Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
39. schôdza výboru
Číslo: CRD-2287/2014
133
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 27. novembra 2014
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1319a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1319a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslanca Jozefa V a l o c k é h o
za spoločného spravodajcu výborov a
p o v e r u j e ho, aby
predniesol správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard R a š i
predseda výboru
Janka Š í p o š o v á
overovateľka výboru