VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-44279/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1335
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
Správny súdny poriadok
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona Správny súdny poriadok
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava december 2014