Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Zamestnanci, ktorí majú nulovú sadzbu poistného (z dôvodu čerpania odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnané osoby) sa stávajú poistencami štátu počas celého obdobia trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
K bodu 2
Definovanie vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý má byť znížený o odpočítateľnú položku.
K bodu 3
Definovanie odpočítateľnej položky na ročnom základe. Odpočítateľná položka je najviac 4560 eur ročne. Pri raste ročného príjmu zamestnanca nad sumu 4560 eur sa výška odpočítateľnej položky znižuje dvojnásobne oproti rastu príjmu. Pri príjme 6840 eur ročne a viac je odpočítateľná položka 0 eur.
K bodu 4
Definovanie odpočítateľnej položky na mesačnom základe na účely platenia preddavkov na poistné. Odpočítateľná položka je najviac 380 eur mesačne. Pri príjme 570 eur mesačne a viac je odpočítateľná položka 0 eur. Mesačne si odpočítateľnú položku môže uplatniť osoba, ktorá je len zamestnancom u jedného zamestnávateľa. Osoby, ktoré zároveň samostatne zárobkovo činnými osobami alebo zamestnané u viacerých zamestnávateľov, si môžu odpočítateľnú položku uplatniť až v ročnom zúčtovaní poistného.
K bodu 5
Upravuje sa mechanizmus vykonávania ročného zúčtovania poistného u osôb, ktoré si uplatnili odpočítateľnú položku a u osôb s nárokom na odpočítateľnú položku.
K bodu 6
Upravuje sa okruh osôb, za ktoré nie je potrebné vykonať ročné zúčtovanie poistného v súvislosti s uplatnením odpočítateľnej položky.
K bodu 7
Upravujú sa oznamovacie a vykazovacie povinnosti pre zamestnávateľov v súvislosti so zavedením odpočítateľnej položky.
K bodu 8
Upravujú sa oznamovacie a vykazovacie povinnosti pre zamestnancov v súvislosti so zavedením odpočítateľnej položky.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie povinnosti zamestnanca (bod 8).
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením štvrtého bodu v § 11 ods. 7 písm. m) (bod 1).
K bodu 11
Prechodné ustanovenia. Ustanovuje sa termín na prvé splnenie oznamovacej povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi po účinnosti zákona. Súčasne sa ustanovuje sadzba poistného
štátu na rok 2015 s cieľom kompenzácie výpadku príjmov zdravotných poisťovní z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky.
K čl. II
Navrhovanou úpravou sa poistné vrátené zdravotnou poisťovňou na základe vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia z dôvodu uplatnenia nároku na odpočítateľnú položku bude zdaňovať daňou vyberanou zrážkou, rovnako ako sa aj v súčasnosti zdaňuje poistné vrátené zdravotnou poisťovňou na základe vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Nové písmeno p) sa dopĺňa len za účelom právnej istoty daňovníkov, že pri odpočítateľnej položke sa na vrátené poistné na zdravotné poistenie uplatňuje rovnaký spôsob zdanenia.
K čl. III
Dátum účinnosti sa navrhuje v nadväznosti na dátum účinnosti nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.
V Bratislave 20. novembra 2014
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viliam Čislák v. r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky