VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-44280/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1333
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
Civilný sporový poriadok
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava december 2014