DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona civilný sporový poriadok
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
články 2, 3, 19 Zmluvy o Európskej únii,články 4, 67, 81, 114, 169, 267 Zmluvy o fungovaní Európskej úniečlánky 7, 8, 47 Charty základných práv Európskej únie, článok 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom)
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010).
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.Nariadenie rady (EHS, EURATOM) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1).Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4) v platnom znení.Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. L 399, 30.12.2006) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. L 199, 31.7.2007) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007) v platnom znení.Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15 /zv. 2) v platnom znení.Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 01).Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 04).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008).Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. L 110, 1.5.2009) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
K nariadeniu (EHS, EURATOM) č. 1182/71: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci 139-73 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel proti Eugen Münch [1973]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-171/03 Maatschap Toeters a C. Verberk proti Productschap Vee en Vlees [2004]. K nariadeniu (ES) č. 44/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-103/05 Reisch Montage AG proti Kiesel Baumaschinen Handels GmbH [2006]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/05 ASML Netherlands BV proti Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [2006] 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-386/05 Color Drack GmbH proti Lexx International Vertriebs GmbH [2007]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-180/06 Renate Ilsinger proti Martin Dreschers [2009]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-462/06 Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline proti Jean-Pierre Rouard [2008]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV proti Jack Odenbreit [2007]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-185/07 Allianz SpA a Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. [2009]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board [2008]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-420/07 Meletis Apostolides proti David Charles Orams a Linda Elizabeth Orams [2009]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/07 Falco Privatstiftung a Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst [2009]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-453/07 Hakan Er proti Wetteraukreis [2008]. 12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/08 SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB [2009]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-167/08 Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV a Parc Healthcare International Limited proti Omnipol Ltd. [2009]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-189/08 Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [2009]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-204/08 Peter Rehder proti Air Baltic Corporation [2009]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH proti Alice van der Schee [2009]. 17. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse proti WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [2009]. 18. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-381/08 Car Trim GmbH proti KeySafety Systems
Srl. [2010]. 19. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/08 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [2010]. 20. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-585/08 a C-144/09 Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver Heller (C-144/09) [2010]. 21. Uznesenie predsedu Súdneho dvora vo veci C-435/08 Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika [2009]. 22. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade SA [2010]. 23. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/09 Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group proti Michal Bilas [2010] 24. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/09 DHL Express France SAS proti Chronopost SA [2011]. 25. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-509/09 a C-161/10 eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09) a Olivier Martinez a Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10) [2010]. 26. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-139/10 Prism Investments BV proti Jaap Anne van der Meer [2011]. 27. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-87/10 Electrosteel Europe SA proti Edil Centro SpA [2011]. 28. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts proti JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch [2011]. 29. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-145/10 Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH a iní [2012]. 30. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-213/10 F-Tex SIA proti Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma" [2012]. 31. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-327/10 Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner [2012]. 32. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-514/10 Wolf Naturprodukte GmbH proti SEWAR spol. s r.o., [2012]. 33. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-523/10 Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [2012]. 34. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-616/10 Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní [2012]. 35. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-619/10 Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd. [2012]. 36. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-133/11 Folien Fischer AG a Fofitec AG proti Ritrama SpA [2012]. 37. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-154/11 Ahmed Mahamdia proti République algérienne démocratique et populaire [2012]. 38. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-190/11 Daniela Mühlleitner proti Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi [2012]. 39. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG a iní proti Samskip GmbH [2013]. 40. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-156/12 GREP GmbH proti Freitstaat Bayern,
[2012]. K nariadeniu (ES) č. 1206/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/09 Artur Weryński proti Mediatel 4B spółka z o.o. [2011]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-170/11 Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens a iní proti Hendrikus Cornelis Kortekaas a iní [2012]. K nariadeniu (ES) č. 1/2003: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-429/07 Inspecteur van de Belastingdienst proti X BV [2009]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-439/08 Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW [2010]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-360/09 Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt [2011]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów proti Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA [2011]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-17/10 Toshiba Corporation a iní proti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [2012]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-226/11 Expedia Inc. proti Autorité de la concurrence a i. [2013]. K nariadeniu (ES) 1896/2006: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-215/11 Iwona Szyrocka proti SiGer Technologie GmbH [2013]. K nariadeniu (ES) č. 1393/2007: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-325/11 Krystyna Alder a Ewald Alder proti Sabina Orlowska a Czeslaw Orlowski [2013]. K smernici 93/13/EHS: 1. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-240/98 až C-244/98 Océano Grupo Editorial SA proti Roció Murciano Quintero (C-240/98) a Salvat Editores SA proti José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) a Emilio Vinas Feliú (C-244/98) [2000]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-144/99 Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu [2001]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/99 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike [2002]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-478/99 Komisia Európskych spoločenstiev proti Švédskemu kráľovstvu [2002]. 5. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-541/99 a C-542/99 Cape Snc proti Idealservice Srl (C-541/99) a Idealservice MN RE Sas proti OMAI Srl (C-542/99) [2001]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-473/00 Cofidis SA proti Jean-Louis Fredout [2002]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-237/02 Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG proti Ludger Hofstetter a Ulrike Hofstetter [2004].
8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-70/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu [2004]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-168/05 Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL [2006]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristina Rodríguez Nogueira [2009]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-137/08 VB Pénzügyi Lízing Zrt. proti Ferenc Schneider [2010]. 12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-243/08 Pannon GSM Zrt. proti Erzsébet Sustikné Győrfi [2009]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-484/08 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid proti Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) [2010]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-453/10 Jana Pereničová a Vladislav Perenič proti SOS financ spol. s r. o. [2012]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság proti Invitel Távközlési Zrt. [2012]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-618/10 Banco Espanol de Crédito SA proti Joaquín Calderón Camino [2012]. 17. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-76/10 Pohotovosť s.r.o. proti Iveta Korčkovská [2010]. K smernici 98/71/ES: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-168/09 Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA [2011]. 2. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-198/10 Cassina SpA proti Alivar Srl a Galliani Host Arredamenti Srl. [2012]. K smernici 2004/48/ES: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-275/06 Productores de Música de Espana (Promusicae) proti Telefónica de Espana SAU [2008]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-328/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu [2008]. 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-341/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Švédskemu kráľovstvu [2008]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-395/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko [2008]. 5. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH proti Tele2 Telecommunication GmbH [2009]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-406/09 Realchemie Nederland BV proti Bayer CropScience AG [2011]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-324/09 L’Oréal SA a iní proti eBay International AG a iní, zatiaľ nepublikovaný. [2011]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-70/10 Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) [2012]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV [2012]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-461/10 Bonnier Audio AB a iní proti Perfect
Communication Sweden AB [2012]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-180/11 Bericap Záródástechnikai Bt. proti Plastinnova 2000 Kft [2013].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti Slovenskej republike je vedené konanie o porušení podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2012/4165.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica 93/13/EHS: - Zákon č. 150/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; - Zákon č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Smernica 2004/48/ES: - Zákon č. 47/1992 Zb. - úplné znenie Občianskeho zákonníka z 26. Februára 1964 č. 40 Zb., ako vyplýva zo zmien, doplnení a úprav vykonaných zákonom z 5. júna 1969 č. 58 Zb., zákonom z 9. novembra 1982 č. 131 Zb., zákonom z 15. júna 1988 č. 94 Zb., zákonom zo 14. decembra 1988 č. 188 Zb., zákonom z 28. marca 1990 č. 87 Zb., zákonom z 18. apríla 1990 č. 105 Zb., zákonom z 23. apríla 1990 č. 116 Zb., zákonom z 21. februára 1991 č. 87 Zb. a zákonom z 5. novembra 1991 č. 509 Zb.; - Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon);
- Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch; - Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon); - Zákon č. 40/2006 Z. z. - Úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 36/1967 Zb., zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 49/1973 Zb., zákonom č. 20/1975 Zb., zákonom č. 133/1982 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 328/1991 Zb., zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákonom č. 124/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 169/1998 Z. z., zákonom č. 187/1998 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z.z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 223/1999 Z. z., zákonom č. 303/2001 Z. z; - Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín; - Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Smernica 2009/22/ES: - Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; - Zákon č. 301/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Smernica 2008/52/ES: - Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov; - Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších
predpisov. Smernica 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2004/113/ES, 2006/54/ES a 2010/41/EÚ: - Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, a iné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky