DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona civilný mimosporový poriadok
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
články 2, 3, 19 Zmluvy o Európskej únii,články 4, 67, 81, 114, 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, články 7, 8, 47 Charty základných práv Európskej únie,článok 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012).Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012).
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie rady (EHS, EURATOM) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4) v platnom znení. Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007) v platnom znení.Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
K nariadeniu (EHS, EURATOM) č. 1182/71: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci 139-73 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel proti Eugen Münch [1973]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-171/03 Maatschap Toeters a C. Verberk proti Productschap Vee en Vlees [2004]. K nariadeniu (ES) č. 44/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-103/05 Reisch Montage AG proti Kiesel Baumaschinen Handels GmbH [2006]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/05 ASML Netherlands BV proti Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [2006] 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-386/05 Color Drack GmbH proti Lexx International Vertriebs GmbH [2007]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-180/06 Renate Ilsinger proti Martin Dreschers [2009]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-462/06 Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline proti Jean-Pierre Rouard [2008]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV proti Jack Odenbreit [2007]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-185/07 Allianz SpA a Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. [2009]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board [2008]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-420/07 Meletis Apostolides proti David Charles Orams a Linda Elizabeth Orams [2009].
10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/07 Falco Privatstiftung a Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst [2009]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-453/07 Hakan Er proti Wetteraukreis [2008]. 12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/08 SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB [2009]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-167/08 Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV a Parc Healthcare International Limited proti Omnipol Ltd. [2009]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-189/08 Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [2009]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-204/08 Peter Rehder proti Air Baltic Corporation [2009]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH proti Alice van der Schee [2009]. 17. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse proti WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [2009]. 18. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-381/08 Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl. [2010]. 19. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/08 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [2010]. 20. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-585/08 a C-144/09 Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver Heller (C-144/09) [2010]. 21. Uznesenie predsedu Súdneho dvora vo veci C-435/08 Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika [2009]. 22. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade SA [2010]. 23. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/09 Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group proti Michal Bilas [2010] 24. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/09 DHL Express France SAS proti Chronopost SA [2011]. 25. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-509/09 a C-161/10 eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09) a Olivier Martinez a Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10) [2010]. 26. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-139/10 Prism Investments BV proti Jaap Anne van der Meer [2011]. 27. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-87/10 Electrosteel Europe SA proti Edil Centro SpA [2011]. 28. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts proti JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch [2011]. 29. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-145/10 Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH a iní [2012]. 30. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-213/10 F-Tex SIA proti Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma" [2012]. 31. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-327/10 Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner [2012].
32. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-514/10 Wolf Naturprodukte GmbH proti SEWAR spol. s r.o., [2012]. 33. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-523/10 Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [2012]. 34. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-616/10 Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní [2012]. 35. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-619/10 Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd. [2012]. 36. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-133/11 Folien Fischer AG a Fofitec AG proti Ritrama SpA [2012]. 37. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-154/11 Ahmed Mahamdia proti République algérienne démocratique et populaire [2012]. 38. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-190/11 Daniela Mühlleitner proti Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi [2012]. 39. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG a iní proti Samskip GmbH [2013]. 40. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-156/12 GREP GmbH proti Freitstaat Bayern, [2012]. K nariadeniu (ES) č. 1206/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/09 Artur Weryński proti Mediatel 4B spółka z o.o. [2011]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-170/11 Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens a iní proti Hendrikus Cornelis Kortekaas a iní [2012].K nariadeniu (ES) č. 2201/2003: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-435/06 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) [2008]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-68/07 Kerstin Sundelind Lopez proti Miguel Enrique Lopez Lizazo [2007]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-523/07 Korkein hallinto-oikeus – Fínsko [2009]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-168/08 Laszlo Hadadi (Hadady) proti Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady) [2009]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-195/08 PPU (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litovská republika) – Vnútroštátne konanie začaté pani Ingou Rinau [2008]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-256/09 Bianca Purrucker proti Guillermo Vallés Pérez [2010]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-403/09 PPU Jasna Detiček proti Maurizio Sgueglia [2009]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-211/10 PPU Doris Povse proti Mauro Alpago [2010]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-296/10 Bianca Purrucker proti Guillermo Vallés Pérez [2010]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-400/10 PPU J. McB. proti L. E. [2010]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-491/10 PPU Joseba Andoni Aguirre Zarraga proti Simone Pelz [2010]. 12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-497/10 PPU Barbara Mercredi proti Richard
Chaffe [2010]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-92/12 PPU Health Service Executive proti S.C. a A.C. [2012]. K nariadeniu (ES) č. 805/2004: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/10 G proti Cornelius de Visser [2012]. K nariadeniu (ES) č. 1393/2007: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-325/11 Krystyna Alder a Ewald Alder proti Sabina Orlowska a Czeslaw Orlowski [2013].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky