VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV- 44452/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1337
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .........2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u je
vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, december 2014