DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
v Hlave XX Životné prostredie čl. 191- 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzovaní používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011) v platnom znení - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OOEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012). - Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011).
2.nelegislatívne akty
- Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 438/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Bulharsko vzniesť námietky proti preprava určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Bulharska v súlade s nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006 (Ú. v. L 210, 11.8.2010) - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30.11.2010) - Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 731/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa používať na podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES o spaľovaní odpadov [oznámené pod číslom K(2010) 8279] (Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2010).
- Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/753 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu overenia plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom K(2011) 8165] (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2011) - Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 854/2011 z 15. decembra 2011, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Rumunsko vzniesť námietky proti preprave určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Rumunska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu [oznámené pod číslom K(2011) 9191] (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011) - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočet recyklačnej efektivity proces recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. L 151, 12.6.2012) - Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritéria umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 337, 11.12.2012)
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- Smernica Rady 2008/98/ES z 19.novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008) - Európsky katalóg odpadov - Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.5) II. špeciálne odpady a) Odpady z oxidu titaničitého - Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v platnom znení - Smernica Rady 1982/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 6) b) Obaly a odpad z obalov - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20.decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 13) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 97/129/ES z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.15/zv. 3) - Rozhodnutie Komisie 2001/524/ES z 28. júna 2001 týkajúce sa uverejnenia odkazov
na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v súvislosti so smernicou 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1681) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv.26) - Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [oznámené pod číslom K(2005) 854] (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005) - Rozhodnutie Komisie 2001/171/ES z 19. februára 2001, ktorým sa stanovujú podmienky pre výnimku na sklené obaly vo vzťahu k úrovniam koncentrácie ťažkých kovov ustanoveným v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 398) (Ú. v. ES L 62, 2.3.2001 ) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 2009/292/ES z 24. marca 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov ustanovených v smernici EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [oznámené pod číslom K(2009) 1959] (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009)
c) PCB - Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 3) v platnom znení
d) Batérie a akumulátory - Smernica Komisie 93/86/EHS zo 14. októbra 1993, prispôsobujúca technickému pokroku Smernicu Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch, obsahujúcich niektoré nebezpečné látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12) - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 2008/763/ES z 29. septembra 2008 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom [oznámené pod číslom K(2008) 5339] (Ú. v. EÚ L 262, 1.10.2008). - Rozhodnutie Komisie 2009/603/ES z 5. augusta 2009 týkajúce sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES [oznámené pod číslom K(2009) 6054] (Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009) - Rozhodnutie Komisie 2009/851/ES z 25. novembra 2009 o zriadení dotazníka na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch [oznámené pod číslom K(2009) 9105] (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009)
e) Kaly z čistiarní odpadových vôd - Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri používaní splaškových kalov z poľnohospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.1)
f) Staré vozidlá - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 2001/753/ES zo 17. októbra 2001 o dotazníku potrebnom na vyhotovenie správy členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (oznámené dokumentom č. C(2001) 3096) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) - Rozhodnutie Komisie 2002/151/ES z 19. februára 2002 o minimálnych požiadavkách pre osvedčenie o zničení vydané v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (oznámené dokumentom číslo C(2002) 518) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.6). - Rozhodnutie Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (oznámené pod číslom C(2003) 620) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.7) - Rozhodnutie Komisie 2005/293/ES z 1. apríla 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2004) 2849] (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.200)
g) Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31) v platnom znení - Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 2004/249/ES z 11. marca 2004, ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení [oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 714] (Ú. v. EÚ L 78, 16.3.2004) - Rozhodnutie Rady 2004/312/ES z 30. marca 2004 ktorým sa povoľujú Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Slovensku a Slovinsku určité dočasné derogácie smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004) - Rozhodnutie Komisie 2005/369/ES z 3. mája 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá monitorovania súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení [oznámené pod číslom K(2005) 1355] (Ú. v. EÚ L 119, 11.5.2005) III. Zariadenia na zneškodňovanie odpadu a) Spaľovanie odpadov - Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení
- Rozhodnutie Komisie 97/283/ES z 21. apríla 1996 o harmonizovaných meracích metódach na určenie množstva koncentrácie dioxínov a furánov v emisiách do atmosféry v súlade s čl. 7 (2) Smernice 94/67/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.3) - Rozhodnutie Komisie 98/184/ES z 25. februára 1998 o dotazníku pre správy členských štátov o vykonávaní smernice Rady 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu (vykonávanie smernice Rady 91/692/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) - Rozhodnutie Komisie 2006/329/ES z 20. februára 2006, ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa používať na podávanie správ o vykonávaní smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov [oznámené pod číslom K(2006) 438] (Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006). b) Skládkovanie odpadov - Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v platnom znení - Rozhodnutie Komisie 2000/738/ES zo 17. novembra 2000 týkajúce sa dotazníka pre správy členských štátov o vykonávaní smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu (oznámené pod číslom dokumentu C (2000) 3318) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) - Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003). IV. Preprava, dovoz, vývoz - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006) v platnom znení - Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008 o vypĺňaní prílohy IC k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008) - Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD a riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. L 316, 4.12.2007) v platnom znení V. Iné - Rozhodnutie Komisie z 27. mája 1997 o dotazníkoch pre správy členských štátov o vykonávaní niektorých smerníc v odvetví odpadov (vykonávanie smernice Rady 91/692/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3). - Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v platnom znení - Nariadenia Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch (Ú. v. L 131, 25.5.2005) v platnom znení - Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.200)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012 ) - do 14. februára 2014 - lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti na trh, a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/603/ES (Ú. v. L 329, 10.12.2013) - do 1. júla 2015
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- apríl 2014
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Ad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. L 266, 26.9.2006, s. 1): odôvodnené stanovisko - porušenie číslo 2012/2062 - konanie o porušení zmluvy č. 2014/0270
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie, - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.,
- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z., - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroopadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z., - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky