1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).
Zákon č. ... Správny súdny poriadok
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
C: 25
Článok 25
Prístup k spravodlivosti
1. Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom, dotknutá verejnosť mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť rozhodnutia, skutku alebo opomenutia, ktoré sú predmetom článku 24, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)existuje dostatočný záujem;
b)ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, keď to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku.
2. Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo opomenutie.
3. O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti.
Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá presadzuje ochranu životného prostredia a spĺňa všetky požiadavky podľa vnútroštátneho práva, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písm. a).
Tieto organizácie sa takisto považujú za organizácie,
N
§:6
O:1
O:2
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
P:j
P:k
§ 42
O:1
P:a
Právomoc
§ 6
(1) Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
(2) Správne súdy rozhodujú v konaniach o
a)správnych žalobách,
b)správnych žalobách vo veciach správneho trestania,
c)správnych žalobách v sociálnych veciach,
d)správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
e)žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
f)žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
g)žalobách vo volebných veciach,
h)žalobách vo veciach územnej samosprávy,
i)žalobách vo veciach politických práv,
j)kompetenčných žalobách,
k)návrhoch v iných veciach.
§ 42
Zainteresovaná verejnosť
(1) Ak má zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená
Ú
2
ktorých práva môžu byť porušené na účely odseku 1 písm. b).
4. Odseky 1, 2 a 3 nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka vyčerpania správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.
Každé takéto konanie musí byť spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.
5. Členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.
P:b
P:c
P:d
a)podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť.
C:80
O:1
V:3,4
Článok 80
Transpozícia1.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
§:494
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Ú