Tabuľka č. 15  
Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014  
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017  
Návrh 2015  
Návrh 2016  
Návrh 2017  
Alokácia  
spolufinancovania  
zo ŠR podľa PD*  
v EUR na  
programové  
obdobie 2009-2014  
Číslo  
programu  
Kapitola  
Názov programu  
Príjem z NFM  
v EUR  
Príjem z NFM  
v EUR  
Príjem z NFM  
ŠR v EUR  
ŠR v EUR  
ŠR v EUR  
v EUR  
Úrad vlády SR  
Fond technickej asistencie  
Fond technickej asistencie  
SK01  
SK01  
75 174  
37 066  
105 020  
9 266  
105 020  
9 266  
51 398  
4 958  
4 457  
47 259  
15 532 298  
15 684 577  
8 340  
2 740 994  
2 758 600  
47 259  
2 620 709  
2 772 988  
8 340  
462 478  
480 084  
875  
34 679  
40 011  
Ministerstvo financií SR  
Ostatné nealokované zdroje  
SPOLU  
6 696 706  
196 512  
6 808 946  
252 868  
Výdavky na spolufinancovanie programu NFM z VPS  
6 808 946  
2 758 600  
480 084  
40 011  
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu  
0
0
0
0
VPS celkom  
6 808 946  
2 758 600  
480 084  
40 011  
* Poznámka : Programová dohoda