Tabuľka č. 15
 Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017
Kapitola Názov programu Číslo programu 2012 Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v EUR na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Návrh 2017
Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 75 174 105 020 9 266 105 020 9 266 51 398 4 457
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 37 066 47 259 8 340 47 259 8 340 4 958 875
Ostatné nealokované zdroje 6 696 706 15 532 298 2 740 994 2 620 709 462 478 196 512 34 679
SPOLU 6 808 946 15 684 577 2 758 600 2 772 988 480 084 252 868 40 011
Výdavky na spolufinancovanie programu NFM z VPS 6 808 946 2 758 600 480 084 40 011
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu 0 0 0 0
VPS celkom 6 808 946 2 758 600 480 084 40 011
* Poznámka : Programová dohoda 15 860
10 573