NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1581/2014
1373
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. októbra 2014
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Jana L a š š á k o v á v. r.
Overovatelia:
Milan H a l ú z v. r.
Pavol Z a j a c v. r.