NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 32 druhej vete sa vypúšťajú slová „§ 8a ods. 10 a“.
2.V § 32 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Za nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 8a ods. 10 uloží orgán oprávnený na výkon kontroly alebo vládneho auditu podľa osobitného predpisu47) subjektu, ktorému vyplýva táto povinnosť, odvod vo výške dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu, a to podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) do piatich rokov od skončenia lehoty stanovenej tomuto subjektu na splnenie povinnosti podľa § 8a ods. 10; v prípade potreby môže tento odvod uložiť a vymáhať aj ministerstvo financií.“.
3.V § 32 štvrtej vete sa slová „z tohto titulu“ nahrádzajú slovami „z týchto titulov“.
4.V § 32 piatej vete sa slovo „Pokuty“ nahrádza slovami „Odvod a pokuty“.
5.Za § 37h sa vkladá § 37i, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 37i
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. mája 2015
Konania o uložení pokuty podľa § 32 právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa ukončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015.