DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
-
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
-
2
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení neskorších predpisov
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA2010)
Rozpočet verejnej správy
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
3 629 700
3 717 605
15 513 177
Štátny rozpočet
11 910 698
13 968 117
12 765 126
- Všeobecná pokladničná správa
11 910 698
13 968 117
12 765 126
Obce
3 855 130
4 700 164
4 402 790
VÚC
1 680 146
2 048 430
1 918 828
Sociálna poisťovňa
0
0
0
zdravotné poisťovne
-13 816 274
-16 999 106
-3 573 567
Výdavky verejnej správy celkom
149 854 923
149 814 146
149 986 148
Štátny rozpočet
149 854 923
149 814 146
149 986 148
- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
- MPSVR SR – 07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Obce
0
0
0
VÚC
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
0
0
zdravotné poisťovne
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
6 329 318
3 769 430
15 294 571
Štátny rozpočet
794 042
13 754 706
13 665 315
- Všeobecná pokladničná správa
794 042
13 754 706
13 665 315
Obce
3 855 130
4 700 164
4 402 790
VÚC
1 680 146
2 048 430
1 918 828
Sociálna poisťovňa
0
0
0
zdravotné poisťovne
0
-16 733 870
-4 692 362
Výdavky verejnej správy celkom
149 854 923
149 814 146
149 986 148
Štátny rozpočet
149 854 923
149 814 146
149 986 148
- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
- MPSVR SR – 07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Obce
0
0
0
VÚC
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
0
0
zdravotné poisťovne
0
0
0
3
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA2010)
Financovanie
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky resp. zníženie príjmov)
146 225 223
146 096 541
134 472 971
z toho vplyv na ŠR
137 944 225
135 846 029
137 221 022
- Všeobecná pokladničná správa
-11 910 698
-13 968 117
-12 765 126
- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
- MPSVR SR – 07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Obce
-3 855 130
-4 700 164
-4 402 790
VÚC
-1 680 146
-2 048 430
-1 918 828
z toho vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
z toho vplyv na verejné zdravotné poistenie
13 816 274
16 999 106
3 573 567
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
146 225 223
146 096 541
134 472 971
* úspora má znamienko (-)
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Financovanie
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky resp. zníženie príjmov)
143 525 605
146 044 716
134 691 577
z toho vplyv na ŠR
149 060 881
136 059 440
136 320 833
- Všeobecná pokladničná správa
-794 042
-13 754 706
-13 665 315
- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
- MPSVR SR – 07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Obce
-3 855 130
-4 700 164
-4 402 790
VÚC
-1 680 146
-2 048 430
-1 918 828
z toho vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
z toho vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
16 733 870
4 692 362
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
143 525 605
146 044 716
134 691 577
* úspora má znamienko (-)
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky ŠR (kapitoly MZ SR) pôjdu na úkor deficitu VS.
4
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Novela zákona zavádza odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. Kompenzuje tak výrazný nárast minimálnej mzdy v roku 2015 a udržuje náklady práce na rovnakej úrovni. Parametre OOP sú nasledovné:
Výška odpočítateľnej položky je 380 eur/ mesačne (4 560 eur/ročne)
S rastom príjmu o 1 euro, klesá suma OOP o 2 eurá
Nárok na OOP zaniká pri príjme vo výške 570 eur/mesačne (6 840 eur/ročne)
Ročná suma OOP sa alikvotne kráti podľa odpracovanej doby
Uplatňuje sa len na príjmy zo zamestnania a nemôže prekročiť sumu zárobku z klasického pracovného pomeru
Na určenie výšky OOP sa posudzujú všetky príjmy zo zárobkovej činnosti, aby bola pomoc skutočne adresná pre nízkopríjmových
Mesačné uplatňovanie bude umožnené len zamestnancom bez súbehu, aby sa zabránilo vzniku vysokých nedoplatkov v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (RZZP)
Ostatným, ktorých príjmy aj z rôznych zárobkových činností dostatočne nízke a majú nárok na OOP sa uplatní na príjmy zo zamestnania v nasledujúcom roku v ročnom zúčtovaní a bude im vyplatený preplatok.
Zníženie príjmov zdravotných poisťovní z poistného od ekonomicky aktívnych osôb je v návrhu zákona kompenzované zvýšením percenta za poistencov štátu na 4,16%.
Legislatívne zmeny bude implementovať Ministerstvo zdravotníctva SR a zdravotné poisťovne.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné (zúženie vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotných odvodov, zavedením
odvodovej odpočítateľnej položky)
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia predpokladá negatívny akruálny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 146,2 mil. eur v roku 2015, 146,1 mil. eur v roku 2016 a vo výške 134,5 mil. eur v roku 2017.
5
Kvantifikácia vychádza z individuálnych údajov databázy Sociálnej poisťovne o vymeriavacích základoch poistencov za rok 2013. Vymeriavacie základy boli upravené prognózovaným rastom priemernej mzdy. Príjmy pod a na hranici minimálnej mzdy boli upravené rastom schváleného zvýšenia minimálnej mzdy (z 352 na 380 eur). Vplyv je vyčíslený ako rozdiel príjmov v daňovom systéme so zvýšenou minimálnou mzdou na 380 eur a platnou OOP oproti systému, kde je síce minimálna mzda zvýšená, ale OOP nie je zavedená. Akruálny vplyv v prvom roku je znížený z dôvodu mesačného uplatňovania OOP len zamestnancom bez súbehu rôznych pracovných vzťahov. Preplatok na zdravotných odvodoch bude takýmto zamestnancom vyplatený v ročnom zúčtovaní, ktoré spadá akruálne aj cashovo do nasledujúceho roka. Výpadok príjmov v nasledujúcich rokoch klesá z dôvodu prognózovaného rastu miezd. Sčasti kompenzujúcim pozitívnym vplyvom na verejné financie je zvýšenie daňovej povinnosti. Zaplatené odvody znižujú základ dane a ich zníženie sa pozitívne prejaví na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb. Na strane výdavkov verejnej správy kvantifikácia predpokladá akruálnu úsporu na výdavkoch na dávku v hmotnej núdzi. Statický prepočet automaticky ukazuje úsporu aj na mzdových výdavkoch VS, avšak predpokladáme neutrálny vplyv na deficit, z dôvodu, že ušetrené prostriedky zostanú v rámci rozpočtu jednotlivých kapitol.
Hotovostný výpadok príjmov z ekonomicky aktívnych osôb v roku 2015 bude v plnej miere kompenzovaný adekvátnym zvýšením odvodu za poistencov štátu.
Kvantifikácia príjmov
Vplyv na štátny rozpočet (ESA2010)
Štátny rozpočet (VPS) – príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
11 910 698
13 968 117
12 765 126
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
11 910 698
13 968 117
12 765 126
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
1 369 434
288 668
156 524
112
Daň z príjmov právnickej osoby
10 541 264
10 743 629
9 890 033
113
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
0
2 935 820
2 718 569
130
Dane za tovary a služby
0
0
0
131
Daň z pridanej hodnoty
0
0
0
200
Nedaňové príjmy
0
0
0
Vplyv na rozpočet obcí (ESA2010)
Rozpočet obcí - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
3 855 130
4 700 164
4 402 790
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 855 130
4 700 164
4 402 790
111003
Daň z príjmov fyzickej osoby
3 855 130
4 700 164
4 402 790
Vplyv na rozpočet VÚC (ESA2010)
Rozpočet VÚC - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
1 680 146
2 048 430
1 918 828
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 680 146
2 048 430
1 918 828
6
111003
Daň z príjmov fyzickej osoby
1 680 146
2 048 430
1 918 828
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne (ESA2010)
Rozpočet Sociálnej poisťovne - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové a odvodové príjmy
0
0
0
150
Poistné
0
0
0
151-153, 155-158
Sociálne poistenie
0
0
0
Vplyv na rozpočet zdravotných poisťovní (ESA2010)
Rozpočet zdravotných poisťovní - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové a odvodové príjmy
-13 816 274
-16 999 106
-3 573 567
154
Zdravotné poistenie
-13 816 274
-16 999 106
-3 573 567
154001, 154002
Zamestnanci a zamestnávatelia
-165 795 286
-168 978 118
-155 552 579
154005
Štát
151 979 012
151 979 012
151 979 012
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA2010)
Rozpočet verejnej správy - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové a odvodové príjmy
3 629 700
3 717 605
15 513 177
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
17 445 974
20 716 711
19 086 744
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
6 904 710
7 037 262
6 478 142
112
Daň z príjmov právnických osôb
10 541 264
10 743 629
9 890 033
113
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
0
2 935 820
2 718 569
130
Dane za tovary a služby
0
0
0
131
Daň z pridanej hodnoty
0
0
0
150
Poistné
-13 816 274
-16 999 106
-3 573 567
151-153, 155-158
Sociálne poistenie
0
0
0
154
Zdravotné poistenie
-13 816 274
-16 999 106
-3 573 567
200
Nedaňové príjmy
0
0
0
Vplyv na štátny rozpočet (cash)
Štátny rozpočet (VPS) - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
794 042
13 754 706
13 665 315
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
794 042
13 754 706
13 665 315
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
794 042
277 622
203 117
112
Daň z príjmov právnickej osoby
0
10 541 264
10 743 629
113
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
0
2 935 820
2 718 569
130
Dane za tovary a služby
0
0
0
131
Daň z pridanej hodnoty
0
0
0
200
Nedaňové príjmy
0
0
0
7
Vplyv na rozpočet obcí (cash)
Rozpočet obcí - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
3 855 130
4 700 164
4 402 790
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 855 130
4 700 164
4 402 790
111003
Daň z príjmov fyzickej osoby
3 855 130
4 700 164
4 402 790
Vplyv na rozpočet VÚC (cash)
Rozpočet VÚC - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
1 680 146
2 048 430
1 918 828
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 680 146
2 048 430
1 918 828
111003
Daň z príjmov fyzickej osoby
1 680 146
2 048 430
1 918 828
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne (cash)
Rozpočet Sociálnej poisťovne - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové a odvodové príjmy
0
0
0
150
Poistné
0
0
0
151-153, 155-158
Sociálne poistenie
0
0
0
Vplyv na rozpočet zdravotných poisťovní (cash)
Rozpočet zdravotných poisťovní - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové a odvodové príjmy
0
-16 733 870
-4 692 362
154
Zdravotné poistenie
0
-16 733 870
-4 692 362
154001, 154002
Zamestnanci a zamestnávatelia
-151 979 012
-168 712 882
-156 671 374
154005
Štát
151 979 012
151 979 012
151 979 012
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy - príjmy
2015
2016
2017
100
Daňové príjmy
6 329 318
3 769 430
15 294 571
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 329 318
20 503 300
19 986 933
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
6 329 318
7 026 216
6 524 735
112
Daň z príjmov právnických osôb
0
10 541 264
10 743 629
113
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
0
2 935 820
2 718 569
130
Dane za tovary a služby
0
0
0
131
Daň z pridanej hodnoty
0
0
0
150
Poistné
0
-16 733 870
-4 692 362
151-153, 155-158
Sociálne poistenie
0
0
0
154
Zdravotné poistenie
0
-16 733 870
-4 692 362
200
Nedaňové príjmy
0
0
0
8
Kvantifikácia výdavkov
Vplyv na štátny rozpočet (ESA2010)
Štátny rozpočet (MPSVR SR) - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
640
Bežné transfery
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
642026
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Vplyv na štátny rozpočet (ESA2010)
Štátny rozpočet - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
151 979 012
151 979 012
151 979 012
640
Bežné transfery
151 979 012
151 979 012
151 979 012
642031
Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA2010)
Rozpočet verejnej správy - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
149 854 923
149 814 146
149 986 148
640
Bežné transfery
149 854 923
149 814 146
149 986 148
642031
Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
642026
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Vplyv na štátny rozpočet (cash)
Štátny rozpočet (MPSVR SR) - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
640
Bežné transfery
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
642026
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
Vplyv na štátny rozpočet (cash)
Štátny rozpočet - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
151 979 012
151 979 012
151 979 012
640
Bežné transfery
151 979 012
151 979 012
151 979 012
642031
Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy - výdavky
2015
2016
2017
600
Bežné výdavky
149 854 923
149 814 146
149 986 148
640
Bežné transfery
149 854 923
149 814 146
149 986 148
642031
Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
151 979 012
151 979 012
151 979 012
642026
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
-2 124 089
-2 164 866
-1 992 864
9
Vplyv na zamestnanosť
Navrhované opatrenie nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe. Je pravdepodobný pozitívny vplyv na zamestnanosť v súkromnom sektore.
3. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Príloha č. 3
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Podnikateľské subjekty, ktoré zamestnávajú osoby na základe pracovného pomeru za hrubú mzdu do výšky 570 eur mesačne. Netýka sa zamestnávateľov so zamestnancami pracujúcimi na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Pozitívny dopad na podnikateľov. Ušetrené prostriedky na nákladoch práce sa pohybujú v závislosti od hrubej mzdy do výšky 38 eur mesačne za jedného zamestnanca.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Pribudne povinnosť zamestnanca písomne oznámiť zamestnávateľovi nárok na mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky do 8 dní od vzniku pracovného pomeru alebo zmeny nároku.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Neovplyvní fungovanie podnikateľských subjektov.
3.5. Aké predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Nepredpokladá sa.
10
4. Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Príloha č. 4
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na jednotlivcov s príjmom na základe pracovného pomeru, ktorých celkové príjmy nepresiahnu 570 eur mesačne.
Kvantifikujte:
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Rast disponibilných príjmov závisí od úrovne hrubej mzdy a môže dosiahnuť výšku 12 eur mesačne. Čo predstavuje ročný nárast disponibilných príjmov jednotlivca o 144 eur. Počet osôb, ktoré budú pozitívne ovplyvnené opatrením, sa pohybuje v rozmedzí 485 - 627 tisíc. Interval je stanovený na základe individuálnych údajov o príjmoch v databáze sociálnej poisťovne za rok 2013.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Nepredpokladá sa vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Nepredpokladá sa vplyv na rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Je pravdepodobný pozitívny vplyv na zamestnanosť. Kvantifikácia vplyvu na rozpočet verejnej správy však nepočíta s vplyvom opatrenia na zamestnanosť.