NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015
o hospodárení nezávislých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a financovaní ich činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon ustanovuje hospodárenie nezávislého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „nezávislý poslanec“), financovanie činnosti nezávislého poslanca, práva a povinnosti nezávislého poslanca v súvislosti s hospodárením a financovaním jeho činnosti a sankcie za nesplnenie týchto povinností.
§ 2
Nezávislý poslanec
Nezávislým poslancom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako nezávislý kandidát podľa osobitného predpisu1).
§ 3
Hospodárenie nezávislého poslanca a financovanie jeho činnosti
(1) Nezávislý poslanec zodpovedá za svoje záväzky vo výške príspevkov zo štátneho rozpočtu uvedených v § 8.
1) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2015 Z. z.
(2) Nezávislý poslanec je povinný účtovať príspevky zo štátneho rozpočtu v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.
2)
§ 4Náklady na účely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(1) Nezávislý poslanec je povinný viesť v účtovníctve osobitnú analytickú evidenciu nákladov na účely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
1)
(ďalej len „voľby“).
(2) Nezávislý poslanec je povinný vyhotovovať predbežnú správu o nákladoch na voľby (ďalej len „predbežná správa“) a záverečnú správu o nákladoch na voľby (ďalej len „záverečná správa“).
(3) Predbežnú správu vyhotovuje nezávislý poslanec za obdobie začínajúce sa dňom vyhlásenia volieb a končiace sa 30 dní pred začatím volieb. Predbežnú správu predkladá nezávislý poslanec ministerstvu financií najneskôr 21 dní pred začatím volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Predbežná správa nezávislého poslanca je verejná okrem rodného čísla darcu a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Predbežnú správu nezávislého poslanca zverejní ministerstvo financií do siedmich dní od jej doručenia na svojom webovom sídle a bude prístupná verejnosti až do zverejnenia záverečnej správy podľa odseku 4.
(4) Záverečnú správu vyhotovuje nezávislý poslanec za obdobie začínajúce sa dňom vyhlásenia volieb a končiace sa dňom volieb. Záverečnú správu predkladá nezávislý poslanec ministerstvu financií do 30 dní odo dňa konania volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Záverečná správa nezávislého poslanca je verejná okrem rodného čísla darcu a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Záverečnú správu nezávislého poslanca zverejní ministerstvo financií do 30 dní od jej doručenia na obdobie šiestich mesiacov na svojom webovom sídle.
(5) Predbežná správa a záverečná správa obsahuje
a) prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy v periodickej tlači,3
)
c) prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4
)
d)prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov a iných nosičov informácií umiestnených na miestach vyhradených obcou podľa osobitného predpisu,
5)
e) prehľad cestovných výdavkov nezávislého poslanca pri volebnej kampani,
f) prehľad všetkých ostatných nákladov nezávislého poslanca na propagáciu jeho činnosti a programu,
g) prehľad o príjmoch nezávislého poslanca prijatých v období, za ktoré sa vyhotovuje predbežná správa a záverečná správa,
h)osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov podľa
§ 5 ods. 2
a osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa
§ 5 ods. 3
prijatých v období, za ktoré sa vyhotovuje predbežná správa a záverečná správa.
2) Zákon č.
431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 10, 12, 14 a 15 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2015 Z. z.
(6) Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 5 písm. a) f) do predbežnej správy alebo záverečnej správy je deň uskutočnenia prieskumu verejnej mienky, deň uskutočnenia reklamnej alebo propagačnej akcie.
(7) Ak predbežná správa alebo záverečná správa neobsahuje všetky údaje alebo ak údaje nie úplné, vyzve ministerstvo financií nezávislého poslanca, aby najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy odstránila nedostatky.
§ 5
Evidencia príjmov nezávislého poslanca
(1) Nezávislý poslanec je povinný viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôžičky alebo úveru, výšky pôžičky alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej evidencii sa uvádzajú údaje o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresa sídla.
