1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica 2003/8/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. ES L 156, 25.6.2003)
Zákon č. ... Správny súdny poriadok
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č:15
O:1
Vybavovanie žiadostí
Vnútroštátne orgány splnomocnené rozhodovať o žiadostiach o právnu pomoc zabezpečia úplnú informovanosť žiadateľa o vybavovaní žiadosti.
Č:15
O:2
Ak žiadosti úplne alebo čiastočne zamietnuté, uvedú sa dôvody zamietnutia.
Č:15
O:3
Členské štáty zabezpečia preskúmateľnosť alebo možnosť odvolať sa voči rozhodnutiam o zamietnutí žiadosti o právnu pomoc. Členské štáty môžu vyňať prípady, v ktorých žiadosť o právnu pomoc zamietne súd, keď proti ich rozhodnutiu o predmete sporu neexistuje žiadny opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, alebo odvolací súd.
N
§ 2
O:1
O:2
§:6
O:1
(1) V správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
(2) Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.
(1) Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a
Ú
2
§:7
P:a
§:177
O:1
rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
Správne súdy nepreskúmavajú:
a) právoplatné rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,
(1) Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.
Č:15
O:4
Keď odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí alebo zrušení právnej pomoci na základe článku 6 majú povahu správneho rozhodnutia, vždy v konečnom dôsledku musia podliehať súdnemu preskúmaniu.
N
§:2
O:1
O:2
§:6
O:1
§:7
P:a
(1) V správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
(2) Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.
(1) Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.
Správne súdy nepreskúmavajú:
a) právoplatné rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník pred ich právoplatnosťou
Ú
3
§:177
O:1
nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,
(1) Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.
Č:21
O:1
V:2
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
§ 494
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Ú