NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh ústavného zákona
z ............ 2014,
o ochrane starobných dôchodkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Starobné dôchodkové sporenie
Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa osobitného predpisu1, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu2, zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.
Čl. II
Nedotknuteľnosť vlastníckych práv
Prostriedky nasporené sporiteľmi na ich osobných účtoch podľa osobitného predpisu1 sú osobným vlastníctvom sporiteľov a požívajú ochranu v zmysle Ústavy SR.
Čl. III
Nezrušiteľnosť starobného dôchodkového sporenia
Starobné dôchodkové sporenie v zmysle tohto zákona je nezrušiteľné.
Čl. IV
Vek odchodu do dôchodku
(1) Dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za
prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet dní sa zaokrúhľuje na celé dni nadol.
(2) Na účely určovania dôchodkového veku
a) stredná dĺžka života je stredná dĺžka života v referenčnom veku vykázaná štatistickým úradom, spoločná pre mužov a ženy,
b) referenčný vek je dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku zaokrúhlený na celé roky nadol,
c) prvé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o sedem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
d) druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o osem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
e) príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa dôchodkový vek upravuje.
(3) Počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na príslušný kalendárny rok a referenčný vek na príslušný kalendárny rok, sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(4) Dôchodkový vek poistenca, ktorý po 31. decembri 2016 dovŕši dôchodkový vek určený podľa osobitného predpisu3, sa zachováva.
Čl. V
Sadzba a spôsob určenia povinných príspevkov na dôchodkové starobné sporenie
(1) Suma povinných príspevkov na určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období podľa osobitného predpisu1.
(2) Sadzba povinných príspevkov je pre zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu povinne dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, štát a Sociálnu poisťovňu najmenej
a) v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu
b) v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,
c) v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,
d) v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,
e) v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,
f) v roku 2022 5,50 % z vymeriavacieho základu,
g) v roku 2023 5,75 % z vymeriavacieho základu,
h) v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 6% z vymeriavacieho základu.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení v znení
2) Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
3) § 65 ods. 4 až 8 a § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení