Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
23 557 975  
23 557 975  
3 955 377  
3 955 377  
58 362 788  
22 793 294  
29 138 687  
5 142 121  
23 225 983  
23 225 983  
3 898 377  
3 898 377  
57 305 682  
21 736 188  
29 138 687  
5 142 121  
11 825 411  
11 825 411  
1 556 573  
1 556 573  
4 887 091  
4 887 091  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
57 000  
57 000  
1 057 106  
1 057 106  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 665 288  
1 665 288  
40 714 680  
5 145 186  
29 138 687  
5 142 121  
179 247  
113 855  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
113 855  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 995 871  
9 995 871  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 224 949  
1 224 949  
1 224 949  
1AA3  
63 737  
3 885 295  
3 885 295  
9 092 989  
9 092 989  
75 671 610  
75 671 610  
7 903 209  
7 903 209  
43 330 385  
43 330 385  
63 737  
3 864 781  
3 864 781  
9 021 272  
9 021 272  
73 701 125  
73 701 125  
7 690 209  
7 690 209  
42 330 385  
42 330 385  
63 737  
1 134 456  
1 134 456  
897 245  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
2 095 725  
2 095 725  
6 170 212  
6 170 212  
47 109 539  
47 109 539  
4 555 335  
4 555 335  
95 120  
95 120  
20 514  
20 514  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
74 634  
71 717  
06 11  
Najvyšší súd SR  
897 245  
74 634  
71 717  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 667 809  
9 667 809  
1 451 784  
1 451 784  
42 330 385  
42 330 385  
2 390 275  
2 390 275  
21 000  
1 970 485  
1 970 485  
213 000  
213 000  
1 000 000  
1 000 000  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
21 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
121 820 496  
118 097 469  
46 901 221  
32 063 312  
25 982 019  
3 723 027  
10 11  
121 820 496  
796 768 402  
796 768 402  
2 096 308 277  
1 970 448 119  
118 097 469  
692 712 398  
692 712 398  
2 030 249 373  
1 942 303 150  
46 901 221  
268 223 565  
268 223 565  
606 652 639  
606 652 639  
32 063 312  
171 234 203  
171 234 203  
238 176 506  
236 388 262  
25 982 019  
159 919 270  
159 919 270  
968 374 678  
882 216 699  
3 723 027  
104 056 004  
104 056 004  
66 058 904  
28 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
4 972 296  
4 972 296  
1 334 011  
3 638 285  
11R4  
33 000 000  
5 823 529  
5 122 400  
904 467  
5 122 400  
904 467  
27 877 600  
4 919 062  
4 350 057  
767 216  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
69 754 683  
12 309 650  
306 522 253  
306 522 253  
277 372 749  
277 296 227  
65 404 626  
11 542 434  
298 976 435  
298 976 435  
259 466 686  
259 390 164  
386 098  
68 135  
65 018 528  
11 474 299  
12 177 758  
12 177 758  
3 726 907  
3 726 907  
1AC2 Európsky sociálny fond  
164 595 426  
164 595 426  
116 061 261  
116 061 261  
63 951 363  
63 951 363  
98 543 944  
98 467 422  
7 545 818  
7 545 818  
17 906 063  
17 906 063  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
455 712 669  
35 824 153  
5 771 915  
15 680 095  
12 354 859  
419 888 516  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
30 559 353  
30 209 353  
5 771 915  
10 065 295  
12 354 859  
350 000  
18 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
5 614 800  
5 614 800  
5 614 800  
11B6  
199 050 452  
24 201 417  
174 558 933  
21 727 714  
199 050 452  
24 201 417  
174 558 933  
21 727 714  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 251 355 346  
1 222 695 955  
12 428 463  
120 259 453  
1 085 332 345  
28 659 391  
20 11  
1 029 664 169  
130 000 000  
16 561 443  
1 001 004 778  
130 000 000  
16 561 443  
12 428 463  
48 568 276  
30 040 400  
4 521 043  
31 560 274  
5 569 460  
15 271 806  
15 271 806  
935 332 345  
99 959 600  
28 659 391  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
12 040 400  
63 860 274  
63 860 274  
32 300 000  
11 269 460  
11 269 460  
5 700 000  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1 335 412 095  
1 310 543 656  
1 334 912 095  
1 310 043 656  
17 435 459  
1 296 127 990  
1 271 259 551  
500 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 435 459  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
24 868 439  
24 868 439  
24 868 439  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 213 431 296  
2 210 437 826  
106 452 688  
130 307 414  
1 936 477 412  
2 993 470  
22 11  
1 983 990 048  
180 000 000  
31 764 706  
1 980 996 578  
180 000 000  
31 764 706  
106 452 688  
46 493 664  
66 233 334  
11 688 235  
1 790 849 914  
113 766 666  
20 076 471  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 926 091  
1 575 192  
7 175 259  
8 926 091  
1 575 192  
7 175 259  
2 975 364  
525 064  
5 950 727  
1 050 128  
4 783 506  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
2 391 753  
1AL1  
174 012 728  
174 012 728  
265 209 991  
105 986 482  
150 600 000  
8 596 617  
171 012 728  
171 012 728  
109 337 611  
104 340 282  
4 147 993  
822 444  
8 975 981  
8 975 981  
8 640 833  
8 640 833  
15 413 857  
15 413 857  
13 068 200  
8 097 763  
4 147 993  
822 444  
143 424 675  
143 424 675  
84 531 615  
84 504 723  
3 000 000  
3 000 000  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
155 872 380  
1 646 200  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
146 452 007  
7 774 173  
26 892  
26 892  
26 892  
937 623 093  
20 837 083  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 391 291 706  
78 516 554  
1 500 000  
1 388 986 276  
76 211 124  
1 500 000  
20 020 277  
424 345 820  
28 356 678  
1 500 000  
2 305 430  
27 11  
20 020 277  
2 305 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
11H  
339 100 000  
54 700 000  
441 478 000  
339 100 000  
54 700 000  
441 478 000  
339 100 000  
54 700 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
441 478 000  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Medziročný nárast pohľadávky na  
priame platby voči EÚ  
3 158 000  
3 158 000  
3 158 000  
27 1AD2  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
320 357 802  
110 156 913  
320 357 802  
110 156 913  
320 357 802  
110 156 913  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
2 819 832  
939 944  
2 819 832  
939 944  
2 819 832  
939 944  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
19 031 811  
4 532 850  
19 031 811  
4 532 850  
19 031 811  
3 843 708  
689 142  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
2 089 363 939  
871 336 558  
15 692 444  
190 406 832  
659 752 119  
1 218 027 381  
29 11  
908 024 729  
251 235 284  
44 335 640  
755 096 043  
130 672 243  
858 932 145  
10 543 750  
1 860 663  
15 692 444  
178 002 419  
10 543 750  
1 860 663  
659 752 119  
49 092 584  
240 691 534  
42 474 977  
755 096 043  
130 672 243  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 208 187  
14 975 085  
2 834 856  
10 420 049  
719 898  
233 102  
31 11  
15 208 187  
17 235 514  
17 235 514  
6 360 333  
6 360 333  
3 261 961  
3 261 961  
7 964 670  
7 964 670  
2 736 673  
2 736 673  
14 975 085  
16 975 514  
16 975 514  
6 340 333  
6 340 333  
3 192 961  
3 192 961  
7 709 670  
7 709 670  
2 716 673  
2 716 673  
2 834 856  
8 050 107  
8 050 107  
3 630 977  
3 630 977  
1 782 466  
1 782 466  
2 964 150  
2 964 150  
1 464 537  
1 464 537  
10 420 049  
5 305 648  
5 305 648  
1 425 330  
1 425 330  
651 569  
719 898  
673 236  
673 236  
15 000  
233 102  
260 000  
260 000  
20 000  
20 000  
69 000  
69 000  
255 000  
255 000  
20 000  
20 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 500  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
651 569  
6 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
2 541 893  
2 541 893  
607 411  
1 007 560  
1 007 560  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
607 411  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
3 793 733  
3 793 733  
1 638 664  
1 462 018  
