Tabuľka č. 14
Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017
Kapitola Názov programu Číslo programu Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v EUR na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Návrh 2017
Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 67 988 94 980 8 381 94 980 8 381 46 484 4 031
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 33 522 42 741 7 543 42 741 7 543 4 484 791
Ostatné nealokované zdroje 4 818 309 5 614 445 990 784 1 438 565 253 864 10 000 1 765
SPOLU 4 919 819 5 752 166 1 006 708 1 576 286 269 788 60 968 6 587
Výdavky na spolufinancovanie programu FM EHP z VPS 4 919 819 1 006 708 269 788 6 587
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu 0 0 0 0
VPS celkom 4 919 819 1 006 708 269 788 6 587
* Poznámka : Programová dohoda