NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1845/2014
1212a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1367 z 15. októbra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Návrh zákona odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 518 z 18. novembra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 376 z 20. novembra 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 139 z 19. novembra 2014,
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali tieto návrhy:
1.V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod , ktorý znie:
„1. V § 1 ods. 2 sa za slovom „zamestnávateľom“ vypúšťa čiarka a slová „za mzdu alebo odmenu“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu je potrebné doterajšie body prečíslovať. Prečíslovanie bodov je potrebné zohľadniť v čl. V (účinnosť).
Navrhuje sa vypustenie znaku „mzdy alebo odmeny“ z definície závislej práce, a to z dôvodu negatívnej praxe, keď pri kontrole nelegálneho zamestnávania právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, na jednej strane a fyzická osoba na druhej strane podľa ich tvrdenia nedojednali žiadnu odmenu za vykonanie práce. V nadväznosti na to argumentujú tým, že hoci naplnené ostatné znaky závislej práce, keďže nie je naplnený jeden zo znakov závislej práce, ktorým je mzda alebo odmena, nejde o závislú prácu.
Navrhovanou zmenou sa posilňuje postavenie inšpekcie práce pri jej kontrolnej činnosti v rámci boja proti nelegálnemu zamestnávaniu a nelegálnej práci, keď inšpekcia práce pri skúmaní naplnení znakov závislej práce nebude musieť zisťovať dojednanie mzdy alebo odmeny na to, aby mohla vykonávanú činnosť posúdiť ako závislú prácu. Predíde sa tým obchádzaniu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zo strany zamestnávateľov fiktívnou argumentáciou o nedojednaní mzdy alebo odmeny.
3
Vypustenie znaku „za mzdu alebo odmenu“ však nespôsobuje to, že závislá práca nie je vykonáva za mzdu alebo odmenu, keďže povinnosť poskytnúť mzdu alebo odmenu za vykonanú prácu vyplýva z čl. 36 písm. a) Ústavy SR, ako aj z ustanovení § 43, § 47 a 118 Zákonníka práce.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3 ods. 2 sa za slová „zdravotnícke povolanie,“ vkladajú slová „pedagogických zamestnancov,“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu je potrebné doterajšie body prečíslovať. Prečíslovanie bodov je potrebné zohľadniť v čl. V (účinnosť).
V § 3 ods. 2, ktorý upravuje subsidiárnu pôsobnosť Zákonníka práce na pracovnoprávne vzťahy upravené v osobitných predpisoch, sa dopĺňa skupina pedagogických zamestnancov, a to z dôvodu navrhovanej právnej úpravy v zákone o pedagogických zamestnancoch (vloženie nového čl. V bod 7 spoločnej správy), ktorá mať prednosť pred aplikáciou Zákonníka práce.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I 7. bode v § 58 ods. 6 sa slovo „päťkrát“ nahrádza slovom „štyrikrát“.
Z dôvodu ochrany dočasne pridelených zamestnancov sa navrhuje zníženie počtu reťazení dočasných pridelení k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi na štyri.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I 18. bode v § 252k ods. 3 sa slová „do 1. januára 2015“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2014“.
Vzhľadom na to, že od 1. januára 2015 bude účinná nová právna úprava 58 ods. 6) odporúčame zosúladiť termíny navrhované v prechodnom ustanovení.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Čl. II sa vypúšťa.
Doterajšie články III až V sa následne prečíslujú.
V súčasnosti je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená rovnaká úprava (tlač 1212 čl. II a tlač 1209 čl. II 14. bod). S ohľadom na to, že rovnakú problematiku nie je možné legislatívne riešiť v dvoch zákonoch, považujeme za racionálne aby sa výnimky pre dočasné pridelenie zamestnancov Národnej banky Slovenska upravili v tlači 1209 (čl. II novela zákona č. 566/1992 Zb.), a preto odporúčame z tohto návrhu čl. II vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. III 10. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa na konci za druhú okrúhlu zátvorku pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v spresnení odkazovania jednotným spôsobom na uvádzaný právne záväzný akt EÚ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.Za č. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. zákona 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z a zákona č. 312/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
5
1.Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý znie:
㤠11b
(1) Pracovný pomer na určitú dobu29a) s pedagogickým zamestnancom podľa § 12 písm. a) d), f) a g) možno dohodnúť najkratšie do 31. augusta; to sa nevťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa osobitného predpisu.29b)
(2) Na pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis,29a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
29a) § 48 Zákonníka práce.
29b) § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce.“.
2.Za § 61b sa vkladá § 61c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom dohodnutý pred 1. januárom 2015 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.“.
Doterajší čl. V sa primerane prečísluje.
V čl. V prvom bode sa odchylne upravuje najkratšia dĺžka trvania pracovného pomeru na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom okrem zahraničného lektora na obdobie školského roka, ktorý končí 31. augusta kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol tento pracovný pomer dohodnutý. Výnimka z tejto úpravy sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca, s ktorým bol pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý na zastupovanie pedagogického zamestnanca z niektorého z dôvodov upravených v ustanovení § 48 ods. 4 písmeno a) Zákonníka práce, t. j. z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zastupovania zamestnanca dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie. V druhom odseku je stanovené, že ostatné náležitosti pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom, okrem minimálnej doby trvania tohto pracovného pomeru, sú upravené v § 48 Zákonníka práce.
V čl. V druhom bode sa dopĺňa prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa upravujú podmienky pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom okrem zahraničného lektora pred účinnosťou tohto zákona.
6
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 7 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
VII.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Podmanického vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 149 z 25. novembra 2014.
Bratislava 25. novembra 2014
Ján Podmanický v. r.
predseda výboru