(Návrh)
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. .......... z ....... 2015,
ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sú uvedené v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona
Rozpätie bodového hodnotenia
Bodové hodnotenie
Odôvodnenie
1.Vedecká a/alebo technologická excelentnosť návrhu na projekt
0 – 21
1.1 Vychádza návrh z hlbokej znalosti problematiky v danej oblasti na svetovej úrovni? Ide v cieľoch návrhu o pokrok za limity súčasného stavu?
0 – 3
1.2 Je návrh originálny a inovatívny?
0 – 3
1.3 Sú ciele projektu stanovené jednoznačne?
0 – 3
1.4 ciele v súlade s podporovanými oblasťami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky?
0 – 3
1.5 Je dosiahnutie cieľov reálne?
0 – 3
1.6 sa kontrolovať dosiahnutie cieľov projektu z časového a finančného hľadiska?
0 - 3
2
1.7 Je explicitne formulovaná vedecká(é) hypotéza(y), ktorú(é) projekt má potvrdiť alebo vyvrátiť?
0 - 3
Súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 2
0 - 42
1.Kvalita a efektívnosť vykonania zámerov projektu
0 – 9
2.1 Je navrhované združenie riešiteľských organizácií a jednotliví členovia riešiteľského tímu schopní (najmä s prihliadnutím na ich bibliometrický záznam za posledné roky) úspešne riešiť navrhovaný projekt?
0 – 3
2.2 Doplňujú sa navzájom členovia združenia riešiteľských organizácií z hľadiska svojich odborných spôsobilostí?
0 – 3
2.3 Umožňuje infraštruktúra riešiteľských organizácií riešiť navrhovaný projekt?
0 – 3
Súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 1
0 – 9
2.Manažment navrhovaného projektu
0 – 12
3.1 Je navrhovaný manažment (finančný a organizačný) spôsobilý zabezpečiť úspešné vedecké riešenie?
0 – 3
3.2 žiadateľ z minulosti skúsenosti s manažmentom vedeckej práce?
0 – 3
3.3 Je diseminácia a/alebo využitie výsledkov projektu ako aj manažment intelektuálneho vlastníctva súčasťou navrhovaného projektu?
0 – 3
3.4 Existuje predpoklad využiteľnosti výsledkov projektu malými a strednými podnikateľskými subjektmi?
0 – 3
Súčet bodov po vynásobení koeficientom 1
0 - 12
3.Úloha navrhovaného projektu vo vzdelávacom procese
0 – 6
4.1 Prispeje navrhovaný projekt k nejakej forme štúdia (pregraduálnej, postgraduálnej)?
0 – 3
3
4.2 Plánuje navrhovaný projekt popularizáciu získaných poznatkov?
0 – 3
Súčet bodov po vynásobení koeficientom 1
0 - 6
4.Požadované finančné prostriedky
0 – 12
5.1 Je odhad požadovaných finančných prostriedkov primeraný? Je celková požadovaná výška dotácie primeraná vzhľadom na zameranie projektu?
0 – 3
5.2 Zodpovedá členenie na jednotlivé položky náplni pracovných balíkov?
0 – 3
5.3 plánované výdavky relevantné voči účelu a zameraniu projektu?
0 – 3
5.4 požadované finančné prostriedky oprávnené a sú alokované primerane s ohľadom na celkový rozpočet projektu, personálne kapacity a zariadenia?
0 – 3
Súčet bodov po vynásobení koeficientom 1
0 – 12
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM
0 – 81
ZÁVEREČNÉ HODOTENIE
(2)Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa vyhodnocujú bez identifikácie žiadateľa pridelením bodov z rozpätia bodového hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 1. Pridelené body z rozpätia bodového hodnotenia sa uvedú v stĺpci bodové hodnotenie a odôvodnia sa v stĺpci odôvodnenie pri každej otázke osobitne. V ostatných riadkoch sa odôvodnenie neuvádza. Pridelené body sa sčítavajú pre každé kritérium osobitne. Súčet pridelených bodov sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie pre každé kritérium osobitne. Súčet pridelených bodov za prvé kritérium sa vynásobí koeficientom 2 a súčin súčtu pridelených bodov a koeficientu 2 sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie v riadku súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 2. Súčet pridelených bodov za ostatné kritériá sa vynásobí koeficientom 1 a súčin súčtu pridelených bodov a koeficientu 1 sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie v riadku súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 1. Celkový počet pridelených bodov sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie v riadku počet získaných bodov celkom. Na odporúčacie stanovisko pre poskytnutie dotácie je potrebné získať najmenej 53 bodov z najvyššieho možného počtu bodov 81. Ak je celkový počet získaných bodov nižší ako 53, projekt sa vyradí. V záverečnom hodnotení sa uvedú pozitíva a negatíva projektu.
4
§ 2
(1) Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona
Rozpätie bodového hodnotenia
Bodové hodnotenie
Odôvodnenie
1.Účelnosť
0 – 35
1.1 Zameranie podľa cieľa a účelnosti národného programu
0 – 15
1.2 Prehľadnosť a zrozumiteľnosť odborného a časového harmonogramu
0 – 5
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít
0 – 5
1.4 Jasnosť a zrozumiteľnosť aktivít, výsledkov a výstupov
0 – 5
1.5 Realizácia rôznorodých aktivít s dôrazom na regionálne alebo lokálne pokrytie
0 – 5
2.Cieľové skupiny a publicita
0– 21
2.1 Zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín
0 – 6
2.2 Rozsah oslovenia širokej verejnosti a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej skupiny
0 – 7
2.3 Zapojenie cieľovej skupiny ako aktéra aktivít, nielen ich konzumenta
0 – 8
3.Realizácia projektu a udržateľnosť
0 – 24
3.1 Súlad aktivít s cieľmi a výsledkami
0 – 6
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov aktivít a plnenia cieľov
0 – 5
3.3 Zabezpečenie nadväznosti na aktivity realizované v danej oblasti v predchádzajúcom období
0 - 7b
3.4 Použitie inovatívneho prístupu, kreatívnosti alebo osvedčených postupov
0 – 6
4.Rozpočet a efektívnosť
0 – 20
4.1 Vyrovnanosť rozpočtu v závislosti
0 – 7
5
od plánovaných aktivít
4.2 Nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov na realizáciu projektu
0 – 8
4.3 Úroveň spracovania dokumentácie a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie obsahu žiadosti
0 – 5
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM
0 –100
ZÁVEREČNÉ HODOTENIE
(2) Žiadosti o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) sa vyhodnocujú bez identifikácie žiadateľa pridelením bodov z rozpätia bodového hodnotenia uvedeného v tabuľke 1. Pridelené body z rozpätia bodového hodnotenia sa uvedú v stĺpci bodové hodnotenie a odôvodnia sa v stĺpci odôvodnenie pri každej otázke osobitne. V ostatných riadkoch sa odôvodnenie neuvádza. Pridelené body sa sčítavajú pre každé kritérium osobitne. Súčet pridelených bodov sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie pre každé kritérium osobitne. Celkový počet pridelených bodov sa uvedie v stĺpci bodové hodnotenie v riadku počet získaných bodov celkom. Na odporúčacie stanovisko pre poskytnutie dotácie je potrebné získať najmenej 50 bodov z najvyššieho možného počtu bodov 100. Ak je celkový počet získaných bodov nižší ako 50, projekt sa vyradí. V záverečnom hodnotení sa uvedú pozitíva a negatíva projektu.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2015.