Tabuľka č. 13
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2015
(v  eurách)
Položka Návrh 2015
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 1 958 634
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia
S p o l u   príjmy 1 958 634
Tabuľka č. 13a
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2016 - 2017
Položka Návrh 2016 Návrh 2017
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 2 140 720 40 407 852
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia
S p o l u   príjmy 2 140 720 40 407 852