DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona správny súdny poriadok
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
články 2, 3, 19 Zmluvy o Európskej únii,články 4, 67, 81, 114, 267 Zmluvy o fungovaní Európskej úniečlánky 7, 8, 47 Charty základných práv Európskej únie,článok 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010) v platnom znení.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 01. 2012).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie rady (EHS, EURATOM) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú
pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1).Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4) v platnom znení.Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva. (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006).Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1) v platnom znení.Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1) v platnom znení.Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv.7) v platnom znení.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. L 102, 11.4.2006) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
K nariadeniu (EHS, EURATOM) č. 1182/71: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci 139-73 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel proti Eugen Münch [1973]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-171/03 Maatschap Toeters a C. Verberk proti Productschap Vee en Vlees [2004]. K nariadeniu (ES) č. 44/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-103/05 Reisch Montage AG proti Kiesel Baumaschinen Handels GmbH [2006]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/05 ASML Netherlands BV proti Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [2006] 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-386/05 Color Drack GmbH proti Lexx
International Vertriebs GmbH [2007]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-180/06 Renate Ilsinger proti Martin Dreschers [2009]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-462/06 Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline proti Jean-Pierre Rouard [2008]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV proti Jack Odenbreit [2007]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-185/07 Allianz SpA a Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. [2009]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board [2008]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-420/07 Meletis Apostolides proti David Charles Orams a Linda Elizabeth Orams [2009]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/07 Falco Privatstiftung a Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst [2009]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-453/07 Hakan Er proti Wetteraukreis [2008]. 12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/08 SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB [2009]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-167/08 Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV a Parc Healthcare International Limited proti Omnipol Ltd. [2009]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-189/08 Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [2009]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-204/08 Peter Rehder proti Air Baltic Corporation [2009]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH proti Alice van der Schee [2009]. 17. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse proti WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [2009]. 18. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-381/08 Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl. [2010]. 19. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/08 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [2010]. 20. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-585/08 a C-144/09 Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver Heller (C-144/09) [2010]. 21. Uznesenie predsedu Súdneho dvora vo veci C-435/08 Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika [2009]. 22. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade SA [2010]. 23. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/09 Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group proti Michal Bilas [2010] 24. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/09 DHL Express France SAS proti Chronopost SA [2011]. 25. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-509/09 a C-161/10 eDate
Advertising GmbH proti X (C-509/09) a Olivier Martinez a Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10) [2010]. 26. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-139/10 Prism Investments BV proti Jaap Anne van der Meer [2011]. 27. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-87/10 Electrosteel Europe SA proti Edil Centro SpA [2011]. 28. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts proti JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch [2011]. 29. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-145/10 Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH a iní [2012]. 30. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-213/10 F-Tex SIA proti Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma" [2012]. 31. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-327/10 Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner [2012]. 32. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-514/10 Wolf Naturprodukte GmbH proti SEWAR spol. s r.o., [2012]. 33. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-523/10 Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [2012]. 34. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-616/10 Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní [2012]. 35. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-619/10 Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd. [2012]. 36. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-133/11 Folien Fischer AG a Fofitec AG proti Ritrama SpA [2012]. 37. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-154/11 Ahmed Mahamdia proti République algérienne démocratique et populaire [2012]. 38. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-190/11 Daniela Mühlleitner proti Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi [2012]. 39. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG a iní proti Samskip GmbH [2013]. 40. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-156/12 GREP GmbH proti Freitstaat Bayern, [2012]. K nariadeniu (ES) č. 1206/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/09 Artur Weryński proti Mediatel 4B spółka z o.o. [2011]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-170/11 Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens a iní proti Hendrikus Cornelis Kortekaas a iní [2012].K nariadeniu (ES) č. 1/2003: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-429/07 Inspecteur van de Belastingdienst proti X BV [2009]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-439/08 Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW [2010]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-360/09 Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt [2011]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów proti Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA [2011].
5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-17/10 Toshiba Corporation a iní proti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [2012]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-226/11 Expedia Inc. proti Autorité de la concurrence a i. [2013]. K Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006: 1. Rozsudok Súdneho dvora zo 14. novembra 2013. Liga para a Protecçao da Natureza (LPN) a Fínska republika proti Európskej komisii. C-514/11 P a C-605/11 P. 2. Rozsudok Súdneho dvora z 8. marca 2011. Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vec C-240/09. K smernici Rady 2003/8/ES: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-279/09 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht – Nemecko) - DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH [2010]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-618/2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Banco Espanol de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino [2012]. 3. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-258/13 Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda proti Instituto da Segurança Social IP [2014]. K smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES: 1. Rozsudok Súdneho dvora z 13. februára 2014. Európska komisia proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Vec C-530/11. 2. Rozsudok Súdneho dvora zo 14. marca 2013. Jutta Leth proti Republik Österreich a Land Niederösterreich. Vec C-420/11. 3. Rozsudok Súdneho dvora z 15. januára 2013. Jozef Križan a iní proti Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vec C-416/10. 4. Rozsudok Súdneho dvora z 11. septembra 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a iní proti Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergona iní. Vec C-43/10. 5. Rozsudok Súdneho dvora z 19. apríla 2012. Pro-Braine ASBL a i. proti Commune de Braine-le-Château. Vec C-121/11. 6. Rozsudok Súdneho dvora zo 16. februára 2012. Marie-Noëlle Solvay a i. proti Région wallonne. Vec C-182/10. 7. Rozsudok Súdneho dvora z 15. decembra 2011. Európska komisia proti Španielskemu kráľovstvu. Vec C-560/08. 8. Rozsudok Súdneho dvora z 18. októbra 2011. Antoine Boxus a Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet a i. (C-129/09), Paul Fastrez a Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 a C-135/09), Bernard Page (C-134/09) a Léon L’Hoir a Nadine Dartois (C-135/09) proti Région wallonne. Spojené veci C-128/09 až C-131/09, C-134/09 a C-135/09.
