Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
1320
V l á d n y n á v r h
ZÁKON
z.....................2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) podpory protidrogových aktivít.“.
2.V § 2 ods. 2 písm. b) sa slovo „spolufinancovanie“ nahrádza slovom „financovanie“.
3.§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. l) možno poskytnúť na
a)nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,
b)vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti,
c)prípravu, zabezpečenie alebo vykonávanie metodickej činnosti v protidrogovej oblasti,
d)podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej stratégie,
e)prevenciu drogovej závislosti, liečbu drogovo závislých osôb alebo resocializáciu drogovo závislých osôb,
f)tvorbu a rozvoj systému monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej situácie v Slovenskej republike,
g)zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.“.
4.V § 3 ods. 5 uvádzacia veta znie: „Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem dokladov podľa osobitného predpisu3a) je“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 3 ods. 6 sa slovo „dotáciu“ nahrádza slovami „poskytnutie dotácie“ a nad slovom „výzvy“ sa vypúšťa odkaz 5 vrátane poznámky pod čiarou.
6.§ 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ďalej len „rada“) zriadená ministerstvom. Člen rady nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen rady ani jemu blízka osoba8) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom rady nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(9) Rada je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií a postupu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 5 ods. 9.“.
7.§ 4 znie:
㤠4
(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) najviac do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.
(3) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) nemožno poskytnúť na
a) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) k) alebo ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž, v rozsahu podľa odseku 5.
(4) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.
(5) Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) Slovenský Červený kríž, možno poskytnúť dotáciu na mzdové náklady, odmeny vyplácané na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a poistné na
3
verejné zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského Červeného kríža najviac vo výške 50 % z celkovej sumy dotácie.
(6) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4.
(7) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) okrem dokladov podľa osobitného predpisu3a) je
a) popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
b) štruktúrovaný rozpočet projektu,
c) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
e) výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri4) alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
f) výpis z registra trestov, ak je žiadateľom fyzická osoba,
g)doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa odseku 2.
(8) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. g) okrem dokladov podľa odseku 7 je
a)výpis z katastra nehnuteľností alebo list vlastníctva alebo zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
b)čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania,
c)čestné vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby,
d)písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
e)právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
(9) Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) predkladá ministerstvu žiadosť na základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(10) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) vyhodnocuje
najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba8) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(11) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) l) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií a postupu
4
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 5 ods. 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.
8.V § 5 ods. 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“ a slovo „overenej“ sa nahrádza slovom „osvedčenej“.
9.V § 5 ods. 4 písm. f) sa za slovo „účtu“ vkladajú slová „osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu“.
10.V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Kontrolu splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo podľa osobitného predpisu.12)“.
11.V § 5 ods. 8 písm. c) sa slová „podľa § 3 ods. 6 tohto zákona alebo oznámenie podľa § 4 ods. 7 tohto zákona, ktoré obsahujú okrem náležitostí podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,5)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 6 alebo § 4 ods. 9, ktorá obsahuje“.
12.V § 5 ods. 8 písm. c) sa vkladá nový prvý a druhý bod, ktoré znejú:
„1. termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
2. spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,“.
Doterajšie body 1 až 8 sa označujú ako body 3 až 10.
13.V § 5 ods. 8 písm. c) tretí bod znie:
„3. základný cieľ projektu,“.
14.V § 5 ods. 8 písm. c) deviatom bode sa za slovo „zloženie“ vkladajú slová „rady alebo“.
15.§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) l) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
16.Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2015
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté pred 1. júnom 2015, sa posúdia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2015.“.
17.V prílohe č. 1 sa slovo „Spolufinancovanie“ nahrádza slovami „Financovanie z iných zdrojov“ a vypúšťa sa táto veta: „Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to týchto údajov: meno a priezvisko/názov žiadateľa, adresa sídla alebo miesto podnikania, IČO.“.
5
18.V prílohe č. 2 sa vypúšťajú tieto vety: „Vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to týchto údajov: meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa. Tento súhlas platí počas celej doby spracovania a je možné odvolať ho písomne.“.
19.V prílohe č. 3 sa vypúšťajú tieto vety: „Vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to týchto údajov: meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa a IČO. Tento súhlas platí počas celej doby spracovania a je možné odvolať ho písomne.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2015.