TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004).
Zákon č. ... Civilný sporový poriadok
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
C:8
O:1
O:2
O:3
Článok 8
Ochrana práv
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne a/alebo správne konania, vrátane zmierovacích konaní, ak sa považujú za vhodné na vynútenie povinností podľa tejto smernice, dostupné všetkým osobám, ktoré sa považujú za ukrivdené, pretože sa v ich prípade neuplatnila zásada rovnakého zaobchádzania, a to aj po skončení vzťahu, v prípade ktorého sa namieta, že došlo k diskriminácii.
2. Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré potrebné na zabezpečenie skutočnej a účinnej náhrady alebo nápravy, ako určia členské štáty, strát a škôd, ktoré utrpela poškodená osoba v dôsledku diskriminácie v zmysle tejto smernice, odstrašujúcim a primeraným spôsobom k spôsobenej škode. Stanovenie hornej hranice vopred nesmie obmedziť takúto náhradu alebo nápravu.
3. Členské štáty zabezpečia, aby združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými ich vnútroštátnymi právnymi predpismi oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, mohli v prospech alebo na podporu žalobcu s jeho súhlasom začať akékoľvek súdne a/alebo správne konanie určené
N
§:127
§:300
§:301
§ 302
§ 127
Žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva.
§ 300
Antidiskriminačný spor je spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou.
§ 301
Strana sa môže dať v antidiskriminačnom spore zastupovať osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Ustanovenia prvej časti, piatej hlavy, piateho dielu tohto zákona tým nie sú dotknuté.
§ 302
Súd pri prvom úkone vo vzťahu k žalobcovi vhodným spôsobom žalobcu poučí o
a)možnosti zastúpenia,
b)jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale
Ú
O:4
na vynútenie povinností podľa tejto smernice.
4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách na podanie žalôb v súvislosti so zásadou rovnakého zaobchádzania.
§:303
§:304
§:305
§:306
O:1
O:2
§:307
poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
§ 303
Nárok uplatnený vzájomnou žalobou, ktorý nie je antidiskriminačným sporom, súd vylúči na samostatné konanie.
§ 304
Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí takýto dôkaz.
§ 305
Žalobca môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.
§ 306
(1)Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak by mal byť tento rozsudok vydaný v neprospech žalobcu.
(2)Ustanovenia o rozsudku pre vzdanie sa nároku sa nepoužijú.
§ 307
Súd na prejednanie sporu nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je
§:308
O:1
O:2
potrebné nariadiť, ak s tým žalobca súhlasí.
§ 308
(1) Na konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je uvedené inak.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak predpisy o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou neustanovujú inak.
C:8
O:1
O:2
O:3
O:4
O:5
Článok 9
Dôkazné bremeno
1. Členské štáty prijmú také opatrenia, ktoré potrebné, v súlade s ich vnútroštátnymi súdnymi systémami na zabezpečenie toho, že je na žalovanom, aby preukázal, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, keď osoby, ktoré sa cítia ukrivdené z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania v ich prípade, predložia súdu alebo inému príslušnému orgánu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii.
2. Odsek 1 nebráni členským štátom, aby zaviedli pravidlá dokazovania, ktoré pre žalobcov výhodnejšie.
3. Odsek 1 sa nevzťahuje na trestné konanie.
4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú tiež na všetky konania začaté v súlade s článkom 8 ods. 3.
5. Členské štáty nemusia uplatňovať odsek 1 v konaniach, keď je povinnosťou súdu alebo iného príslušného orgánu, aby vyšetril skutkovú podstatu prípadu.
N
§:304
§:308
O:1
O:2
§ 304
Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí takýto dôkaz.
(1) Na konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je uvedené inak.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak predpisy o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou neustanovujú inak.
Ú
Ustanovenia tejto smernice sú súčasne transponované aj v Antidiskriminačnom zákone
C:17
O:1
V:3
Článok 17
Transpozícia
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach
N
§:465
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
Ú
alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.