DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona správny súdny poriadok
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladateľ zavádza nové typy pokút v civilnom procese (napr. pokuta za podanie šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietky), ktoré v súčasnosti nie je možné kvantifikovať. Zámerom týchto pokút je preventívne pôsobiť na subjekty konania. Naviac, ani k už existujúcim pokutám, ktoré sú ukladané v súdnom konaní, nevedie MS SR štatistiku ich ukladania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov