Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015 2016 2017  
01 Kancelária Národnej rady SR  
84 137 569  
3 000 000  
0
0
0
0
0
0
0
0
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
1 - Stavby  
84 137 569  
84 137 569  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
134 NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca  
84 137 569  
00151491 Kancelária Národnej rady SR  
03 Úrad vlády SR  
9 978 132  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
06P0201 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
9 978 132  
9 978 132  
13455 Kapitálové transfery  
9 978 132  
00151513 Úrad vlády SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 462 722  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
06T0302 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
1004472 OZP 3  
10 462 722  
10 462 722  
10 462 722  
00826847 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
6 844 954  
6 844 954  
3 337 452  
3 337 452  
850 000  
850 000  
600 000  
600 000  
850 000  
850 000  
600 000  
600 000  
850 000  
850 000  
600 000  
600 000  
06U0A01 Riadenie programov  
1 - Stavby  
00252 Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
2 - Stroje a zariadenia  
3 507 502  
3 507 502  
250 000  
250 000  
250 000  
250 000  
250 000  
250 000  
2031 Nákup dopravných prostriedkov  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
323 977 595  
45 382 462  
45 382 462  
18 077 762  
101 976 607  
8 807 340  
8 807 340  
213 840  
102 431 083  
9 325 000  
9 325 000  
327 200  
102 719 783  
10 400 000  
10 400 000  
560 000  
09504 Rozvoj infraštruktúry síl  
1 - Stavby  
110000016 Vykup pozemkov v stalych posadkach  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
30992 SEMaI stavby - BV  
27 304 700  
8 593 500  
8 997 800  
9 840 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
237 410 000  
237 410 000  
195 410 000  
78 070 000  
78 070 000  
64 070 000  
79 300 000  
79 300 000  
65 300 000  
80 040 000  
80 040 000  
66 040 000  
2 - Stroje a zariadenia  
30991 Projekty SEMPO/OdPOS  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
30994 Lietadlá a vrtuľníky  
18 000 000  
24 000 000  
6 000 000  
8 000 000  
6 000 000  
8 000 000  
6 000 000  
8 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
30995 Špeciálna technika  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
2 - Stroje a zariadenia  
31 074 720  
31 074 720  
31 074 720  
15 074 720  
15 074 720  
15 074 720  
8 000 000  
8 000 000  
8 000 000  
8 000 000  
8 000 000  
8 000 000  
30993 projekty SEMPO/OdKIS  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960203 Vzdušná obrana  
2 - Stroje a zariadenia  
10 110 413  
10 110 413  
10 110 413  
24 547  
24 547  
24 547  
5 806 083  
5 806 083  
5 806 083  
4 279 783  
4 279 783  
4 279 783  
31004 ÚCL - Stroje prístroje a zariadenia  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
12 Ministerstvo vnútra SR  
562 303 611  
89 493 414  
80 272 414  
27 293 414  
57 294 716  
29 315 716  
60 777 231  
32 796 662  
06G1Q02 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych  
komunít  
1 - Stavby  
89 493 414  
89 493 414  
27 293 414  
27 293 414  
29 315 716  
29 315 716  
32 796 662  
32 796 662  
31021 Štrukturálne fondy-operačný program-ľudské zdroje  
00151866/00367 Platobná jednotka_MVSR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky  
19 552 809  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
1 - Stavby  
19 552 809  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015 2016 2017  
11913 Rezerva - Stavby KŠÚ - 07811  
19 552 809  
3 000 000 3 000 000 3 000 000  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60101 Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
26 139 131  
9 489 721  
4 468 529  
7 043 400  
2 500 000  
500 000  
7 559 215  
2 000 000  
500 000  
7 544 969  
2 000 000  
500 000  
1 - Stavby  
17660 Ú BA - Osobitné finančné prostriedky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
22268 Rekonštrukcia obvodných oddelení PZ  
5 021 192  
2 000 000  
1 500 000  
1 500 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
16 649 410  
16 649 410  
4 543 400  
4 543 400  
5 559 215  
5 559 215  
5 544 969  
5 544 969  
15648 Ú BA - prístrojové vybavenie pre KEÚ  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60102 Bezpečnosť schengenského priestoru  
2 - Stroje a zariadenia  
14 645 857  
14 645 857  
14 645 857  
3 935 000  
3 935 000  
3 935 000  
0
0
0
0
0
0
27174 Technické zabezpečenie hranice  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60103 Prevencia kriminality  
2 - Stroje a zariadenia  
12 505 352  
12 505 352  
12 505 352  
5 000 000  
5 000 000  
5 000 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
25884 ÚBA - prevencia kriminality  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60201 Záchrana života a zdravia  
40 593 886  
8 508 846  
8 508 846  
17 365 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
1 - Stavby  
28119 KR HaZZ BA,HaZÚ BA, HS Saratovská,rekonštr.objektu  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
32 085 040  
32 085 040  
14 865 000  
14 865 000  
0
0
0
0
31171 PHaZZ,malé CAS pre obecné hasičské zbory  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60701 Centrálna podpora  
1 - Stavby  
172 474 828  
4 189 403  
4 189 403  
15 300 000  
1 500 000  
1 500 000  
12 300 000  
1 000 000  
1 000 000  
12 300 000  
1 000 000  
1 000 000  
28530 ÚBA-Rekonštrukcia objektov MV SR - ESO  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
168 285 425  
56 025 265  
13 800 000  
2 800 000  
11 300 000  
2 800 000  
11 300 000  
2 800 000  
19780 Ú BA- odd.AT- Automobilová technika  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
21188 Ú BA - Policajné informačné systémy  
48 602 737  
26 977 411  
36 680 011  
5 300 000  
3 000 000  
2 700 000  
5 800 000  
0
5 800 000  
0
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
21190 Ú BA - Modernizácia komunikačnej infraštruktúry  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
28752 ÚBA-Nákup osobných automobilov-logistika  
2 700 000  
2 700 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60801 Riadenie a kontrola  
186 898 334  
186 898 334  
186 898 334  
1 335 600  
1 335 600  
1 335 600  
819 785  
819 785  
819 785  
835 600  
835 600  
835 600  
2 - Stroje a zariadenia  
15102 CO BA -modernizácia systému varovania a vyrozumenia  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
12 376 083  
12 376 083  
12 376 083  
6 037 708  
1 624 100  
1 624 100  
1 624 100  
636 400  
1 624 100  
1 624 100  
1 624 100  
1 120 077  
1 624 100  
1 624 100  
1 624 100  
1 459 131  
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
1 - Stavby  
26989 Rek.objektov a SBT ÚVTOS Dubnica nad Váhom  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
6025012 Rekonštrukcia UVV Bratislava  
6 338 375  
987 700  
504 023  
164 969  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
15 Ministerstvo financií SR  
8 824 084  
4 493 982  
4 493 982  
4 493 982  
377 536  
350 000  
350 000  
350 000  
377 536  
350 000  
350 000  
350 000  
377 536  
350 000  
350 000  
350 000  
0720401 Výkon funkcií finančnej správy  
2 - Stroje a zariadenia  
00125 Nákup osobných automobilov  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015 2016 2017  
07401 Tvorba a implementácia politík  
2 - Stroje a zariadenia  
4 330 102  
4 330 102  
27 536 27 536 27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
23191 Prevázdkové stroje a zariadenia  
4 330 102  
00151564 DataCentrum  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
2 587 034 991  
626 137 959  
241 156 098  
241 156 098  
241 156 098  
355 889 930  
1 315 987  
1 315 987  
1 315 987  
419 538 516  
075011A Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
886 178 795  
886 178 795  
886 178 795  
0
0
0
20702 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd (OPŽP) KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011B Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
167 317 577  
167 317 577  
167 317 577  
86 161 139  
86 161 139  
86 161 139  
5 363 826  
5 363 826  
5 363 826  
0
0
0
20701 2 Ochrana pred povodňami (OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011G Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
2 - Stroje a zariadenia  
22 858 825  
22 858 825  
22 858 825  
19 099 757  
19 099 757  
19 099 757  
1 959 068  
1 959 068  
1 959 068  
0
0
0
26741 7 Budovanie povodňového varovného a vyroz. systému  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750208 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
201 932 213  
201 932 213  
201 932 213  
33 744 729  
33 744 729  
33 744 729  
2 356 248  
2 356 248  
2 356 248  
0
0
0
20704 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OPŽP), ŠF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075030A Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
341 187 075  
341 187 075  
341 187 075  
59 830 470  
59 830 470  
59 830 470  
226 323  
226 323  
226 323  
0
0
0
20700 4 Odpadové hospodárstvo(OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750508 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
29 365 714  
29 365 714  
29 365 714  
7 546 280  
7 546 280  
7 546 280  
0
0
0
0
0
0
20703 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (OPŽP), ŠF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750801 PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  
environmentálnej infraštruktúry  
317 855 933  
44 281 075  
106 731 208  
166 843 650  
2 - Stroje a zariadenia  
317 855 933  
317 855 933  
44 281 075  
44 281 075  
106 731 208  
106 731 208  
166 843 650  
166 843 650  
30989 PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750802 PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu  
pred povodňami  
56 092 223  
7 814 307  
18 834 919  
29 442 997  
2 - Stroje a zariadenia  
56 092 223  
56 092 223  
7 814 307  
7 814 307  
18 834 919  
18 834 919  
29 442 997  
29 442 997  
30988 PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(OP KŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750803 PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti  
mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
165 685 685  
47 338 767  
71 008 151  
47 338 767  
2 - Stroje a zariadenia  
165 685 685  
165 685 685  
47 338 767  
47 338 767  
71 008 151  
71 008 151  
47 338 767  
47 338 767  
30987 PO 3 Podpora riadenia rizík, riad. mimoriad. udalostí(OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750804 PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
2 - Stroje a zariadenia  
358 477 019  
358 477 019  
358 477 019  
63 198 128  
63 198 128  
63 198 128  
134 733 436  
134 733 436  
134 733 436  
165 545 455  
165 545 455  
165 545 455  
30986 PO 4 Energet. efektívne nízkouhlíkové hosp. (OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030B Technická pomoc (2007-2013)  
14 054 520  
14 054 520  
14 054 520  
10 673 091  
10 673 091  
10 673 091  
2 993 117  
2 993 117  
2 993 117  
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
20699 6Technická pomoc (2007-2013), KF  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015  
2016  
2017  
00678678 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030D PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)  
26 029 412  
26 029 412  
26 029 412  
5 294 118  
10 367 647  
10 367 647  
10 367 647  
10 367 647  
10 367 647  
10 367 647  
2 - Stroje a zariadenia  
5 294 118  
5 294 118  
30985 PO 5 Technická pomoc OP KŽP (2014-2020)  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
221 094 448  
6 719 616  
6 719 616  
6 719 616  
26 919 535  
1 289 116  
1 289 116  
1 289 116  
23 119 535  
1 289 116  
1 289 116  
1 289 116  
22 919 535  
1 289 116  
1 289 116  
1 289 116  
02101 Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
1 - Stavby  
11226 Sekcia informatiky - podprogram 02101  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
02604 Materiálno-technický rozvoj športu  
1 - Stavby  
91 894 851  
37 200 001  
19 200 001  
14 300 000  
13 500 000  
9 000 000  
10 500 000  
9 700 000  
5 200 000  
10 300 000  
9 500 000  
5 000 000  
29663 Národný futbalový štadión, Bratislava  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
29664 Rekonštrukcie futbalových štadiónov - SFZ  
18 000 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
54 694 850  
54 694 850  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
2238 SŠSŠaM - Materiálno technické zabezpečenie reprezentantov SR a športových talentov  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
10 469 939  
10 469 939  
10 469 939  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
2 - Stroje a zariadenia  
18447 APVV - 06K11 - Projekty  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
30797764 Agentúra na podporu výskumu a vývoja  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
2 - Stroje a zariadenia  
4 136 556  
4 136 556  
4 136 556  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
19891 SVaT - podprogram 06K12  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
1 - Stavby  
78 962 777  
78 962 777  
78 962 777  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
11762 Rezerva - podprogram 07711 (Stavby)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07713 Rozvoj vysokého školstva  
8 105 102  
8 105 102  
4 100 000  
1 300 567  
1 300 567  
200 000  
1 300 567  
1 300 567  
200 000  
1 300 567  
1 300 567  
200 000  
2 - Stroje a zariadenia  
11767 Rezerva - podprogram 07713 (Rozvoj)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
29209 SI - podprogram 07713  
4 005 102  
1 100 567  
1 100 567  
1 100 567  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07714 Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
3 464 974  
3 464 974  
3 464 974  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
89 598  
13520 Rozšírenie siete SANET - 07714  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
6 112 178  
6 112 178  
6 112 178  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
700 254  
11922 Rezerva - podprogram 07813  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0781F Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
11 228 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 - Stavby  
11 228 455  
11 228 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
11914 Rezerva - havárie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
139 262 328  
139 262 328  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015 2016 2017  
2 - Stroje a zariadenia  
139 262 328  
139 262 328  
500 000 500 000 500 000  
16373 transfery pre PO a iné  
500 000  
500 000  
500 000  
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
7 871 666  
20 000  
20 000  
20 000  
20 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
2 - Stroje a zariadenia  
7 871 666  
7 871 666  
7 871 666  
15974 Zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
24 Ministerstvo kultúry SR  
3 550 691  
3 550 691  
3 550 691  
3 550 691  
3 407 183  
3 407 183  
3 407 183  
3 407 183  
0
0
0
0
0
0
0
0
0D40H SK PRES 2016 - MK SR  
1 - Stavby  
30960 SF - Rekonštrukcia Stĺpovej sály v Redute  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
00164704 Slovenská filharmónia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
743 693 437  
40 064 037  
40 064 037  
40 064 037  
115 770 689  
10 199 026  
10 199 026  
10 199 026  
145 196 261  
154 226 180  
07K021C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
1 - Stavby  
0
0
0
0
0
0
21526 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
1 - Stavby  
175 772 409  
175 772 409  
175 772 409  
378 175  
378 175  
378 175  
0
0
0
0
0
0
100000091 Podpora rozvoja strategických investícií - investičné stimuly  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
07K0D01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie  
progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1 OP KaHR  
47 670 076  
29 317 658  
19 526 506  
0
1 - Stavby  
47 670 076  
47 670 076  
29 317 658  
29 317 658  
19 526 506  
19 526 506  
0
0
21529 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby - opatrenie 2.1 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E01 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
112 101 516  
112 101 516  
112 101 516  
6 037 404  
6 037 404  
6 037 404  
2 473 143  
2 473 143  
2 473 143  
0
0
0
21531 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
29 064 300  
29 064 300  
29 064 300  
8 240 119  
8 240 119  
8 240 119  
0
0
0
0
0
0
21532 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
209 810 869  
209 810 869  
209 810 869  
38 121 504  
38 121 504  
38 121 504  
76 243 007  
76 243 007  
76 243 007  
95 446 358  
95 446 358  
95 446 358  
31016 Podpora vyskumu, vývoja a inovácii  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
11 771 025  
11 771 025  
11 771 025  
2 138 732  
2 138 732  
2 138 732  
4 277 464  
4 277 464  
4 277 464  
5 354 828  
5 354 828  
5 354 828  
31017 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BK  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3  
2 - Stroje a zariadenia  
106 810 123  
106 810 123  
106 810 123  
19 406 824  
19 406 824  
19 406 824  
38 813 647  
38 813 647  
38 813 647  
48 589 652  
48 589 652  
48 589 652  
31018 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4  
2 - Stroje a zariadenia  
10 629 082  
10 629 082  
10 629 082  
1 931 247  
1 931 247  
1 931 247  
3 862 494  
3 862 494  
3 862 494  
4 835 342  
4 835 342  
4 835 342  
31019 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v BK  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015  
2016  
2017  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
2 449 408 242  
31 764 302  
31 764 302  
31 764 302  
196 653 714  
6 824 766  
6 824 766  
6 824 766  
20 450 795  
393 276  
393 276  
393 276  
0
0
0
0
07P0601 Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
1 - Stavby  
21411 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0602 Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
6 932 776  
6 932 776  
6 932 776  
248 903  
248 903  
248 903  
0
0
0
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
21412 KT - Regionálna a mestská hromadná doprava  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0801 Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
511 965 985  
511 965 985  
511 965 985  
15 981 192  
15 981 192  
15 981 192  
3 250 279  
3 250 279  
3 250 279  
0
0
0
1 - Stavby  
21024 Kapitálové výdavky na infraštruktúru vzdelávania  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0802 Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
kurately  
175 955 698  
14 432 807  
2 619 136  
0
1 - Stavby  
175 955 698  
175 955 698  
14 432 807  
14 432 807  
2 619 136  
2 619 136  
0
0
21537 KT - Infraštruktúra sociálnych služieb  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0803 Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
1 - Stavby  
102 710 566  
102 710 566  
102 710 566  
19 308 361  
19 308 361  
19 308 361  
7 073 056  
7 073 056  
7 073 056  
0
0
0
25690 KT - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0805 Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel  
416 050 045  
416 050 045  
416 050 045  
15 941 958  
15 941 958  
15 941 958  
5 033 879  
5 033 879  
5 033 879  
0
0
0
1 - Stavby  
21540 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0806 Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
1 - Stavby  
58 323 308  
58 323 308  
58 323 308  
5 695 053  
5 695 053  
5 695 053  
0
0
0
0
0
0
24571 ROP - infraštruktúra nekomerčných záchranných systémov  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0807 Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
157 956 348  
12 714 526  
1 365 635  
0
2 - Stroje a zariadenia  
157 956 348  
157 956 348  
12 714 526  
12 714 526  
1 365 635  
1 365 635  
0
0
21543 KT - Dopravná obslužnosť  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015 2016 2017  
0910303 Investície do akvakultúry ( cieľ Konvergencia )  
8 358 392  
8 358 392  
8 358 392  
549 192 544 473  
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
549 192  
549 192  
544 473  
544 473  
20924 Investície do akvakultúry  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0910304 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ Konvergencia )  
2 - Stroje a zariadenia  
4 318 726  
4 318 726  
4 318 726  
235 367  
235 367  
235 367  
171 061  
171 061  
171 061  
0
0
0
20925 Investície do spracovania a uvádzanioa na trh  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0920403 Modernizácia fariem ( opatrenie č. 121 )  
2 - Stroje a zariadenia  
450 108 421  
450 108 421  
450 108 421  
27 913 674  
27 913 674  
27 913 674  
0
0
0
0
0
0
20949 Modernizácia fariem (op. č. 121)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920404 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie č. 122 )  
2 - Stroje a zariadenia  
36 117 777  
36 117 777  
36 117 777  
15 956 408  
15 956 408  
15 956 408  
0
0
0
0
0
0
21172 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (opatrenie č. 122)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920405 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného  
hospodárstva ( opatrenie č. 123 )  
212 579 865  
15 392 262  
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
212 579 865  
212 579 865  
15 392 262  
15 392 262  
0
0
0
0
20951 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (op. č. 123  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920509 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (  
opatrenie č. 226 )  
132 919 708  
2 880 772  
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
132 919 708  
132 919 708  
2 880 772  
2 880 772  
0
0
0
0
20954 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (op. č. 226)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920601 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam ( opatrenie č. 311 )  
2 - Stroje a zariadenia  
117 289 912  
117 289 912  
117 289 912  
32 211 736  
32 211 736  
32 211 736  
0
0
0
0
0
0
21179 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (opatrenie č. 311)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920602 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie č. 313 )  
2 - Stroje a zariadenia  
26 056 414  
26 056 414  
26 056 414  
10 366 737  
10 366 737  
10 366 737  
0
0
0
0
0
0
21181 Podpora činností v oblasti vidieskeho cestovného ruchu (opatrenie č. 313)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
5 770 594 933  
60 749 820  
60 749 820  
60 749 820  
1 122 149 150  
25 500 000  
25 500 000  
25 500 000  
925 963 835  
13 100 000  
13 100 000  
13 100 000  
1 099 290 056  
1 500 000  
01709 Náhradné nájomné byty  
1 - Stavby  
1 500 000  
27020 Náhradné nájomné byty  
1 500 000  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530101 Správa a prevádzka SSC  
2 - Stroje a zariadenia  
13973 Software  
3 752 111  
3 752 111  
3 752 111  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530201 Výstavba cestnej siete  
1 - Stavby  
11 878 528  
11 878 528  
11 878 528  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
26210 Výstavba cestnej siete  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic  
2 - Stroje a zariadenia  
21 915 560  
21 915 560  
21 915 560  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
13834 Informačný model cestnej siete  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530208 ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)  
13 019 185  
13 019 185  
13 019 185  
3 600 000  
3 600 000  
3 600 000  
0
0
0
0
0
0
1 - Stavby  
28913 I/61 Trenčín, most  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
158 793 919  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015  
2016  
2017  
1 - Stavby  
158 793 919  
158 793 919  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
11201 Výstavba diaľnic a rýchostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530309 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)  
340 085 096  
340 085 096  
340 085 096  
112 554 608  
112 554 608  
112 554 608  
31 108 365  
31 108 365  
31 108 365  
0
0
0
1 - Stavby  
26968 projekty OPD (nad GAP)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)  
1 145 143 562  
1 145 143 562  
1 145 143 562  
271 022 887  
271 022 887  
271 022 887  
12 679 989  
12 679 989  
12 679 989  
0
0
0
1 - Stavby  
21614 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)  
325 406 868  
325 406 868  
325 406 868  
40 095 446  
40 095 446  
40 095 446  
7 408 799  
7 408 799  
7 408 799  
0
0
0
1 - Stavby  
21615 Výstavba rýchlostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
981 232 670  
981 232 670  
981 232 670  
136 527 416  
136 527 416  
136 527 416  
6 535 980  
6 535 980  
6 535 980  
0
0
0
21613 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
67 666 109  
67 666 109  
67 666 109  
9 235 604  
9 235 604  
9 235 604  
0
0
0
0
0
0
23767 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060E Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP  
Doprava)  
176 256 135  
4 633 125  
83 095  
0
1 - Stavby  
176 256 135  
176 256 135  
4 633 125  
4 633 125  
83 095  
83 095  
0
0
23768 Výstavba infraštruktúry integrovaných systémov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T  
1 - Stavby  
32 680 000  
32 680 000  
32 680 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
26972 dofinancovanie projektov TEN-T zo ŠR  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)  
1 - Stavby  
196 626 559  
196 626 559  
196 626 559  
76 714 895  
76 714 895  
76 714 895  
30 000 000  
30 000 000  
30 000 000  
0
0
0
26973 Spolufinanncovanie nad GAP projekty OPD  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR  
9 792 932  
9 792 932  
4 038 289  
628 543  
628 543  
128 543  
628 543  
628 543  
128 543  
628 543  
628 543  
128 543  
2 - Stroje a zariadenia  
10940 Nákup softvéru ( MDPT SR )  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
19366 IRIS Europe - Implementácia riečnych informačných služieb v Európe  
5 754 643  
500 000  
500 000  
500 000  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0EB0101 Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)  
1 - Stavby  
714 538 497  
714 538 497  
714 538 497  
92 589 861  
92 589 861  
92 589 861  
246 659 795  
246 659 795  
246 659 795  
375 288 841  
375 288 841  
375 288 841  
31007 PO 2 Cestná infraštruktúra TEN-T CORE  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0EB0102 Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
1 - Stavby  
238 647 037  
238 647 037  
238 647 037  
59 771 713  
59 771 713  
59 771 713  
81 451 872  
81 451 872  
81 451 872  
97 423 452  
97 423 452  
97 423 452  
31012 PO 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č.17  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2015  
2016  
2017  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0EB0201 Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných  
prostriedkov  
753 216 370  
123 858 134  
259 064 118  
370 294 118  
1 - Stavby  
753 216 370  
753 216 370  
123 858 134  
123 858 134  
259 064 118  
259 064 118  
370 294 118  
370 294 118  
31008 PO 1 Železničná infra. TEN-T CORE + obnova mobil. prostiedkov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0EB0202 Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
1 - Stavby  
144 589 588  
144 589 588  
144 589 588  
13 410 000  
13 410 000  
13 410 000  
63 083 588  
63 083 588  
63 083 588  
68 096 000  
68 096 000  
68 096 000  
31011 PO 5 PO 5 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0EB0301 Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava  
2 - Stroje a zariadenia  
320 240 268  
320 240 268  
320 240 268  
97 869 025  
97 869 025  
97 869 025  
116 288 269  
116 288 269  
116 288 269  
106 082 974  
106 082 974  
106 082 974  
31009 PO 3 Verejná osobná doprava  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0EB0401 Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)  
1 - Stavby  
54 364 118  
54 364 118  
54 364 118  
8 264 118  
8 264 118  
8 264 118  
11 997 647  
11 997 647  
11 997 647  
34 102 353  
34 102 353  
34 102 353  
31010 PO 4 Infraštruktúra vodnej dopravy TEN-T CORE  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
42183677 Agentúra rozvoja vodnej dopravy  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
193 000  
193 000  
193 000  
193 000  
193 000  
193 000  
193 000  
193 000  
07U0102 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
1 - Stavby  
11301 Rekonštrukcie a modernizácie budov v kapitole ÚGKK SR, BA Chlumeckého 2 - 4  
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
51 Slovenská akadémia vied  
7 183 200  
7 183 200  
7 183 200  
7 183 200  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
087060J Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb  
1 - Stavby  
01333 Drobné stavby s RN do 20 mil. pre rozp. org. - Ú SAV  
00037869 Úrad SAV