NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1868/2014
1490
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. decembra 2014
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona o komunikačných systémoch osôb so sluchovým postihnutím a osôb s hluchoslepotou(tlač 1243) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica R o š k o v á v. r.
Jozef M i k l o š k o v. r.