9. Rozsudok Súdneho dvora z 24. marca 2011. Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu. Vec C-435/09. 10. Rozsudok Súdneho dvora z 8. marca 2011. Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vec C-240/09. 11. Rozsudok Súdneho dvora z 3. marca 2011. Európska komisia proti Írsku. Vec C-50/09. 12. Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júna 2010. Terre wallonne ASBL (C-105/09) a Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) proti Région wallonne. Spojené veci C-105/09 a C-110/09. 13. Rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2009. Umweltanwalt von Kärnten proti Kärntner Landesregierung. Vec C-205/08. 14. Rozsudok Súdneho dvora z 10. júna 2010. Európska komisia proti Českej republike. Vec C-378/09. K smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES: 1. Rozsudok Súdneho dvora z 29. júla 2010. Európska komisia proti Francúzskej republike. Vec C-35/10. 2. Rozsudok Súdneho dvora z 29. júla 2010. Európska komisia proti Estónskej republike. Vec C-515/09. 3. Rozsudok Súdneho dvora zo 4. februára 2010. Európska komisia proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Vec C-259/09. K smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-142/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid – Španielsko) – Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid [2014]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-72/12 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Gemeinde Altrip, Gerbüder Hört GpR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz [2013]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-244/12 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat [2013]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-404/09 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo [2012]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-420/11 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Jutta Leth/Rakúska republika, Land Niederösterreich [2013]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-260/11 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom — Spojené kráľovstvo) — The Queen, na návrh: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [2013]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-216/05 Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku [2006]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-239/04 Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike [2006]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-87/02 Komisia Európskych spoločenstiev proti
Talianskej republike [2004]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-255/05 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike [2007]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/11 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Nemecko) — L/M [2013]. 12. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-128/09, C – 131/09a C- 134/09 až C-135/09 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý bol podaný Štátnou radou Belgického kráľovstva - Antoine Boxus, Willy Roua, (C-128/09), Guido Durlet a ostatní (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 and C-135/09), Bernard Page (C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09) proti región wallonne [2011]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C–2/10 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Taliansko) proti Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia [2011]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-275/09 Raad van State van België — Belgicko) proti Brussels Hoofdstedelijk Gewest a i./Vlaams Gewest [2011]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-115/09 Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Nemecko) proti Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV/Bezirksregierung Arnsberg [2011]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-263/08 Högsta domstolen — Švédsko) proti Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd [2011]. 17. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-50/09 Európska komisia proti Írsku [2011]. 18. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-427/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku [2009]. 19. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-508/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska [2006]. 20. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-227/01 Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu [2004]. 21. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-121/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu [2005]. 22. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-240/09 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovenská republika) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky [2011]. 23. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-182/10 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (predtým Cour d’arbitrage) — Belgicko) — Marie-Noëlle Solvay a i. proti Région wallonne [2012]. 24. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-2/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Belgicko) – Paul Abraham, Eugene Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps a i., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirese Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto proti Valónsky región, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liege-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, Belgické
kráľovstvo, Cargo Airlines Ltd [2008]. 25. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-121/11 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État — Belgicko) — Pro-Braine ASBL a i./Commune de Braine le Château [2012]. 26. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-290/03 The Queen, na návrh: Diane Barker proti London Borough of Bromley [2006]. 27. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-75/08 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] proti The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government [2009].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti Slovenskej republike je vedené konanie o porušení podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2012/2237 a č. 2013/2034.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica 2011/92/EÚ: - Zákon č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 287/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 114/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Zákon č. 145/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 258/2011 Z. z., o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Smernica Rady 2003/8/ES: - Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - Zákon č. 38/1995 Z. z. - úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom zo 6. apríla 1967 č. 36/1967 Zb., zákonom z 18. decembra 1969 č. 158/1969 Zb., zákonom z 26. apríla 1973 č. 49/1973 Zb., zákonom z 26. marca 1975 č. 20/1975 Zb., zákonom z 10. novembra 1982 č. 133/1982 Zb., zákonom zo 4. mája 1990 č. 180/1990 Zb., zákonom z 11. júla 1991 č. 328/1991 Zb., zákonom z 5. novembra 1991 č. 519/1991 Zb., zákonom z 28. apríla 1992 č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej zo 16. decembra 1992 č. 5/1993 Z. z. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 27. januára 1994 č. 46/1994 Z. z. - Zákon č. 501/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. - Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z. z. a zákonom č. 527/2003 Z. z. - Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky