Príloha č.3
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Všetky podnikateľské subjekty. S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva, a to aj pre oblasť podnikateľského prostredia.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Zníženie nákladov pri vymáhaní práva.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Nie je možné kvantifikovať.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty na slovenskom trhu v dôsledku zvýšenia vymožiteľnosti práva.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva.
Príloha č.3
1