46 460  
38 11  
3 793 733  
2 034 975  
3 793 733  
2 029 975  
1 638 664  
1 067 875  
1 067 875  
4 439 766  
4 439 766  
1 416 632  
1 416 632  
19 910 089  
1 462 018  
568 679  
46 460  
20 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
5 000  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 034 975  
2 029 975  
568 679  
20 000  
5 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 397 076  
8 397 076  
2 012 236  
2 012 236  
7 712 134  
7 712 134  
64 044 645  
345 100  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
8 397 076  
8 397 076  
345 100  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 647 056  
9 647 056  
23 369  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
9 647 056  
9 647 056  
23 369  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 308 825 389  
3 303 103 389  
3 212 800 822  
5 722 000  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 284 366 254  
3 278 644 254  
19 910 089  
39 632 108  
3 212 754 224  
5 722 000  
48 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
6 587  
6 587  
6 587  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
40 011  
40 011  
40 011  
spolufinancovanie NFM  
24 412 537  
50 520 775  
50 520 775  
24 412 537  
49 981 142  
49 981 142  
24 412 537  
7 073 865  
7 073 865  
11M2 3. programové obdobie  
17 282 947  
17 282 947  
19 627 148  
539 633  
539 633  
51 11  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
Slovenská akadémia vied  
19 627 148  
16 436 327 917 14 393 945 984  
1 542 535 124  
1 542 535 124  
1 738 402 165 10 574 082 335  
2 042 381 933  
261 768 505  
12 695 870 557 12 434 102 052  
1 102 071 649  
5 614 800  
9 250 568 919  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
5 614 800  
6 587  
5 614 800  
6 587  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
6 587  
40 011  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
40 011  
40 011  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
26 444 961  
24 412 537  
4 972 296  
26 444 961  
24 412 537  
4 972 296  
1 576 522  
24 412 537  
1 334 011  
24 868 439  
11H  
11M2 3. programové obdobie  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
3 638 285  
11R4  
1 132 124 423  
159 360 767  
518 052 830  
79 991 138  
412 970 830  
67 046 271  
105 082 000  
12 944 867  
614 071 593  
79 369 629  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 224 949  
1 224 949  
1 224 949  
1AA3  
929 654 976  
152 399 957  
313 614 957  
55 343 816  
441 478 000  
929 654 976  
152 399 957  
4 350 057  
767 216  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
309 264 900  
54 576 600  
441 478 000  
98 179 706  
17 325 830  
211 085 194  
37 250 770  
441 478 000  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AD1 Priame platby  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 158 000  
3 158 000  
3 158 000  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
320 357 802  
110 156 913  
320 357 802  
110 156 913  
320 357 802  
110 156 913  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
2 819 832  
939 944  
2 819 832  
939 944  
2 819 832  
939 944  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
19 031 811  
4 623 479  
19 031 811  
4 623 479  
19 031 811  
3 870 600  
752 879  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 926 091  
1 575 192  
7 175 259  
8 926 091  
1 575 192  
7 175 259  
2 975 364  
5 950 727  
1 050 128  
4 783 506  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
525 064  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
2 391 753  
1AL1  
12 727 287 814 12 465 519 309  
540 888 763 308 351 961  
1 542 535 124  
1 104 982 182  
116 902 330  
9 279 075 643  
191 449 631  
261 768 505  
232 536 802  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
1
2
3
4
5
6
3 168 151 340  
1 620 074 714  
516 517 653  
1 103 557 061  
1 548 076 626  
2 042 381 933  
16 436 327 917 14 393 945 984  
1 542 535 124  
1 738 402 165 10 574 082 335