1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/21/ES
z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 102, 11.04.2006)
Zákon č. ... Správny súdny poriadok
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č:8
O:1
Článok 8
Účasť verejnosti
1. Verejnosť je informovaná verejnými vyhláškami alebo inými vhodnými prostriedkami, ako napr. elektronickými médiami, ak sú dostupné, o nasledujúcich skutočnostiach buď v skorom štádiu konania o udelení povolenia, alebo najneskôr vtedy, keď možno informácie primerane poskytnúť:
a)
žiadosť o povolenie;
b)
skutočnosť, že rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o povolenie podlieha konzultácii medzi členskými štátmi v súlade s článkom 16, ak je to uplatniteľné;
c)
podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, o tých, od ktorých možno získať príslušné informácie, o tých, ktorým sa môžu predkladať pripomienky alebo otázky, a podrobnosti o lehotách na zaslanie pripomienok alebo otázok;
d)
povaha možných rozhodnutí;
e)
podrobnosti týkajúce sa návrhu na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia, ak je to uplatniteľné;
f)
oznámenie času a miesta, kde sa sprístupnia príslušné informácie, alebo prostriedkov, ktorými sa sprístupnia;
g)
podrobnosti o opatreniach na účasť verejnosti a konzultácie s
N
§:6
O:1
O:2
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
P:j
P:k
§:42
O:1
§ 6
Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
2) Správne súdy rozhodujú v konaniach o
a)správnych žalobách,
b)správnych žalobách vo veciach správneho trestania,
c)správnych žalobách v sociálnych veciach,
d)správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
e)žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
f)žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
g)žalobách vo volebných veciach,
h)žalobách vo veciach územnej samosprávy,
i)žalobách vo veciach politických práv,
j)kompetenčných žalobách,
k)návrhoch v iných veciach.
§ 42
Zainteresovaná verejnosť
(1) Ak zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa
Ú
2
O:2
O:3
O:4
O:5
O:6
O:7
verejnosťou uskutočnené podľa odseku 7.
2. Členské štáty zabezpečia, že sa dotknutej verejnosti vo vhodných lehotách sprístupnia:
a)
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a expertízy zaslané príslušnému orgánu v čase, keď bola verejnosť informovaná v súlade s odsekom 1;
b)
v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (20) ďalšie informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú významné pre rozhodnutie podľa článku 7 tejto smernice a ktoré sa stali dostupnými až potom, čo bola verejnosť informovaná v súlade s odsekom 1 tohto článku.
3. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že verejnosť je informovaná v súlade s odsekom 1 tohto článku o aktualizácii podmienok povolenia v súlade s článkom 7 ods. 4.
4. Príslušná verejnosť má právo vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská príslušnému orgánu pred prijatím rozhodnutia.
5. Výsledky konzultácií uskutočnených podľa tohto článku sa riadne zohľadňujú pri prijímaní rozhodnutia.
6. Príslušný orgán po prijatí rozhodnutia informuje dotknutú verejnosť v súlade s príslušnými postupmi a sprístupní dotknutej verejnosti tieto informácie:
a)
obsah rozhodnutia vrátane kópie povolenia;
b)
dôvody a úvahy, na ktorých sa rozhodnutie zakladá.
7. Podrobné opatrenia o účasti verejnosti podľa tohto článku určia členské štáty tak, aby umožnili dotknutej verejnosti účinnú prípravu a účasť.
P:a
P:b
P:c
P:d
O:2
osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená
a)podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť.
(2) Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 49 ods. 1.
C:25
O:1
V:3
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.
N
§ 494
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
U