z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 5 sa za slovo „školám“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
2.V § 13 ods. 6 sa za slová „v školách“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.14a)“.
3.V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy
2
a)zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených
pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky a
b)zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4.V § 65 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „7“.
5.V § 110 ods. 5 sa slová „§ 152 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 152 ods. 1 písm. e)“.
6.Doterajší text § 152 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) V školách a školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj
a)doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b)potravín s obsahom soli nad 1,5g na 100 g hmotnosti,
c)sladkých pekárskych výrobkov s nižším ako tretinovým podielom ovocnej zložky alebo mliečnej zložky,
d)cukroviniek a cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e)zmrzliny, nanukov a mrazených ovocných drení,
f)nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov,
g)energetických nápojov,
h)nápojov ochutených vrátane nápojov s pridaním cukru a umelých sladidiel okrem čaju a kakaa s obsahom cukru pod 4g na 100 ml obsahu.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) od 50 eur do 500 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil zákaz podľa osobitného predpisu79b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
79b) § 152 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z.
3
z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „a“ za slovom „(ministerstvo)“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného predpisu,20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
2.V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.“.
3.V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová „odseku 1 písm. a) c) a g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c), g) a k)“.
4.§ 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy1) príspevok na učebnice, uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu24fa). Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:
24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 528/2010 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“)“.
2.V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vzniknutých po podpise zmluvy“.
3.V § 11d ods. 1 písm. d) sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“)“.
4
Čl. V
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 325/2012 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2015“ nahrádzajú slovami „1. januára 2016“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I piateho bodu a šiesteho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky