NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 412/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zodpovednosť verejného činiteľa za škodu spôsobenú štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2.§ 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) verejným činiteľom je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci.“.
3.Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ VEREJNÉHO ČINITEĽA ZA ŠKODU
Rozsah zodpovednosti
§ 14a
(1)Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia.
(2)Verejný činiteľ, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe,8a) hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo územnej samospráve.
(3)Verejný činiteľ sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
§ 14b
(1)Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podieľalo viacero verejných činiteľov, zodpovedá za škodu ten verejný činiteľ, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(2)Ak právny úkon podľa odseku 1
a) vykonalo viacero verejných činiteľov spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu verejní činitelia, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
(3)Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 1 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj verejný činiteľ, ktorý takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonal.
Uplatnenie nároku na náhradu škody
§ 14c
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého konal pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy porušil
povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe. 8a)
(2)Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, 8a) ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, 8a) nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
§ 14d
(1)Právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy má
a) štát, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1b) s ktorými nakladá iný subjekt ako územná samospráva a pri nakladaní s majetkom štátu,
b) územná samospráva, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1b) s ktorými nakladá územná samospráva a pri nakladaní s majetkom územnej samosprávy.
(2)Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy generálny prokurátor.
(3)Ak rozhodnutie podľa § 14c ods. 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako piata časť.
4.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)Ak je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy je potrebné pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2)Generálny prokurátor je povinný pri predbežnom prerokovaní uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy z prostriedkov poistného plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 14d ods. 3.
(3)Ak nie je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy alebo ak nie je nárok na náhradu škody pri predbežnom prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený čo aj v časti do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o predbežné prerokovanie, generálny prokurátor je povinný domáhať sa jeho uspokojenia na súde.“.
5.§ 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy.“.
6.V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o škodu spôsobenú verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1b) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.“.
7.Za § 27b sa vkladá nový § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2015
Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom podľa tohto zákona sa vzťahuje len na tie rozhodnutia podľa § 14c ods. 1 a 2, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, a len na tie právne skutočnosti podľa § 14c ods. 3, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2015.