(2) Nezávislý poslanec je povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa
§ 6 ods. 7 a 8
.
(3) Nezávislý poslanec je povinný každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jeho činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení nezávislý poslanec uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť nezávislého poslanca, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.
§ 6Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Nezávislý poslanec môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Nezávislý poslanec môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota peňažného daru od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur. Ustanovenia osobitného predpisu5) nie sú týmto dotknuté.
(2) Darovacia zmluva musí obsahovať
a) identifikačné údaje o darcovi
1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2.názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b) identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade peňažného daru aj číslo platobného účtu6 obdarovaného vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky7) (ďalej len „banka“) a obchodné meno tejto banky,
c) údaje o predmete darovania, ktorými sú
1. hodnota peňažného daru,
2. presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do 2 500 eur, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou,8) a ak ide o dar nad 2 500 eur, oceňuje sa podľa znaleckého posudku,
3. pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku,
4. označenie iného bezodplatného plnenia ako podľa odseku 3 písm. a), b) alebo c) a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu8) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,
d) vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. d) alebo e),
e) rozdiel medzi obvyklou cenou daru a zaúčtovanou cenou,
f) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
g) podpis darcu osvedčený9) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru,
h) podpis nezávislého poslanca.
(3) Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie
a) výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
b) poskytnutie bezodplatnej služby,
c)rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou dojednanou, ktorú nezávislý poslanec uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, alebo
d) rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou dojednanou, ktorú nezávislý poslanec uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu.
6)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 1
,
5
a
8 zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č.
431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
§ 58
zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č.
599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
(4) Zoznam darcov je nezávislý poslanec povinný zverejňovať na svojom webovom sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov nezávislý poslanec uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.
(5) Na zmluvu o inom bezodplatnom plnení sa použijú primerane ustanovenia odseku 2.
(6) Nezávislý poslanec je povinný preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnateľná s obvyklou cenou.
(7) Evidencia darov obsahuje
a) identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d) údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e) dátum prijatia daru,
f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§ 8 ods. 1
.
(8) Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
a) identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b) popis iného bezodplatného plnenia,
c) miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d) údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
e)vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. d) alebo e),
f) dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g) vyhlásenie poskytovateľa bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa
§ 7 ods. 1
.
§ 7
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie nezávislý poslanec prijať od
a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)občianskych združení,10) nadácií,
11)
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
12)
neinvestičných fondov,
13)
záujmových združení právnických osôb,
14)
združení obcí
15)
a organizácií s medzinárodným prvkom,
16)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.
(2) Nezávislý poslanec môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, nezávislý poslanec je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, nezávislý poslanec je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.
Príspevky zo štátneho rozpočtu
§ 8Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a) príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),b) príspevok na činnosť,c) príspevok na mandát.
§ 9
Príspevok za hlasy
(1) Nezávislému poslancovi poskytuje ministerstvo financií príspevok za hlasy tak, že uhradí za každý hlas odovzdaný vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky nezávislému poslancovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej
10) Zákon č.
83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č.
34/2002 Z. z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č.
213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.
35/2002 Z. z.
13) Zákon č.
147/1997 Z. z.
o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
207/1996 Z.
z.
15) Zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
16) Zákon č.
116/1985 Zb.
o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č.
157/1989 Zb.
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií nezávislému poslancovi po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre nezávislého poslanca
a)do 30 dní od predloženia záverečnej správy,17) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo
b) do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.17)
(3) Príspevok za hlasy sa nevyplatí nezávislému poslancovi, ktorý nepredložil predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložil výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mal podľa
§ 14 ods. 1
.
§ 10
Príspevok na činnosť
(1) Nárok na príspevok na činnosť vzniká nezávislému poslancovi, ktorý získal príspevok za hlasy. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(2) Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3) Príspevok na činnosť sa vyplatí
a) v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 10,
b) v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 14,
c) v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4) Príspevok na činnosť sa nevyplatí nezávislému poslancovi, ktorý nepredložil predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložil výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mal podľa § 13 ods. 1.
(5) Ak sa nezávislý poslanec vzdal mandátu alebo došlo k zániku jeho mandátu pred uplynutím volebného obdobia, nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac.
§ 11
Príspevok na mandát
(1) Nezávislému poslancovi patrí za získaný mandát v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej
17) § 4 zákona č.181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2015 Z. z.
republiky zistenej úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda).
(2) Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok.
(3) Nárok na príspevok na mandát zaniká nezávislému poslancovi, ktorý nepredložil predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložil výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mal podľa § 13 ods. 1.
(4) Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií nezávislému poslancovi každoročne počas volebného obdobia, a to do konca júla.
(5) V roku konania volieb sa nezávislému poslancovi vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 dní po oznámení výsledkov volieb.
(6) Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, nezávislý poslanec nárok na príspevok na mandát vo výške zodpovedajúcej dĺžke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia a nezávislému poslancovi bol vyplatený príspevok na mandát, nezávislý poslanec je povinný časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od skončenia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7) Ak sa nezávislý poslanec vzdal mandátu alebo došlo ku zániku jeho mandátu pred uplynutím volebného obdobia, nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu straty mandátu vo výške jednej dvanástiny príspevku na mandát za každý aj začatý kalendárny mesiac.
§ 12
Obmedzenie použitia príspevkov
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 8 nemôže nezávislý poslanec použiť na
a) pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b) zmluvy o tichom spoločenstve,18)
c) podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d) ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e) darovanie,
f) úhradu pokút a iných peňažných sankcií.
§ 13
Výročná správa
(1) Nezávislý poslanec je povinný vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok predkladá nezávislý poslanec Národnej rade Slovenskej republiky každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej a v elektronickej podobe. Výročná správa nezávislého poslanca je verejná a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej poverenom orgáne. Výročné správy nezávislých
poslancov zverejní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na svojom webovom sídle na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka. Rodné čísla fyzických osôb nie súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(2) Výročná správa obsahuje
a)účtovnú závierku za účtovné obdobie overenú audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov, žrebovanie sa musí uskutočniť najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.19) Komora týchto audítorov vylosuje z audítorov, ktorí pred losovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu u nezávislých poslancoch.
b) informáciu o finančnej situácii nezávislého poslanca najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c) informácie o udalostiach osobitného významu,20) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d) informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e) osobitnú evidenciu príjmov z pôžičiek alebo úverov podľa § 5 ods. 1,
f) osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 5 ods. 2,
g) informáciu o plnení daňových povinností,
h) prehľad záväzkov po lehote splatnosti.
(3) Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie a súlad hospodárenia nezávislého poslanca s týmto zákonom. Správa audítora o výročnej správe je súčasťou výročnej správy predkladanej nezávislému poslancovi Národnej rade Slovenskej republiky.
(4) Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) právo žiadať od nezávislého poslanca všetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
(5) Ak výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2 a správu audítora podľa odseku 3, ak údaje nie úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán nezávislého poslanca, aby odstránil nedostatky v určenom termíne, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.
(6) Splnenie alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 v rozsahu odsekov 2 a 3 oznámi Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán ministerstvu financií do 31. mája kalendárneho roka. Ak výročná správa podľa oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu neobsahuje všetky údaje alebo ak údaje nie úplné alebo pravdivé, ministerstvo financií pozastaví vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát do oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu o odstránení nedostatkov v určenom termíne. Ak nezávislý poslanec odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií nezávislému poslancovi príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.
19)
§ 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z.
o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č.
431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 14
Správne delikty
(1) Ministerstvo financií uloží nezávislému poslancovi pokutu
a) do 3319 eur, ak nezávislý poslanec
1. nepredložil ministerstvu financií v termíne predbežnú správu alebo záverečnú správu podľa § 4,
2. nepredložil Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu podľa § 13,
3. neodstránil zistené nedostatky v lehote určenej podľa § 4 ods. 7 alebo § 13 ods. 5,
b) v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo iného bezodplatného plnenia, ak nezávislý poslanec prijal dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(2) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo alebo ministerstvo financií dozvedelo o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia zákona.
§ 15
Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ich použitia vykonávajú správy finančnej kontroly.
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
§ 16
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,21) ak tento zákon neustanovuje inak.
Čl. II
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 7 písmeno b) znie:
„b) vedie osobitnú evidenciu nezávislých kandidátov a zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov,“.
2.§ 50 vrátane nadpisu znie:
§ 50
Kandidátna listina
(1)Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Kandidátnu listinu podáva v listinnej forme aj elektronickej forme politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca
21) Zákon č.
71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
a nezávislý kandidát osobne najneskôr 90 dní pred dňom konania volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.
(3)Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje
a)názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4)Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
a)vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“),
c)oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát.
(5) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis.
(6) Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Nezávislý kandidát musí ku kandidátnej listine pripojiť potvrdenie o uhradení kaucie 1000 eur.
(7) Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru (ďalej len „podpisová listina“) a môžu voliť do Národnej rady Slovenskej republiky v počte 10 000 podpisov. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, a sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
(8) Štátna komisia zasiela kandidátne listiny nezávislých kandidátov ministerstvu vnútra, ktoré ich vedie v osobitnej evidencii nezávislých kandidátov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(9)Na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.
(10) Na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môžu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu.
(11) Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 3 a 5 a či k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 6 a 7. Ak to tak nie je, zapisovateľ štátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v lehote, ktorú určí, kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovateľ štátnej komisie predkladá kandidátne listiny štátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
(12) Po podaní kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov, ani meniť ich poradie.
(13) Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto účtu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, politickej strane alebo koalícii, ktorá aspoň jedného kandidáta zvoleného za poslanca, alebo nezávislému kandidátovi, ktorý bol zvolený za poslanca. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
3. V § 51 ods. 2 písm. c) a d) sa slová „§ 50 ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 4 písm. a) a ods. 6“.
4.V § 51 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 50 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 9“.
5. V § 52 ods. 3 sa slová „politické strany a koalície“ nahrádzajú slovami „politické strany, koalície a nezávislého kandidáta“ a za slová „politická strana alebo koalícia“ vkladajú slová „alebo nezávislý kandidát“.
6. V § 52 ods. 4 sa za slová „politická strana alebo koalícia“ vkladajú slová „alebo nezávislý kandidát“.
7. V § 52 ods. 6 prvej vete sa za slová „politických strán a koalícií“ vkladajú slová „a zoznam nezávislých kandidátov“ a v tretej vete sa za slová „V zozname“ vkladajú slová „podľa politických strán a koalícií“.
8. V § 52 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „V zozname nezávislých kandidátov sa uvádza aj označenie, že ide o kandidátnu listinu nezávislých kandidátov.“.
9. V § 53 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a kandidátna listina nezávislých kandidátov“.
10. § 55 vrátane nadpisu znie:
§ 55
Hlasovacie lístky
(1)Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Samostatne sa vyhotoví hlasovací lístok spoločne pre všetkých zaregistrovaných nezávislých kandidátov.
(2)Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.
(3)Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu alebo označenie, že ide o kandidátnu listinu nezávislých kandidátov, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku politickej strany alebo koalície musí byť zhodné s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Zaregistrovaní nezávislí kandidáti sa uvádzajú na hlasovacom lístku nezávislých kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.
(4) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5)Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.
(6)Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám.
(7)Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
(8)Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou alebo späťvzatiu kandidatúry nezávislým kandidátom, k zrušeniu politickej strany, alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky s kandidátmi za túto politickú stranu alebo koalíciu alebo nezávislého kandidáta sa vytlačia bez ich údajov podľa odseku 3, a ak vytlačené,
okrskové volebné komisie zabezpečia, aby vo volebných miestnostiach bol oznam o ich vyškrtnutí z hlasovacieho lístka; ak hlasovacie lístky boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na hlasy pre týchto kandidátov neprihliada.“.
11. V § 58 odsek 4 znie:
„(4) Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky najviac 10 hlasovacích lístkov. Na hlasovacích lístkoch, ktoré vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u desiatich kandidátov uvedených najviac na desiatich hlasovacích lístkoch vyznačiť, pre ktorých kandidátov hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac desať kandidátov na 10 hlasovacích lístkoch.“.
12. V § 59 odsek 6 znie:
„(6) Volič na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac desať kandidátov na desiatich kandidátnych listinách.“.
13. V § 59 ods. 12 písm. c) znie:
c) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.“.
14. V § 59 ods. 12 sa vypúšťajú písmená d) a e).
15. V § 60 ods. 5 znie:
„(5) Volič na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac desať kandidátov na desiatich kandidátnych listinách.“.
16. § 61 a § 62 vrátane nadpisu znejú:
§ 61
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov a vylúči neplatné hlasovacie lístky. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 62
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)Ak je v obálke viac ako desať hlasovacích lístkov, všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné aj hlasovacie lístky, ktoré nie na predpísanom tlačive a hlasovacie lístky podľa § 55 ods. 8.
(2)Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac ako desať kandidátov, sú všetky jeho hlasovacie lístky neplatné.“.
17. V § 63 ods. 1 písm. f) znie:
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.“.
18. V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
19. V § 64 sa slová „politických strán a koalícií“ nahrádzajú slovami „politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov“.
20. V § 65 písmeno f) znie:
„f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov .“.
21. V § 65 sa vypúšťajú písmená g) a h).
22. § 66 a § 67 sa vypúšťajú.
23. § 68 vrátane nadpisu znie:
§ 68
Podmienky prideľovania mandátov
(1) Štátna komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre jednotlivých kandidátov za každú politickú stranu, koalíciu a pre nezávislých kandidátov.
(2) Za poslancov sú zvolení kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov.
(3) Ak získajú viacerí kandidáti politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, štátna komisia určuje z nich poslanca žrebom.
(4) Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi v poradí podľa počtu platných hlasov; ak je počet platných hlasov rovnaký, postupuje sa podľa odseku 3.“.
24. V § 69 ods. 1 písm. g) až i) znejú:
„g) počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov každej politickej strany a koalície a pre každého nezávislého kandidáta,
h) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, spolu s údajmi o počte platných hlasov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov,
i) mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o počte platných hlasov.“.
25. V § 69 ods. 3 sa za slová „politické strany alebo koalície“ nahrádzajú slovami „politické strany, koalície a nezávislých kandidátov“.
26. § 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidát bol zvolený za poslanca a nezávislý kandidát, ktorý bol zvolený za poslanca, majú nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.“.
27. § 71 vrátane nadpisu znie:
§ 71
Nastupovanie náhradníkov
(1)Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, ktorý získal v poradí najviac prednostných hlasov z kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície. Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát po kandidátovi, ktorý kandidoval na kandidátnej listine nezávislých kandidátov, nastupuje ten náhradník, ktorý získal v poradí najviac prednostných hlasov z kandidátov uvedených na kandidátnej listine nezávislých kandidátov. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa § 68 ods. 4.
(2)Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície alebo náhradník za nezávislého kandidáta, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.
(3)Ak bola politická strana zrušená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený do konca volebného obdobia.
(4)Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, nastupuje náhradník podľa odseku 1.
(5)Nastúpenie náhradníka vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom sa mandát uprázdnil, alebo keď nastala skutočnosť podľa odseku 2. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom, a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 2 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník, alebo len počas výkonu väzby poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník. Po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.“.
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona, č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona, č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona, č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 250za v ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „politických hnutí“ vkladajú slová „alebo dotknutý nezávislý kandidát“.
2. V § 250za v ods. 1 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „politických hnutí“ vkladajú slová „alebo dotknutý nezávislý kandidát“.
3.V