Tabuľka č. 13  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2015  
(v eurách)  
Návrh 2015  
Položka  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
1 958 634  
S p o l u príjmy  
1 958 634  
Tabuľka č. 13a  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2016 - 2017  
Položka  
Návrh 2016  
Návrh 2017  
40 407 852  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
2 140 720  
S p o l u príjmy  
2 140 720  
40 407 852