Tabuľka č. 14  
Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014  
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017  
Návrh 2015  
Návrh 2016  
Návrh 2017  
Alokácia  
spolufinancovania  
zo ŠR podľa PD*  
v EUR na  
programové  
obdobie 2009-2014  
Číslo  
programu  
Kapitola  
Názov programu  
Príjem z FM  
EHP v EUR  
Príjem z FM  
EHP v EUR  
Príjem z FM  
ŠR v EUR  
ŠR v EUR  
ŠR v EUR  
EHP v EUR  
Úrad vlády SR  
Fond technickej asistencie  
Fond technickej asistencie  
SK01  
SK01  
67 988  
33 522  
94 980  
8 381  
7 543  
94 980  
8 381  
46 484  
4 484  
4 031  
42 741  
5 614 445  
5 752 166  
42 741  
1 438 565  
1 576 286  
7 543  
253 864  
269 788  
791  
1 765  
6 587  
Ministerstvo financií SR  
Ostatné nealokované zdroje  
SPOLU  
4 818 309  
990 784  
10 000  
4 919 819  
1 006 708  
60 968  
Výdavky na spolufinancovanie programu FM EHP z VPS  
4 919 819  
1 006 708  
269 788  
6 587  
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu  
0
0
0
0
VPS celkom  
4 919 819  
1 006 708  
269 788  
6 587  
* Poznámka : Programová dohoda