, podľa ktorého predloženie osvedčenia o zničení je podmienkou na zrušenie registrácie vozidla po dobe životnosti. Toto osvedčenie sa vystaví pre držiteľa alebo vlastníka , keď sa vozidlo po dobe životnosti dopraví do zariadenia na spracovanie. Zariadenia na spracovanie, ktoré obdržali povolenie v súlade s článkom 6, budú mať povolené vystavovať osvedčenia o zničení. Členské štáty môžu povoliť výrobcom, sprostredkovateľom a zberateľom v mene autorizovaného zariadenia na spracovanie vystavovať osvedčenia o zničení za predpokladu, že zaručia, že sa vozidlo po dobe životnosti dopraví do autorizovaného zariadenia na spracovanie a za predpokladu, že títo registrovaní na verejných orgánoch.
Vystavenie osvedčenia o zničení zariadeniami na spracovanie, alebo sprostredkovateľom a zberateľmi v mene autorizovaného zariadenia na spracovanie, tieto neoprávňuje požadovať akúkoľvek finančnú náhradu, okrem prípadov, v ktorých to bolo
N
1
§ 65 O1 Po)
§ 64 O2 Pd)
§ 65 O1 Pn)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie 105 ods. 3 písm. n)] a jeden exemplár odovzdať osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a § 16 povinná vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
7
výslovne ustanovené členskými štátmi.
Členské štáty, ktoré nemajú systém na zrušenie registrácie k dátumu, v ktorý vstúpi táto smernica do platnosti, tvoria systém, podľa ktorého sa osvedčenie o zničení oznamuje príslušnému orgánu, keď sa vozidlo po dobe životnosti dopraví do zariadenia na spracovanie a inak budú postupovať v súlade s podmienkami tohto odseku. Členské štáty, ktoré postupujú podľa tohto pododseku, informujú komisiu o dôvodoch, pre ktoré nie je systém zavedený.
n.a.
Č5 O4
4. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že doprava vozidla do autorizovaného zariadenia na spracovanie v súlade s odsekom 3 bude bez akýchkoľvek nákladov pre posledného držiteľa alebo majiteľa v dôsledku toho , že vozidlo nemá žiadnu alebo zápornú hodnotu.
Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia uhradia všetky náklady alebo ich podstatnú časť na zavedenie tohto opatrenia alebo vezmú späť vozidlá po dobe životnosti za rovnakých podmienok, aké uvedené v prvom odseku.
Členské štáty môžu ustanoviť, že doprava vozidiel po dobe životnosti nebude úplne zadarmo, ak vozidlo po dobe životnosti neobsahuje podstatné súčiastky vozidla, najmä motor a karosériu, alebo obsahuje odpad, ktorý sa pridal k vozidlu po dobe životnosti.
N
1
§ 65 O1 Pn)
§ 27 O5
§ 61 O1 Pe) bod. 2
§ 64 O2
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou nakladania podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Výrobca vozidiel je okrem vybraných povinností podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na zber na zber starých vozidiel prevzala staré vozidlo bez požadovania poplatku, ak je staré vozidlo kompletné,
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem
8
Komisia pravidelne monitoruje vykonávanie prvého pododseku, aby sa zabezpečilo, že nespôsobuje obmedzovanie hospodárskej súťaže a podľa potreby navrhne Európskemu parlamentu a Rade jeho doplnenie.
Pc)
§ 65 O1 Pn)
povinností podľa § 14 a § 16 povinná prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
Č5 O5
5. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že príslušné orgány budú vzájomne uznávať a prijímať osvedčenia o zničení, vydané v inom členskom štáte v súlade s odsekom 3.
Na tento účel sa stanovia minimálne požiadavky pre osvedčenie o zničení. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa príjme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.
N
3
1
§ 120 O. 6
§ 105 O 3 Pn)
Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré je odpadom a byť odovzdané na spracovanie v inom štáte, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie iba po predložení písomného dokladu s uvedením dôvodu spracovania vozidla v inom štáte spolu s jeho osvedčeným prekladom.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie,
Č6 O1
Spracovanie
1. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že sa budú vozidlá po dobe životnosti skladovať (aj dočasne) a spracujú v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými
N
1
§ 65 O1 Pa)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,
9
v článku 4 smernice 75/442/EHS a v súlade s minimálnymi technickými požiadavkami, stanovenými v prílohe I k tejto smernici bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne predpisy o zdraví a životnom prostredí.
§ 65 O1 Pg)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
Č6 O2
2. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že každý podnik a podnikateľ, ktorý vykonáva úkony spracovania, obdrží povolenie od alebo sa registruje na príslušných orgánoch v súlade s článkom 9, 10 a 11 smernice 75/442/EHS.
Neuplatnenie požiadavky povolenia, na ktorú sa odvoláva článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 75/442/EHS sa môže použiť na úkony spätného získavania, ktoré sa týkajú odpadu zo vozidiel po dobe životnosti potom, ako sa spracovali podľa prílohy 1 ods. 3 k tejto smernici, ak to príslušné orgány skontrolujú pred registráciou. Táto kontrola overí:
a) typ a množstvá odpadu, ktorý sa má spracovať;
b) všeobecné technické požiadavky, ktoré treba dodržať;
c) bezpečnostné opatrenia, ktoré treba vykonať;
aby sa splnili ciele, na ktoré sa odvoláva článok 4 smernice 75/442/EHS. Táto kontrola sa bude konať raz do roka. Členské štáty, ktoré využívajú toto neuplatňovanie, zašlú výsledky komisii.
N
1
§ 60
O13
§ 89 O 1 P a)
Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť“) na spracovanie starých vozidiel,
10
Č6 O3
3. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že akýkoľvek podnik alebo podnikateľ, ktorý vykonáva úkony spracovania, plní prinajmenšom nasledovné povinnosti v súlade s prílohou I:
a) vozidlá po dobe životnosti sa rozdelia pred ďalším spracovaním alebo sa vykonajú rovnocenné úpravy, aby sa znížil akýkoľvek negatívny dopad na životné prostredie. Súčiastky alebo materiály označené alebo inak identifikovateľné v súlade s článkom 4 ods. 2 sa oddelia pred ďalším spracovaním;
b) nebezpečné materiály a súčiastky sa demontujú a oddelia selektívne, aby nekontaminovali následný odpad z dezintegrátora zo vozidiel po dobe životnosti;
c) rozdeľovanie a skladovanie sa vykoná takým spôsobom, aby sa zabezpečila vhodnosť súčiastok vozidla pre opätovné využitie a spätné získavanie a najmä na recykláciu.
Úkony spracovania na odstránenie znečistenia vozidiel po dobe životnosti podľa prílohy 1 ods. 3 sa vykonajú čo najskôr.
N
1
2
§ 65
O1 Pg)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 je povinný nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
Č6 O4
4. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že povolenie alebo registrácia, na ktorú sa odvoláva odsek 2, zahŕňa všetky podmienky potrebné na dosiahnutie súladu s požiadavkami odsekov 1, 2 a 3.
N
1
§ 90 O1
§ 90 O2
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi je
a)bezúhonnosť,
b)trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca ),
d)technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je
a)bezúhonnosť osôb, ktoré štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, sídlo alebo organizačná zložka
11
§ 90 O3
§ 90 O4
na území Slovenskej republiky,
b)ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
c)technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
d)zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je
a)v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1.bezúhonnosť osôb, ktoré štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.sídlo na území Slovenskej republiky,
3.splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 3 a 6,
b)v prípade tretej osoby
1.bezúhonnosť fyzickej osoby podnikateľa alebo bezúhonnosť osôb, ktoré štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3.oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérii a akumulátorov.
Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je
a)bezúhonnosť fyzickej osoby - podnikateľa alebo štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3.
Č6 O5
5. Členské štáty podporujú podniky alebo podnikateľov, ktorí vykonávajú úkony spracovania, aby zaviedli osvedčené ekologické systémy riadenia.
n.a.
Č6 O6
6. Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s technickým a vedeckým pokrokom. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa príjme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.
n.a.
Č7 O1
Opätovné využitie a spätné získavanie
N
1
§ 65 O1
Pl)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný pri svojej činnosti zabezpečiť dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné
12
1. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia na podporu opätovného používania súčiastok, ktoré sú vhodné na opätovné používanie, spätné získavanie súčiastok, ktoré nemožno opätovne využiť a uprednostnenie recyklácie, ak je možná z hľadiska životného prostredia, bez toho, aby tým boli dotknuté požiadavky týkajúce sa bezpečnosti vozidiel a požiadavky na životné prostredie, ako je kontrola emisií do ovzdušia a hluku.
použitie častí a súčiastok starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel ustanovených vykonávacím predpisom,
Č7 O2
2. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že hospodárski operátori dosiahnu nasledovné ciele:
a)nie neskôr ako 1. januára 2006 sa zvýši opätovné využitie a spätné získavanie na minimálne 85 % všetkých vozidiel po dobe životnosti podľa priemernej hmotnosti jedného vozidla a rok. V rámci rovnakého časového limitu sa opätovné využitie a recyklácia zvýši na minimálne 80 % priemernej hmotnosti jedného vozidla a rok;
pre vozidlá vyrobené pred 1. januárom 1980 môžu členské štáty stanoviť nižšie ciele, nie však nižšie ako 75 % pre opätovné využitie a spätné získavanie nie nižšie ako 70 % pre opätovné využitie a recykláciu. Členské štáty, ktoré využijú tento pododsek, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o svojich dôvodoch;
b)nie neskôr ako 1. januára 2015 pre všetky vozidlá po dobe životnosti sa opätovné využitie a spätné získavanie sa zvýši na minimálne 95 % podľa priemernej hmotnosti vozidla a za rok. V rovnakom časovom limite, opätovné využitie a recyklácia sa zvýši na minimálne 85 % podľa priemernej hmotnosti vozidla a za rok.
Najneskôr do 31. decembra 2005 Európsky parlament a Rada opätovne preskúma ciele, na ktoré sa odvoláva písm. b) na základe správy Komisie, sprevádzanej návrhom. Komisia vo svojej správe zohľadní vývoj materiálového zloženia vozidiel a všetky ostatné príslušné ekologické aspekty, týkajúce sa vozidiel.
Stanovia sa podrobné pravidlá potrebné na kontrolu dodržiavania cieľov stanovených v prvom pododseku zo strany členských štátov. Komisia pri navrhovaní týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť
N
N
n.a.
n.a.
1
§ 65 O1 Pm)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17 je povinný zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 4 na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
13
údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti. Tieto podrobné pravidlá zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa príjmu v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.
Č7 O3
3. Na základe návrhu Komisie Európsky parlament a Rada stanoví ciele opätovného využívania a spätného získavania a opätovného využívania a recyklácie na ďalšie roky po roku 2015.
n.a.
Ć7 O4
4. Aby sa vypracoval dodatok smernice 70/156/EHS, Komisia bude podporovať vypracovanie európskych noriem, týkajúcich sa rozoberateľnosti, možnosti spätného získavania a recyklovateľnosti vozidiel. Potom, ako sa normy odsúhlasili, v žiadnom prípade však nie neskôr ako koncom roku 2001, Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie doplní smernicu 70/156/EHS, aby boli typovo schválené vozidlá v súlade so smernicou a uvedené na trh po troch rokoch od doplnenia smernice 70/156/EHS opätovne využiteľné alebo recyklovateľné na minimálne 85 % podľa hmotnosti vozidla a opätovne využiteľné alebo spätne získateľné na minimálne 95 % podľa hmotnosti vozidla..
n.a.
Č7 O5
5. Komisia pri navrhovaní doplnenia smernice 70/156/EHS v súvislosti s možnosťou demontovať, spätne získavať a recyklovať vozidlá, zohľadní podľa potreby potrebu zabezpečiť, aby opätovné používanie nespôsobilo ohrozenie bezpečnosti alebo životného prostredia.
n.a.
Č8 O1
Normy pre kódovanie/informácie o rozoberaní
1. Členské štáty podniknú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia spolu s výrobcami materiálov a zariadení, používajú normy pre kódovanie súčiastok a materiálov, aby sa najmä uľahčila identifikácia tých súčiastok a materiálov, ktoré vhodné na opätovné používanie a spätné získavanie.
N
1
§ 61 O1 P a)
Výrobca vozidiel je okrem vybraných povinností podľa § 27 ods. 4 povinný používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich používaného, ktoré vhodné na opätovné použitie alebo zhodnocovanie,
14
Č8 O2
2. Stanovia sa tie normy , ktoré sú uvedené v odseku 1. Komisia pri navrhovaní týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a prispeje podľa potreby k týmto prácam. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa príjme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.
n.a.
Č8 O3
3. Členské štáty podniknú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia poskytnú informácie o rozoberaní pre každý typ nového vozidla, uvedeného na trh, do šiestich mesiacov od uvedenia vozidla na trh. Tieto informácie budú identifikovať, pokiaľ to potrebujú zariadenia na spracovanie aby postupovali v súlade s ustanoveniami tejto smernice, rôzne súčiastky vozidla a materiály a umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidlách, najmä s cieľom splniť ciele stanovené v článku 7.
N
2
Č8 O4
4. Bez toho, aby sa to dotklo obchodného alebo výrobného tajomstva, členské štáty podniknú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia súčiastok, použitých vo vozidlách sprístupnia autorizovaným zariadeniam na spracovanie, tak rýchlo ako to tieto zariadenia vyžadujú, príslušné informácie týkajúce sa rozoberania, zneškodňovania a testovania súčiastok, ktoré sa môžu opätovne využiť.
N
2
Č9 O1
Oznamovanie a informácie
1. Členské štáty zasielajú komisii správu o vykonávaní tejto smernice v trojročných intervaloch. Správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo návodu, navrhnutého komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS (1), s cieľom vytvoriť databázy o vozidlách po dobe životnosti a ich spracovaní. Správa obsahuje príslušné informácie o možných zmenách štruktúry predaja motorových vozidiel a o odvetviach zberu, rozoberania, zošrotovania, spätného získavania a recyklácie, vedúcich k akémukoľvek obmedzovaniu hospodárskej súťaže medzi alebo v rámci členských štátov. Dotazník alebo návod sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začiatkom obdobia, zahrnutého v správe. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od uplynutia trojročného obdobia, ktoré správa zahŕňa.
Prvá správa bude zahŕňať obdobie troch rokov od 21. apríla 2002.
Komisia na základe vyššie uvedených informácií vydá správu o
N
2
15
vykonávaní tejto smernice do deviatich mesiacov od obdržania správ od členských štátov.
Formáty týkajúce sa databázového systému sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.
n.a.
Č9 O2
2. Členské štáty budú vždy požadovať, aby príslušní hospodárski operátori publikovali informácie o:
— návrhu vozidiel a ich súčiastok
z hľadiska ich spätného získavania a
recyklovateľnosti,
ekologicky správnom spracovaní vozidiel
po dobe životnosti, najmä o odstránení
všetkých kvapalín a o rozoberaní,
— rozvoji a optimalizácii spôsobov
opätovného využitia, recyklácie
a spätného získavania vozidiel po dobe
životnosti a ich súčiastok,
— pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s
spätným získavaním a recyklovaním,
aby sa znížil odpad určený na
zneškodnenie a zvýšilo sa množstvo
určené na spätné získavanie a recykláciu.
Výrobca musí tieto informácie sprístupniť potenciálnym kupujúcim vozidiel. Budú zahrnuté v propagačnej literatúre používanej na marketing nových vozidiel.
N
1
§ 61 O1 Pg)
§ 61 O1 Ph)
Výrobca vozidiel je okrem vybraných povinností podľa § 27 ods. 4 povinný publikovať informácie o
1. návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí, vrátane spôsobov recyklácie,
2. rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia starých vozidiel, ich častí a konštrukčných prvkov, ako aj ich zhodnocovania vrátane recyklácie,
pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s nárastom objemu zhodnocovania a recyklovania častí a konštrukčných prvkov starých vozidiel s cieľom znižovania množstva odpadu zo spracovania starých vozidiel určeného na zneškodnenie,
3. environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení všetkých kvapalín a nebezpečných častí,
Výrobca vozidiel je okrem vybraných povinností podľa § 27 ods. 4 povinný sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej literatúre,
Č10 O1
Vykonávanie
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou do 21. apríla 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
Č10 O2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti
n.a.
16
pôsobnosti tejto smernice.
Č10 O3
3. Za predpokladu, že ciele stanovené v tejto smernici sú dosiahnuté, členské štáty môžu transponovať ustanovenia článkov 4 ods. 1, 5 ods. 1, 7 ods. 1, 8 ods. 1, 8 ods. 3 a 9 ods. 2 a upresniť podrobné pravidlá pre vykonanie článku 5 ods. 4 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a danými hospodárskymi sektormi. Také dohody budú spĺňať nasledovné podmienky
a) dohody budú vynútiteľné;
b) dohody potrebujú špecifikovať ciele s príslušnými termínmi;
c) dohody sa uverejnia vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo úradnom dokumente, rovnako dostupnom verejnosti a zaslanom Komisii;
d) výsledky, dosahované podľa dohody, sa budú pravidelne monitorovať, oznamovať príslušným orgánom a Komisii a sprístupnia verejnosti podľa podmienok stanovených v dohode;
e) príslušné orgány vykonajú opatrenia, aby preskúmali pokrok dosiahnutý podľa dohody
f) v prípade nesúladu s dohodou musia členské štáty vykonať príslušné ustanovenia tejto smernice zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami.
D
Č11 O1
Výbor
1. Komisii pomáha výbor založený podľa článku 18 smernice 75/442/EHS.
n.a.
Č11 O2
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
n.a.
Č11
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1
n.a.
17
O3
až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
Č11 O4
4. Komisia podľa postupu stanoveného v tomto článku, schváli:
a) minimálne požiadavky, ako sa na ne odvoláva článok 5 ods. 5, pre osvedčenie o zničení;
b) podrobné pravidlá, ako sa na ne odvoláva článok 7 ods. 2, tretí pododsek;
c) formáty, týkajúce sa databázového systému, na ktorý sa odvoláva článok 9;
d) dodatky, potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice vedeckému a technickému pokroku.
n.a.
Č12 O1
Nadobudnutie účinnosti
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.
n.a.
Č12 O2
2. Článok 5 ods. 4 bude platiť:
— od 1. júla 2002 pre vozidlá, uvedené na
trh od tohto dátumu,
od 1. januára 2007 pre vozidlá uvedené
na trh pred dátumom, ktorý sa uvádza
v prvom bode.
n.a.
Č13 V1
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom
n.a.
PRÍL. I
Minimálne technické požiadavky na spracovanie v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 3
1. Miesta na skladovanie (vrátane dočasného skladovania) vozidiel po dobe životnosti pred ich spracovaním:
— nepriepustné povrchy v príslušných oblastiach, vybavené zariadeniami na zber uniknutých látok, usadzovačmi a čistiacimi — odmasťovacími zariadeniami,
— zariadenie na čistenie vody, vrátane dažďovej vody, v súlade s nariadeniami o ochrane zdravia a životného prostredia.
2. Miesta na spracovanie:
— nepriepustné povrchy v príslušných oblastiach, vybavené zariadeniami na zber uniknutých látok, usadzovačmi a čistiacimi — odmasťovacími zariadeniami,
— náležité skladovanie demontovaných náhradných súčiastok, vrátane
N
2
18
nepriepustného skladu pre olejom znečistené náhradné súčiastky,
— náležité kontajnery na skladovanie batérií (s elektrolytickou neutralizáciou na danom mieste alebo inde), filtrov a kondenzátorov, obsahujúcich PCB/PCT,
— náležité skladovacie nádrže na výberové skladovanie kvapalín zo vozidiel po dobe životnosti: palivo, motorový olej, olej z prevodovej skrine, prevodový olej, hydraulický olej, chladiace kvapaliny, kvapalina proti zamŕzaniu, brzdná kvapalina, kyseliny z batérie, kvapaliny zo systému klimatizácie a akékoľvek iné kvapaliny, ktoré sa nachádzajú v vozidle po dobe životnosti,
— zariadenie na čistenie vody, vrátane dažďovej vody, v súlade s nariadeniami o ochrane zdravia a životného prostredia,
— riadne skladovanie použitých pneumatík, vrátane prevencie proti vzniku požiaru a nadmernému hromadeniu do výšky.
3. Úkony spracovania pri odstraňovaní znečistenia vozidiel po dobe životnosti:
— odstránenie batérií a nádrží na kvapalný plyn,
— odstránenie alebo neutralizácia potenciálnych výbušných súčiastok (napríklad airbagy),
— odstránenie a samostatný zber a skladovanie paliva, motorového oleja, prevodového oleja, hydraulického oleja, chladiacich kvapalín, kvapalín proti zamŕzaniu, kvapalín zo systému klimatizácie a akýchkoľvek iných kvapalín nachádzajúcich sa v vozidle po dobe životnosti, ak tieto nie sú potrebné na opätovné používanie daných súčiastok,
— odstránenie, podľa možností, všetkých súčiastok označených ako obsahujúcich ortuť.
4. Úkony spracovania s cieľom podporiť recykláciu:
— odstránenie katalyzátorov,
odstránenie kovových súčiastok obsahujúcich meď, hliník a horčík, ak sa tieto kovy neoddelili v procese zošrotovania,
— odstránenie pneumatík a veľkých plastových častí (nárazníky, prístrojová doska, nádržky na kvapaliny, atď.), ak sa tieto materiály neoddelili v procese zošrotovania takým spôsobom, aby ich bolo možné efektívne recyklovať ako materiály,
— odstránenie skla.
5. Úkony skladovania sa vykonajú tak, aby sa zabránilo poškodeniu súčiastok, ktoré obsahujú kvapaliny alebo súčiastok, ktoré je možné spätne získať, a náhradných súčiastok.
PRÍL. II.
Materiály a komponenty
Rozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimky
Majú byť označené alebo identifikovateľné v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) bodom iv)
Olovo ako prvok legovania
1a.
Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu, s obsahom olova do 0,35 hmotnostného %
1b.
Nepretržite galvanizované oceľové plechy
s obsahom olova do 0,35 hmotnostného %
vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2a.
Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných %
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005
2b.
Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného %
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
2c.
Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného %
(2)
3.
4a) Ložiskové panvy a puzdrá
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
4b) Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov
1. júla 2011 a ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach
5. Batérie
( 1 )
X
6. Tlmiče kmitov
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
7a) Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005
7b) Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory, s obsahom olova najviac 0,5 hmotnostného %
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2006
▼M10 2000L0053 — SK — 11.06.2013 — 010.001 — 19
Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova najviac 4 hmotnostné %
(2)
4a.
Ložiskové panvy a puzdrá
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
4b.
Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov
1. júla 2011 a ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5.
Batérie
(2)
X
6.
Tlmiče kmitov
vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
7.a.
Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005
7b.
Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného %
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2006
7c.
Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného %
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2009
8a.
Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojov
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X(1)
8b.
Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X(1)
8c.
Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X(1)
8d.
Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masy
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X(1)
8e.
Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)
(3)
X(1)
8f.
Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov
(3)
X(1)
8g.
Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip
(3)
X(1)
8h.
Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu
(3)
X(1)
8i.
Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na -vrstevnom skle
vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné diely do týchto vozidiel(4)
X(1)
8j.
Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstevnom skle
(3)
X(1)
9.
Sedlá ventilov
ako náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003
10a
Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova:
— v skle v žiarovkách a zapaľovacích
sviečkach,
— v dielektrických keramických materiáloch súčiastok uvedených v položkách 10b), 10c) a 10d).
X(5)
(pre iné ako
piezoelektrické súčiastky
v motoroch)
10b
Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov
10c
Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým
napätím menej ako 125 V striedavého
prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu
vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
10d
Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotou
(3)
11
Pyrotechnické iniciátory
vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
12
Termoelektrické materiály obsahujúce
olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfuku
vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
Šesťmocný chróm
13. a)
Krycie vrstvy proti korózii
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2007
13. b)
Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
14.
Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej
ocele v absorpčných chladničkách
v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov
X
Ortuť
15a
Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie
vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
15b
Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelu
vozidlá s typovým schválením pred
1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do
týchto vozidiel
X
Kadmium
16.
Akumulátory pre elektrické vozidlá
ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 31. decembri 2008
(1) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
(2) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.
(3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
(4) Táto výnimka sa preskúma pred 1. januárom 2012.
(5) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a) až 8j) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe..
Poznámky:
- Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného % a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného %.
- Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje článok 4 ods. 2 písm. a).
- Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení článku 4 ods. 2 písm. a) (*).
(*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.“
N
19
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. /2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Vyhláška MŽP SR č.... /2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o vyhradených prúdoch odpadov
3.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.
5.