Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
47. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1570/2014
Výpis
zo zápisnice zo 47. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej dňa 13. októbra 2014
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
prerokoval návrh spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 1140a) a na návrh určenej spravodajkyne B. Riapošovej hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 4 boli proti, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
Iný návrh nebol podaný.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru podpredseda výboru
Príloha
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
47. schôdza výboru
Číslo: CRD-1570/2013
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 13. októbra 2014
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Bibiánu Riapošovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140a) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru podpredseda výboru