Dôvodová správa
Všeobecná časť
Uvedený návrh ústavného zákona sa predkladá s cieľom zabezpečiť ústavnú ochranu dôchodkov a dôchodkového systém, zabezpečiť stabilitu tohto systém na dlhé obdobie a posilniť istotu budúcich dôchodcov v to, že ich dôchodok bude nedotknuteľný a ústavne chránený a bude tak tvoriť spoľahlivý príjem sporiteľovi v starobe a jeho pozostalým pre prípad jeho smrti. Ústavne sa zakotvuje nedotknuteľnosť vlastníckych práv dôchodkových úspor vytvorených sporiteľmi v tomto systéme a nezrušiteľnosť dôchodkového sporenia. V záujme postupného zvyšovania dôchodkov sa ústavne garantuje postupné zvyšovanie príspevkov na osobné dôchodkové účty sporiteľov v súlade s možnosťami hospodárstva tak, aby od roku 2017, kedy začne byť účinný tento zákon, sa postupne tempom ¼ % ročne zvýši príspevok na osobné účty sporiteľov, minimálne na 6 %. Ústavne sa zakotvuje stanovenie veku odchodu do dôchodku vo väzbe na vývoj strednej dĺžky dožitia.
Osobitná časť
Čl. I
Definícia starobného dôchodkového sporenia.
Čl. II
Definícia nedotknuteľnosti vlastníckych práv starobného dôchodkového sporenia.
Čl. III
Definícia nezrušiteľnosti starobného dôchodkového sporenia.
Čl. IV
Úprava veku odchodu do dôchodku vo väzbe na strednú dĺžku dožitia.
Čl. V
Úprava sadzieb dôchodkového starobného sporenia tak, aby od roku 2017 do roku 2024 vzrástla sadzba postupne na minimálne 6 % vymeriavacieho základu.
Čl. VI
Stanovenie účinnosti zákona k 1. januáru 2017.