DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Boj proti korupcii a podvodom je nielen jedným z hlavných cieľov Európskej únie v oblasti nakladania s verejnými prostriedkami, ale tiež jedným z najzávažnejších problémov, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky. Svedčí o tom aj globálny prieskum vnímania korupcie vydávaný medzinárodnou organizáciou Transparency International, v ktorom sa Slovensko v oblasti vnímania korupcie ocitlo na 62. mieste spomedzi 176 krajín sveta, čo je 5. najhoršie umiestnenie z členských krajín Európskej únie. Odhad finančných prostriedkov, o ktoré Slovensko ročne prichádza práve kvôli korupcií a korupčnému správaniu, prekročil 500 miliónov eur.
Praktické skúsenosti orgánov oprávnených na výkon kontroly a vládneho auditu pri ukladaní a vymáhaní odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny a neplnenie si povinností podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazujú, že sankcie, ktoré uvedený zákon ukladá v prípade, ak kontrolovaný subjekt odmietne poskytnúť súčinnosť týmto orgánom pri vyúčtovaní dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu, nie efektívne, primerané a ani odstrašujúce. Naopak, tieto sankcie skôr motivujú subjekty, ktoré si majú plniť povinnosti podľa uvedeného zákona k odmietnutiu takejto súčinnosti, za čo im hrozí len niekoľkotisícová pokuta napriek tomu, že im bola poskytnutá dotácia vo výške niekoľko stotisíc miliónov eur, ktorej účel vďaka takto symbolicky uloženej pokute nemusia nikdy preukázať.
Takto nastavené legislatívne prostredie znemožňuje účinný boj proti podvodom a korupcii a je potrebné ho zmeniť. Návrh zákona preto v prípade, ak kontrolovaný subjekt odmietne spolupracovať s orgánmi oprávnenými na výkon kontroly a vládneho auditu a nepreukáže im listinnými dôkazmi účel použitia dotácie, zavádza sankciu v podobe odvodu celej, resp. tej časti dotácie, vo vzťahu ku ktorej došlo k odmietnutiu súčinnosti v podobe preukázania jej účelu. Doterajšiu pokutu nebude možné uložiť z dôvodu, aby kontrolovanému subjektu nebola uložená dvojitá sankcia za to isté protiprávne konanie, výsledok však bude pre štát výhodnejší, keďže sa mu vrátia všetky neoprávnene poskytnuté peniaze a nielen ich časť v podobe pokuty.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy a tiež nemá vplyv na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
2
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodom 2 tohto návrhu zákona. Jej cieľom je zamedziť, aby istá osoba bola za to isté konanie sankcionovaná dvakrát (princíp ne bis in idem), a to raz uložením pokuty a druhýkrát uložením odvodu. Navrhovaná úprava je tak v súlade s čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 40 ods. 5 Listiny základných práv a slobôd, medzinárodnými dohovormi, judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.
K bodu 2
Podľa platného zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ak subjekt prijímateľ dotácie nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z § 8a ods. 10 tohto zákona, t.j. odmietne orgánu oprávnenému na výkon kontroly alebo vládneho auditu vydokladovať (predložiť listinné dôkazy) účel, na ktorý použil dotáciu poskytnutú zo štátneho rozpočtu, hrozí mu podľa § 33 tohto zákona sankcia v podobe pokuty až do výšky 40 000 eur.
Výška sankcie nie je primeraná, efektívna ani odstrašujúca najmä v prípade, ak subjektu prijímateľovi dotácie bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške vyššej ako je uvedená pokuta, často v sume niekoľko stotisíc miliónov eur. V praxi dokonca dochádza k udeleniu pokuty oveľa nižšej, často symbolickej v porovnaní s výškou poskytnutej dotácie, čomu žiaľ napomáhajú aj súdy, ktoré rozhodujú o opravných prostriedkoch, resp. žalobách proti rozhodnutiu vydanému v správnom konaní o uložení takejto pokuty.
V takom prípade sa tomuto subjektu, ak použil dotáciu na účel, na ktorý nebola určená, oplatí viac nespolupracovať s orgánom oprávneným na výkon kontroly alebo vládneho auditu, pretože ak by tak urobil, hrozil by mu postih za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) v spojení s § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách a musel by vrátiť nielen celú dotáciu, resp. jej časť, ale aj zaplatiť penále z omeškania.
Návrh zákona preto zavádza novú formu sankcie za odmietnutie takejto spolupráce zo strany subjektu prijímateľa dotácie s orgánom oprávneným na výkon kontroly alebo vládneho auditu pri vydokladovaní dotácie, na základe ktorej dôjde k uloženiu odvodu vo výške celej, resp. tej časti dotácie, ktorú nespolupracujúci subjekt odmietne v zmysle § 8a ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách vydokladovať (t.j. preukázať účel použitia dotácie listinnými dôkazmi).
K bodom 3 a 4
Ide o legislatívno-technické úpravy, ktorá bezprostredne súvisia s bodom 2 tohto návrhu zákona.
K bodu 5
S cieľom vylúčiť retroaktívne pôsobenie zákona sa tento bude vzťahovať len na konania o uložení pokuty podľa § 32, ktoré sa začnú až po nadobudnutí jeho účinnosti.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. mája 2015.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
4
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý sa nedá presne vyčísliť, pretože závisí od finančnej disciplíny subjektov, ktoré prijímateľmi dotácií, ako aj od výšky poskytnutej dotácie, ktorá sa nepoužila na určený účel.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.