1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v platnom znení
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Ć1
Ciele
Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa, na jednej strane zabránilo ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov ako aj iných krajín alebo sa takýto vplyv znížil a to vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a na druhej strane, aby sa zabezpečil funkčný vnútorný trh, aby sa vyhlo prekážkam v obchodovaní a deformácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže v spoločenstve.
N
1
ČI § 52 O1
(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
Ú
Ć1 O2
Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov a to prioritne predchádzaním vzniku takýchto odpadov a dodatočne stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak reguluje konečné zneškodnenie takýchto odpadov.
n.a.
n.a.
Ć2 O1
Pôsobnosť
Do pôsobnosti smernice patria všetky obaly uvedené na trh spoločenstva a všetky odpady z obalov, či použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úrade, obchode, službách alebo domácnosti, bez ohľadu na použitý materiál.
N
1
ČI § 52 O2
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.
Ú
Ć2 O2
Táto smernica nemení existujúce požiadavky na kvalitu obalov, ktoré sa týkajú bezpečnosti,
N
1
ČI § 53 O9
(9) Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na
Ú
2
ochrany ľudského zdravia a hygieny baleného výrobku alebo existujúce požiadavky na prepravu alebo ustanovenia smernice Rady 91/689/EEC z 12. Decembra 1991 o nebezpečných odpadoch (1).
podmienky ich používania ustanovujú osobitné predpisy.
Ć3 01
Definície
Na účely tejto smernice:
„Obaly” všetky výrobky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľných vlastností, ktoré používané na obalenie, ochranu, nakladanie, dodávanie a uvádzanie tovarov, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa. ”Nevratné” časti používané na tie isté účely sú tiež považované za obaly.
”Obaly” sú len:
(a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t.j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu,
(b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t.j. obal určený na to, aby vytvoril v bode nákupu skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či sa takto bude neskôr predávať konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo či slúži len na doplnenie počas predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností,
(c) prepravný obal alebo terciálny obal, t.j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery nie sú prepravné obaly;
N
1
1
ČI § 52 O3-6
Príloha č. 8
(3) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 8; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
(4) Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo pre spotrebiteľa.
(5) Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností.
(6) Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.
KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE
Ú
3
Definícia „obalov" sa ďalej zakladá na kritériách uvedených nižšie. Položky uvedené v prílohe I ilustračné príklady uplatňovania týchto kritérií.
i) Položky sa považujú za obaly, ak spĺňajú horeuvedenú definíciu bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie, ktoré môže obal tiež plniť, pokiaľ nie je položka neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ nie je potrebná na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho prvky sa majú použiť, spotrebovať alebo zneškodniť spoločne.
ii) Položky vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja a "zneškodniteľné" položky predané, plnené, alebo vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja sa považujú za obaly za predpokladu, že plnia funkciu obalu.
iii) Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalov sa považujú za časť obalu, do ktorého začlenené. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu sa považujú za obal, pokiaľ nie neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ sa všetky jeho prvky nemajú spotrebovať a zneškodniť spoločne.
Komisia v prípade potreby preskúma a podľa potreby zmení ilustračné príklady definície obalov uvedené v prílohe 1. Prednostne sa riešie tieto položky: obaly na CD a videá, kvetináče, rúrky a valce okolo ktorých je ovinutý pružný materiál, podkladový papier zo samolepiek a baliaci papier." Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3
DEFINUJÚCE OBAL
Kritérium 1
Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak
a)je oddeliteľnou súčasťou výrobku
b)nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
c)všetky jeho časti nie určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.
Kritérium 2
Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Kritérium 3
Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu.
Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, ak
a)sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
b)všetky ich časti nie určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie
Ć3 02
„odpady z obalov” všetky obaly alebo obalový materiál, ktorý zodpovedá definícii odpadu v
N
1
ČI § 52 O15
(15) Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z
Ú
4
smernici 75/442/EEC, okrem zvyškov pri výrobe;
výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
Ć3 03
„hospodárenie s odpadmi z obalov” je hospodárenie s odpadom ako je definované v smernici 75/442/EHS;
N
1
ČI § 3 O1
(1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
Ú
Ć3 04
„predchádzanie” je znižovanie množstva a škodlivosti pre životné prostredie:
materiálov a zložiek, ktoré obaly a odpady z obalov obsahujú,
obalov a odpadov z obalov na úrovni výroby, predaja, distribúcie, využitia a eliminácie,
najmä pri vývoji ”čistých” výrobkov a technológií;
N
1
ČI § 6 O4
(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.
Ú
Ć3 05
„opätovné použitie” je každý úkon, pri ktorom je obal, ktorý bol pôvodne určený a navrhnutý plniť počas svojho životného cyklu minimálny počet ciest a obehov, je opätovne naplnený alebo použitý na ten istý účel, na ktorý bol určený a to s alebo bez podpory pomocných výrobkov na trhu, ktoré umožňujú, aby obal bol opätovne naplnený; takýto opätovne použitý obal sa stane odpadom z obalov, ak už nie je opätovne použitý;
N
1
ČI § 52 O7-8
(7) Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom z obalov, ak sa opakovane nepoužije a to okamihom jeho vyradenia.
(8) Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa takýto obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.
Ú
5
Ć3 06
„zhodnotenie” je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II B smernice 75/442/EHS;
N
1
ČI § 3 O13
(13) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
Ú
Ć3 07
„recyklácia” je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnotenia;
N
1
ČI § 52 O18
(18) Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.
Ú
Ć3 08
„energetické zhodnotenie” je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho ale s využitím tepla;
N
1
ČI § 52 O20
(20) Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.
Ú
Ć3 09
„organická recyklácia” je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok a využitia mikroorganizmov, ktoré produkuje stabilizované organické zvyšky alebo metán. Skládka sa nepokladá za formu organickej recyklácie;
N
1
ČI § 52 O19
(19) Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.
Ú
Ć3 10
„zneškodnenie” je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II A smernice 75/442/EHS;
N
1
ČI § 3 O16
(16) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.
Ú
Ć3 11
„hospodárski operátori” vo vzťahu k obalom dodávatelia obalových materiálov, výrobcovia a meniči obalov, plniči a užívatelia, dovozcovia, obchodníci a distribútori, orgány a verejnoprávne organizácie;
N
1
ČI § 52 O23
(23) Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré obaly vyrábajú, dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne
Ú
6
organizácie.
Ć3 12
„dobrovoľná dohoda” je formálna dohoda medzi kompetentnými orgánmi členských štátov a dotknutými hospodárskymi sektormi, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí ochotní plniť podmienky dohody s cieľom ďalej rozvíjať ciele tejto smernice
N
n.a.
Ć4
Článok 4
Prevencia
1. Členské štáty zaistia, že okrem opatrení na predchádzanie tvorby odpadov z obalov prijatých v súlade s článkom 9 sa vykonávajú ďalšie preventívne opatrenia.
Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, projektov zavádzajúcich zodpovednosť výrobcov za minimalizáciu environmentálnych vplyvov obalov alebo iných akcií prijatých, ak je to vhodné, po konzultácii s hospodárskymi operátormi a vytvorené na zjednotenie a využitie mnohých iniciatív prijatých členskými štátmi ohľadom prevencie. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice definovanými v článku 1 ods. 1
2.Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Normy budú mať za cieľ znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10.
3. Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu.“
N
1
ČI § 7 O4, O5
(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.
(5) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada
a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,
b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
Ú
Č5
Členské štáty môžu podporovať systémy
D
1
ČI § 52 O 8-
(8) Opakovaným použitím je činnosť s použitým
Ú
7
opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.
10,
ČI § 55, § 56
opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa takýto obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.
(9) Zálohovaným obalom je obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len "záloh"), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa
a)opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b)obaly na nápoje, ktoré nie opakovane použiteľné a ktoré z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné prostredie.
(10) Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.
§ 55
Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
(1) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.
(2) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v
8
zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu podľa odseku 5.
(3) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.
(4) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, pripravuje zmenu druhu obalov týchto tovarov, je povinný informovať distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.
(5) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
9
2
(6) Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak spôsobilé na ďalšie opakované použitie.
§ 56
Povinnosti distribútora obalov
(1) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.
(2) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu podľa odseku 5. Pri plnení povinnosti podľa prvej vety je distribútor obalov povinný postupovať tak, aby zabezpečil dostatočné množstvo miest odberu a ich dostupnosť, ktoré musí zodpovedať množstvu miest predaja tovarov v obaloch.
(3) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o
10
výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.
(4) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať iných distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.
(5) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni. Oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto obalov.
(6) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh.
(7) Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
11
distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 200 m2.
(8) Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa tohto zákona.
(9) Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť distribútorovi obalov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 8, údaje nevyhnutné na splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. h).
(10) Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho vyradenie z opakovaného používania, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie, za predpokladu, že identifikačné údaje o výrobcovi obalov je možné zistiť z tohto obalu.
Č6 O1
P a)
Článok 6
Zhodnotenie a recyklácia
1. Na splnenie úloh tejto smernice prijmú členské štáty opatrenia potrebné na dosiahnutie nasledujúcich cieľov na celom svojom území:
a) najneskôr do 30. júna 2001 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 50 % a najviac 65 % hmotnosti odpadov z obalov;
N
n.a.
12
Č6 O1
P b)
b) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov;
N
1
Príloha č. 4
nižšie
Ú
Č6 01
P c)
c) najneskôr do 30. júna 2001 sa zrecykluje najmenej 25 % a najviac 45 % hmotnosti celkových obalových materiálov v odpadoch z obalov s minimálne 15 % hmotnosti za
každý obalový materiál;
N
n.a.
Č6 01
Pd)
d) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zrecykluje najmenej 55 % a najviac 80 % hmotnosti odpadov z obalov;
N
1
Príloha č. 4
nižšie
Ú
Č6 01
Pe)
e) najneskôr do 31. decembra sa dosiahnu nasledujúce minimálne recyklačné ciele pre materiály v odpadoch z obalov:
i) 60 % hmotnosti pre sklo
ii) 60 % hmotnosti pre papier a kartón
iii) 50 % hmotnosti pre kovy
iv) 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, ktorý sa recykluje späť na plasty; v) 15 % hmotnosti pre drevo.
N
1
Príloha č. 4
III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:
a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1. 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
2. 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
4. 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5. 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1. 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
2. 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
Ú
13
4. 45% hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5. 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.
Č6 O2
2. Odpady z obalov vyvezené zo spoločenstva v súlade s nariadeniami Rady (EHS) č. 259/93 (1), (ES) č. 1420/1999 (2) a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 (3) sa započítavajú do plnenia záväzkov a cieľov odseku 1 len ak existuje hodnoverný dôkaz o tom, že zhodnotenie a/alebo činnosť recyklácie sa uskutočnila za
podmienok ktoré približne rovnocenné s tými, ktoré v tejto veci predpisuje legislatíva spoločenstva.
N
1
ČI § 27 O21
(21) Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo iného ako členského štátu je možné iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz1) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom2) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenia a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.
Ú
Č6 03
3. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, energetické zhodnocovanie, ak sa uprednostňuje pred materiálovou recykláciou z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov. Toto sa môže uskutočniť zvážením dostatočnej hranice medzi národnými cieľmi recyklácie a zhodnotenia..
N
1
ČI § 57 O6
(6) Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 4 sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.
Ú
Č6 04
4. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom
a) zlepšením trhových podmienok pre takéto materiály;
b)preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.
D
1) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007) v platnom znení.
2) Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007) v platnom znení.
14
Č6 O5
5. Najneskôr do 31. decembra 2007 stanoví Európsky parlament a Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie, ciele na tretiu päťročnú fázu 2009 2014, na základe praktických skúseností získaných v členských štátoch pri dosahovaní cieľov uvedených v odseku 1 a zistení vedeckého výskumu a vyhodnocovaných techník ako posudzovania životného cyklu a analýzy nákladov a príjmov.
Tento proces sa bude opakovať každých päť rokov.
n.a.
n.a.
Č 6 O6
6. Opatrenia a ciele uvedené v odseku 1 členské štáty uverejnia a budú predmetom informačnej kampane pre všeobecnú verejnosť a hospodárskych operátorov.
N
2
Č 6 O 7
Grécko, Írsko a Portugalsko sa môžu kvôli svojej špecifickej situácii, menovite veľkého množstva malých ostrovov, prítomnosti vidieckych a horských oblastí a súčasne malej spotrebe obalov rozhodnúť:
a) dosiahnuť najneskôr do 30. júna 2001 nižšie ciele ako sú tie stanovené v odseku 1 písm. a) a c) ale musia dosiahnuť aspoň 25 % na zhodnocovanie a spaľovanie v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním;
b) odložiť zároveň dosiahnutie cieľov v odsekoch 1 písm. a) a c) na neskorší termín, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. december 2005;
c) odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odsekoch 1 písm. b), d) a e) na dátum podľa ich vlastného výberu, ktorý nesmie byť neskôr ako 31. december 2011.
n.a.
n.a.
Č 6 O 8
Komisia čo najskôr a najneskôr 30. júna 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie ako aj na fungovanie vnútorného trhu. Správa zohľadní individuálne okolnosti každého členského štátu. Bude
n.a.
n.a.
15
obsahovať nasledujúce:
a) vyhodnotenie účinnosti, zavádzania a presadzovania základných požiadaviek;
b) dodatočné preventívne opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie obalov v čo najväčšej možnej miere bez obmedzenia ich základných funkcií;
c) možný vývoj environmentálnych ukazovateľov obalov pre jednoduchšiu a účinnejšiu prevenciu odpadov z obalov;
d) plány prevencie odpadov z obalov;
e) podporu opätovného používania a najmä porovnanie nákladov a prínosov pri opätovnom používaní a pri recyklácii;
f) zodpovednosť výrobcu vrátane jej finančných aspektov;
g) úsilie ďalej znižovať a ak je vhodné, napokon vylúčiť ťažké kovy a iné nebezpečné látky v obaloch do roku 2010.
K tejto správe budú pripojené, ak je to vhodné, návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice, pokiaľ takéto návrhy neboli v tom čase prestavené.
Č 6 O9
9. Správa sa bude zaoberať otázkami v odseku 8 ako i ďalšími relevantnými otázkami v rámci rozličných prvkov Šiesteho environmentálneho akčného programu, najmä tematickej stratégie o recyklácii a tematickej stratégie o trvalo udržateľnom využívaní zdrojov.
Komisia a členské štáty budú, ak je to vhodné, podporovať štúdie a pilotné projekty týkajúce sa bodov 8 b), c), d), e) a f) a ďalších nástrojov prevencie.
n.a
n.a.
Č6 O 10
10.Členským štátom, ktoré majú, alebo budú mať stanovené programy za maximálnymi cieľmi odseku 1 a ktoré za týmto účelom zabezpečia príslušné kapacity na recykláciu a zhodnocovanie sa povolí sledovanie týchto cieľov v záujme vyššej úrovne ochrany životného prostredia za
D
16
podmienky, že tieto opatrenia predchádzajú deformáciám vnútorného trhu a nebránia ostatným členským štátom dosiahnuť súlad s touto smernicou. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto opatreniach. Komisia potvrdí tieto opatrenia po overení v spolupráci s členskými štátmi, že konzistentné s horeuvedenými požiadavkami a nevytvárajú svojvoľné prostriedky diskriminácie alebo skryté obmedzenie obchodovania medzi členskými štátmi.
Č 6 O11
11. Členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii na základe Zmluvy o pristúpení zo 16. apríla 2003, žu odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 písm. b), d) a e)do dátumu podľa vlastného výberu, nie však neskôr ako do 31. decembra 2012 pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko; 31. decembra 2013 pre Maltu; 31. decembra 2014 pre Poľsko a 31. decembra 2015 pre Lotyšsko .
D
1
Príloha č. 4
Ú
Č 7 01 Pa)
Systémy návratu, zberu a zhodnotenia
a) Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:
návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadu z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva,
N
1
ČI § 57
§ 57
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1) Ten, kto zabezpečuje zber odpadov z obalov, je povinný zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2) Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec; jedno množstvo odpadu z obalov možno vykázať len v jednom materiálovom toku; na účely preukázania splnenia zberového podielu slúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá, o ktorých bolo doručené oznámenie podľa § 16 ods. 4.
Ú
17
(3) Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov; množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do materiálového toku odpadu z obalov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) slúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá komunálneho odpadu, o ktorých bolo doručené oznámenie podľa § 16 ods. 4; množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do zberového podielu pre odpady z obalov len v roku ich zozbierania.
(4) Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo zhodnotených odpadov z obalov na účely plnenia povinností podľa odseku 3, pokiaľ prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.
(5) S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spôsobilý na opakované použitie, sa nakladá ako s odpadom.
(6) Pri ustanovení záväzných limitov podľa prílohy č. 4 sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.
18
Č 7 O1 P b)
b) opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov aby dosiahli ciele stanovené touto smernicou.
N
1
ČI § 53 O1
(1) Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami3)3.
Ú
Systémy otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.
n.a.
n.a.
Č 7 O2
Systémy uvedené v odseku 1 súčasťou politiky, ktorá pokrýva všetky obaly a odpady z obalov a berú do úvahy hlavne požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia spotrebiteľov, bezpečnosti a hygieny, ochrany kvality, autentickosti a technických charakteristík balených tovarov a použitých materiálov a ochrany priemyselných a komerčných majetkových práv.
n.a.
n.a.
Č 8 O1
Systém označovania a identifikácie
Rada najneskôr do dvoch rokov po vstúpení do platnosti tejto smernice rozhodne v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o označovaní obalov.
n.a.
n.a.
Č 8 O2
2.Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu
N
1
ČI § 54 O1 Pa
(1)Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom3), ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť
Ú
3 § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z.z.
19
(obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES (1).
2
aj údajom o spôsobe nakladania s ním,
Č 8 O 3
Obal nesie príslušné označenie na samotnom obale alebo na nálepke. Je jasne viditeľné a ľahko čitateľné. Označenie je vhodne trvanlivé a stále, aj po otvorení obalu.
N
1
2
ČI § 54 O1 Pc
(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane odolné, a to aj po otvorení obalu,
Ú
Č 9 O1
Základné požiadavky
Členské štáty zabezpečia, aby sa tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto smernice mohli umiestniť na trh iba obaly, ktoré spĺňajú všetky základné požiadavky stanovené touto