1/
1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. L 136, 24.5.2008).
Zákon č. ... Civilný sporový poriadok
1
2
3
Článok
Text
Spôsob transp.
4
5
6
7
8
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 5
O: 1
Použitie mediácie
Súd, ktorý začal súdne konanie, môže v prípade potreby
a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu vyzvať strany, aby
na riešenie sporu použili mediáciu. Súd tiež môže vyzvať strany
sporu, aby sa zúčastnili na informačnom stretnutí o použití
mediácie, ak sa takéto stretnutia uskutočňujú a sú ľahko
dostupné.
N
§:166
O:1
O:2
Priebeh predbežného prejednania sporu
(1) Na predbežnom prejednaní sporu súd v súčinnosti so stranami zistí, či splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2) Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.
Ú
Č: 12
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou najneskôr do 21. mája 2011 okrem článku 10,
ktorého dátum dosiahnutia súladu je najneskôr 21. novembra
2010. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o tomto odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení
§:465
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
1/
2
vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti
tejto smernice.