1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č1
Účelom tejto smernice je v rámci sektora racionalizovať a zlepšiť ustanovenia o prenose informácií a uverejňovaní správ týkajúcich sa určitých smerníc spoločenstva o ochrane životného prostredia, a to bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia prvej zarážky článku 155 zmluvy.
n.a.
n.a.
Č2 O1
1. Ustanovenia vymenované v prílohe I sa nahradia nasledovne:
„Členské štáty v trojročných intervaloch zasielajú Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahŕňa aj iné príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS (*). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.
Prvá správa zahrnie obdobie od roku 1993 do roku 1995 vrátane.
Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od obdržania správ od členských štátov.
N
1
§ 105 O4
(4)Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 105 ods. 2 písm. r),
b)údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c)každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele použitých prenosných batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do šiestich mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
Ú
2
Č2 O2
2. Text uvedený v odseku 1 sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe II, ako je tam naznačené.
n.a.
n.a.
Č3
Článok 13 smernice 76/160 EHS sa nahradí nasledovne:
„Článok 13
Členské štáty každoročne a po prvýkrát k 31. decembru 1993, zašlú správu Komisii o vykonávaní smerníc v prebiehajúcom roku. Správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré vypracuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice 91/692/EHS (*). Dotazník alebo osnova sa pošle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktoré byť v správe obsiahnuté. Správa sa predloží Komisii do konca príslušného roka.
Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do štyroch mesiacov od obdržania správ od členských štátov.
n.a.
n.a.
Č4 O1
1. Ustanovenia vymenované v prílohe III sa nahradia nasledovne:
„Členské štáty v trojročných intervaloch zasielajú Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá obsahuje aj príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré vypracuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice 91/692/EHS (*). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktoré byť v správe obsiahnuté. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, ktoré je v nej obsiahnuté.
Prvá správa zahrnie obdobie od 1994 do 1996 vrátane.
Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov po
n.a.
n.a.
3
obdržaní správ z členských štátov.
Č4 O2
2. Text uvedený v odseku 1 sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe IV, ako je tam naznačené.
n.a.
n.a.
Č4 O3
3. Nasledujúci text sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe V, ako je tam naznačené:
„Komisia každý rok oznámi členským štátom informácie, ktoré obdržala na základe tohto článku.”
n.a.
n.a.
Č5
Ustanovenia vymenované v prílohe VI sa nahradia takto:
„Členské štáty predkladajú v trojročných intervaloch Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahrnie aj iné príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS (*). Dotazník alebo osnova sa zasiela členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predkladá Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.
Prvá správa zahrnie obdobie od roku 1995 do roku 1997 vrátane.
Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od obdržania správy od členských štátov.
n.a.
n.a.
Č6 O1
1. Komisii pomáha výbor.
n.a.
n.a.
Č6 O2
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (1) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.
n.a.
n.a.
Č6 O3
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
n.a.
n.a.
Č7 O1
1. Členské štáty prijmú také opatrenia, ktoré potrebné na splnenie ustanovení:
n.a.
n.a.
4
— článkov 2 a 3 najneskôr k 1. januáru 1993,
— článku 4 najneskôr k 1. januáru 1994,
— článku 5 najneskôr k 1. januáru 1995.
Komisii ihneď oznámia prijaté opatrenia.
Č7 O2
2. Existujúce ustanovenia rôznych smerníc, ktoré sa zmenili a doplnili novými ustanoveniami, zostanú v platnosti do dátumu uvedeného v prvom pododseku 1.
n.a.
n.a.
Č7 O3
3. Keď členské štáty prijmú opatrenia, ako je uvedené v odseku 1, majú obsahovať odkaz sa na túto smernicu, alebo bude taký odkaz priložený pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy vykonania takých odkazov stanovia členské štáty.
n.a.
n.a.
Č8
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
n.a.
