NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1762/2014
1462
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. decembra 2014
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny znení neskorších predpisov (tlač 1194) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Ján M i č o v s k ý v. r.