Príloha č.4
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva, a to vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Nie je možné kvantifikovať.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
S prihliadnutím na predpokladaný efekt, ktorý by mal priniesť návrh zákona v podobe zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania, možno očakávať zvýšenie vymožiteľnosti práva, najmä v oblasti pracovného práva.
Príloha č.4
1