VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-44278/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1334
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
Civilný mimosporový poriadok
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava december 2014