1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv.7).
Zákon č. ... Správny súdny poriadok
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č:11
P:a
P:b
Článok 1
Cieľ
Cieľom tejto smernice je prispieť k vykonávaniu záväzkov vyplývajúcich z Århuského dohovoru, najmä:
a) zabezpečovaním účasti verejnosti pri vypracovávaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia;
b) zlepšovaním účasti verejnosti a zabezpečením ustanovení o prístupe k spravodlivosti v smerniciach Rady 85/337/EHS a 96/61/ES.
N
§:6
O:1
O:2
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
P:j
P:k
§:42
O:1
Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
2) Správne súdy rozhodujú v konaniach o
a)správnych žalobách,
b)správnych žalobách vo veciach správneho trestania,
c)správnych žalobách v sociálnych veciach,
d)správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
e)žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
f)žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
g)žalobách vo volebných veciach,
h)žalobách vo veciach územnej samosprávy,
i)žalobách vo veciach politických práv,
j)kompetenčných žalobách,
k)návrhoch v iných veciach.
§ 42
Zainteresovaná verejnosť
(1) Ak zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa
Ú
2
P:a
P:b
P:c
P:d
O:2
osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená
a)podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť.
(2) Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 49 ods. 1.
Č:2
O:1
O:2
P:a
P:b
Článok 2
Účasť verejnosti na plánoch a programoch
1. Na účely tohto článku "verejnosť" znamená jednu alebo viac fyzických alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.
2. Členské štáty zaistia, aby verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa prípravy a zmeny alebo revízie plánov alebo programov, ktorých vytvorenie sa vyžaduje v predpisoch uvedených v prílohe I.
S týmto cieľom členské štáty zaistia, aby:
a) verejnosť bola informovaná, či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, ak sú dostupné, o všetkých návrhoch takýchto plánov alebo programov, alebo ich zmien alebo revízií a aby relevantné informácie o takýchto návrhoch sa sprístupnili verejnosti vrátane, okrem iného, informácie o práve zúčastniť sa na rozhodovaní a o príslušnom orgáne, ktorému možno zaslať pripomienky alebo otázky;
b) verejnosť bola oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, ak sú ešte otvorené všetky možnosti, pred uskutočnením rozhodnutí o
N
§:42
O:1
P:a
P:b
P:c
P:d
O:2
§ 42
Zainteresovaná verejnosť
(1) Ak zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo podľa osobitného predpisu na účasť v administratívnom konaní vo veciach životného prostredia, je oprávnená
a)podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní sa primerane použijú aj na zainteresovanú verejnosť.
(2) Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 49 ods. 1.
Ú
3
P:c
P:d
O:3
O:4
O:5
plánoch a programoch;
c) pri uskutočňovaní rozhodnutí boli riadne vzaté do úvahy výsledky účasti verejnosti;
d) po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou vyvinul príslušný orgán primerané úsilie na informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.
3. Členské štáty určia na účely odseku 2 verejnosť oprávnenú zúčastniť sa, vrátane relevantných mimovládnych organizácií spĺňajúcich všetky požiadavky uložených vnútroštátnym právom, ako sú organizácie podporujúce ochranu životného prostredia.
Podrobné úpravy pre účasť verejnosti podľa tohto článku určia členské štáty tak, aby umožnili verejnosti účinne sa pripraviť a zúčastňovať sa.
Poskytnú sa primerané časové rámce, ktoré poskytnú dostatočný čas na každé z rozličných štádií účasti verejnosti požadovanej týmto článkom.
4. Tento článok sa nevzťahuje na plány a programy vytvorené na jediný účel, ktorým je národná obrana alebo ktoré sa prijímajú v prípade civilných ohrození.
5. Tento článok sa nevzťahuje na plány a programy uvedené v prílohe I, pri ktorých sa uskutočňuje účasť verejnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie [7] alebo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva [8].
C:6
V:3,4
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty
§ 494
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
4