PRÍL. I
Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto smernice
a) Článok 13 ods. 1 smernice Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva (1).
b) Článok 14 smernice Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpade pri výrobe oxidu titaničitého (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 83/29/EHS (3).
c) Článok 16 smernice Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých vôd, ktoré potrebujú ochranu alebo zlepšenie, aby sa podporil život rýb (4),ktorá bola naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1985.
d) Článok 8 smernice Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (5), ktorá bola naposledy zmenená smernicou 81/855/EHS (6).
e) Článok 14 smernice Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vody pre mäkkýše (7).
f) Článok 16 ods. 1 smernice Rady 80/68/EHS
n.a.
n.a.
5
zo 17. decembra 1979 o ochrane spodných vôd pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami (8).
g) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 (1), prvý pododsek smernice Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu (9).
h) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 smernice Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia (10).
i) Článok 6 ods. 1 smernice Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu (11).
j) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 smernice Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlorcyclohexanu(12).
k) Článok 6 ods. 1 a 2 smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname 1 prílohy k smernici 76/464/EHS (13), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/415/EHS (14).
PRÍL. II
Smernice doplnené v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto smernice
a) Smernica Rady 75/440/EHS z 16. júna 1975 o požadovanej kvalite povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch (1), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 79/869/EHS (2).
Text článku 2 ods. 1 tejto smernice je začlenený ako článok 9a.
b) Smernica Rady 80/778/EHS z 15. júla 1980 o kvalite vôd pre ľudskú spotrebu (3), ktorá bola
n.a.
n.a.
6
naposledy zmenená a doplnená smernicou 81/858/EHS (4).
Text článku 2 ods. 1 tejto smernice je začlenený ako článok 17a.
PRÍL. III
Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 1 tejto smernice
a) Článok 8 smernice Rady 80/779/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc (1), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/427/EHS (2).
b) Článok 18 smernice Rady 82/501/EHS z 24. júna 1982 o nebezpečenstvách veľkých havárií pri určitých priemyselných činnostiach (3), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/610/EHS (4).
c) Článok 6 smernice Rady 82/884/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší (5).
d) Článok 8 smernice Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý (6), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 85/580/EHS (7).
e) Článok 13 ods. 1 smernice Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom (8).
n.a.
n.a.
PRÍL.IV
Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 2 tejto smernice
a) Smernica Rady 75/716/EHS z 24. novembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa obsahu síry v určitých kvapalných palivách (1), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 87/219/EHS (2).
Text článku 4 ods. 2 tejto smernice je začlenený ako článok 7a.
b) Smernica Rady 84/360/EHS z 28.júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia priemyselnými podnikmi (3).
n.a.
n.a.
7
Text článku 4 ods. 2 tejto smernice je začlenený ako článok 15a.
PRÍL.V
Smernice Rady zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto smernice
a) Smernica Rady 80/779/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 89/427/EHS.
Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 7 ods. 4.
b) Smernica Rady 82/884/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší.
Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 5 ods. 4.
c) Smernica Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 85/580/EHS.
Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 7 ods. 4.
n.a.
n.a.
PRÍL.VI
Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 5 tejto smernice
a) Článok 18 smernice Rady 74/439/EHS zo 16. júna 1975 o likvidovaní odpadových olejov (1), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 87/101/EHS (2).
b) Článok 12 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (3), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 91/156/EHS (4).
c) Článok 10 smernice Rady 76/403/EHS zo 6. apríla 1976 o likvidovaní polychlórových bifenylov a polychlórových trifenylov (5).
d) Článok 16 smernice Rady 78/319/EHS z 20. marca 1978 o toxickom a nebezpečnom odpade (6), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená aktom o pripojení z roku 1985.
e) Článok 13 smernice Rady 84/631/EHS zo 6. decembra 1984 o dozore nad medzinárodnou
n.a.
n.a.
8
prepravou nebezpečného odpadu v rámci Európskeho spoločenstva a o jej kontrole (7), ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 87/112/EHS (8).
f) Článok 6 smernice Rady 85/339/EHS z 27. júna 1985 o nádržiach s kvapalinami určenými na ľudskú spotrebu (9).
g) Článok 17 smernice Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (10).
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. .../2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.