Príloha č.1  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2015 - 2017  
( v eurách )  
2015  
2016  
2017  
Kapitola  
Výdavky spolu Prostriedky z EÚ  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
Prostriedky na  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
26 557 975  
3 955 377  
72 732 682  
3 885 295  
9 092 985  
76 888 494  
8 103 209  
44 330 385  
25 094 008  
3 955 377  
60 299 737  
3 885 295  
9 092 989  
75 243 500  
7 903 209  
43 330 385  
23 557 975  
3 955 377  
58 362 788  
3 885 295  
9 092 989  
75 671 610  
7 903 209  
43 330 385  
40 888 722  
9 050 666  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
10  
123 820 496  
121 820 496  
121 820 496  
11 Ministerstvo obrany SR  
796 768 402  
2 079 831 706  
310 602 195  
411 832 332  
662 344 676  
1 490 815 383  
1 204 201 689  
2 216 080 445  
191 919 911  
297 970 138  
1 189 135 915  
796 768 402  
2 081 755 827  
306 522 253  
277 372 749  
390 962 157  
1 215 770 800  
1 296 720 774  
2 189 827 338  
174 012 728  
258 120 730  
1 232 277 634  
796 768 402  
2 096 308 277  
306 522 253  
277 372 749  
455 712 669  
1 251 355 346  
1 335 412 095  
2 213 431 296  
174 012 728  
265 209 991  
1 391 291 706  
12 Ministerstvo vnútra SR  
76 287 317  
13 462 468  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
109 414 393  
538 552 236  
370 292 680  
4 343 568  
26 038 390  
93 233 087  
78 877 411  
1 200 023  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
244 384 990  
42 250 306  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
170 130 029  
935 351 426  
22 409 438  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
168 267 935  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
29  
2 071 143 891  
782 747 877  
134 983 095  
1 917 468 430  
2 089 363 939  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
15 208 187  
15 760 764  
6 360 333  
15 208 187  
17 335 514  
6 360 333  
3 261 961  
7 964 670  
2 736 673  
3 793 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 153 479 585  
50 520 775  
15 208 187  
17 235 514  
6 360 333  
3 261 961  
7 964 670  
2 736 673  
3 793 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 308 825 389  
50 520 775  
32 Štatistický úrad SR  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
3 261 961  
8 763 011  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
2 737 191  
4 353 733  
2 034 975  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
8 397 076  
9 647 056  
3 215 904 588  
50 520 775  
16 634 963 231  
83 061 970  
Spolu  
3 272 393 238  
672 834 789  
15 768 945 356 16 436 327 917  
1 / 1