Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
69. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1845/2014 - VHZ
376
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 20. novembra 2014
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
69. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 376
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212)
1.V čl. I 18. bode v § 252k ods. 3 sa slová „do 1. januára 2015“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2014“.
Vzhľadom na to, že od 1. januára 2015 bude účinná nová právna úprava 58 ods. 6) odporúčame zosúladiť termíny navrhované v prechodnom ustanovení.
2.Čl. II sa vypúšťa.
Doterajšie články III až V sa následne prečíslujú.
V súčasnosti je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená rovnaká úprava (tlač 1212 čl. II a tlač 1209 čl. II 14. bod). S ohľadom na to, že rovnakú problematiku nie je možné legislatívne riešiť v dvoch zákonoch, považujeme za racionálne aby sa výnimky pre dočasné pridelenie zamestnancov Národnej banky Slovenska upravili v tlači 1209 (čl. II novela zákona č. 566/1992 Zb.), a preto odporúčame z tohto návrhu čl. II vypustiť.
3.V čl. III 10. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa na konci za druhú okrúhlu zátvorku pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v spresnení odkazovania jednotným spôsobom na uvádzaný právne záväzný akt EÚ.