Tabuľka č. 16
1,25
Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) - zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017
Kapitola Skrátený názov projektu Číslo zmluvy o realizácii projektu Návrh 2015 Návrh 2016 Návrh 2017
Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF)
Ministerstvo vnútra SR Zlepšenie pripravenosti záchranných... 1552/2011 1 742 042 2 177 553 0 0 295 935 369 919 0 0 0 0 0 0
Rozšírenie informačného systému... 7/2012 1 390 573 1 738 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu MV SR 3 132 615 3 915 769 0 0 295 935 369 919 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo spravodlivosti SR Rozvoj a technologická inovácia súdov 1991/2011 1 884 072 2 355 090 0 0 9 845 12 306 0 0 0 0 0 0
MS SR 1 884 072 2 355 090 0 0 9 845 12 306 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo životného prostredia SR Rozvoj ochrany prírody - Štátna ochrana prírody 1551/2011 743 979 929 974 0 0 185 994 232 493 0 0 0 0 0 0
MŽP SR 743 979 929 974 0 0 185 994 232 493 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Monitoring a výskum lesných ekosystémov - Národné lesnícke centrum 1550/2011 21 166 26 458 0 0 15 874 19 843 0 0 0 0 0 0
MPRV SR 21 166 26 458 0 0 15 874 19 843 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Odborné vzdelávanie a príprava - Štátny inštitút odborného vzdelávania 5/2012 905 504 1 131 880 0 0 1 284 393 1 605 491 0 0 49 144 61 430 0 0
MŠVVŠ SR 905 504 1 131 880 0 0 1 284 393 1 605 491 0 0 49 144 61 430 0 0
Fond technickej asistencie 725/2008 165 162 206 453 0 0 186 984 233 730 0 0 261 290 326 613 0 0
CESTA pre postihnuté deti... - Slovenský Červený kríž 9/2012 530 485 663 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vstúpte k nám ... - Košický samosprávny kraj 11/2012 585 452 731 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemplínske Hámre - objavme históriu ... - Obec Zemplínske Hámre 14/2012 739 590 924 488 0 0 35 675 44 594 0 0 0 0 0 0
"TOKAJ JE LEN JEDEN" - Združenie Tokajská vínna cesta 16/2012 550 053 687 566 0 0 59 044 73 805 0 0 0 0 0 0
Slovenský raj - klaster - Obec Stratená 52/2012 253 190 316 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplexné sociálne služby pre ... - Gréckokatolícka charita Prešov 18/2012 207 621 259 526 0 0 190 319 237 899 0 0 0 0 0 0
Úrad vlády SR Komunita na ceste k prosperite - ETP Slovensko 310/2012 399 288 499 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanalizácia Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma 325/2012 3 196 478 3 995 598 0 0 414 394 517 993 0 0 0 0 0 0
Splašková kanalizácia Dlhé - Obec Dlhé nad Cirochou 314/2012 1 247 822 1 559 778 0 0 959 287 1 199 109 0 0 2 403 3 004 0 0
Tušice kanalizácia a ČOV - II. Etapa - Obec Tušice 321/2012 1 044 260 1 305 325 0 0 739 884 924 855 0 0 11 743 14 679 0 0
Kanalizácia a ČOV VR - Obec Veľké Ripňany 323/2012 2 102 408 2 628 010 0 0 961 808 1 202 260 0 0 11 145 13 931 0 0
ČOV a kanalizácia Dvorníky - Obec Dvorníky 329/2012 2 342 563 2 928 204 0 0 1 650 794 2 063 493 0 0 0 0 0 0
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Obec Častá 333/2012 342 593 428 241 0 0 2 006 567 2 508 209 0 0 1 936 193 2 420 241 0 0
Blokový grant pre mimovládne organizácie - Nadácia Ekopolis 1561/2011 1 925 208 2 406 510 0 0 206 336 257 920 0 0 0 0 0 0
Štipendijný fond - SAIA, n.o. 1/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÚV SR 15 632 173 19 540 218 0 0 7 411 092 9 263 867 0 0 2 222 774 2 778 468 0 0
SPOLU 22 319 509 27 899 389 0 0 9 203 133 11 503 919 0 0 2 271 918 2 839 898 0 0