Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Predloženým návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na štátny rozpočet. V prípade rozhodnutia o poskytnutí dotácie budú tieto finančné prostriedky rozpočtovo vykryté z celkového schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov